Matkalla kohti yhdenvertaista Työmarkkinatoria

Uutinen

Kesäkuussa vietetään pride-kuukautta niin Suomessa kuin maailmallakin. Suomalaisessa työelämässä riittää vielä korjattavaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisessa, mutta edistysaskeleita otetaan koko ajan. Työmarkkinatorillakin on tehty monia valintoja, joiden tarkoituksena on yhdenvertaisuuden edistäminen.

Työmarkkinatorilta löydät tietoa syrjintätilanteissa toimimisesta ja yhdenvertaisuuden edistämisestä työyhteisössäsi

Työntekijällä on oikeus työskennellä ilman syrjintää. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuuslain noudattamista työ- ja palvelussuhteissa valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu ja työsuojeluviranomaiset. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on toimivalta valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista paitsi yleisesti myös yksittäisissä syrjintätapauksissa.

Työelämän tasa-arvoa on edistettävä etenkin palkkauksessa, työolosuhteissa, työsuhteen ehdoissa sekä urakehityksessä. Työnantajien tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti rekrytoinnissa, perehdytyksessä, työtehtävien jaossa, ylennyksissä ja irtisanomistilanteissa. Työmarkkinatorilta löydät tietoa syrjinnästä ilmoittamisesta ja sen ehkäisemisestä.

Jokainen työyhteisö on monimuotoinen. Kokemus tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja työhyvinvointiin. Lisäksi yli 30 työntekijää työllistävillä työnantajilla on velvollisuus laatia ja ylläpitää tasa-arvosuunnitelmaa. Olemme ottaneet tiedontarpeen myös näistä asioista huomioon, kun olemme kirjoittaneet Työmarkkinatorin sisältöjä.

Anonyymi työnhakuprofiili ja sukupuolineutraalit ammattinimikkeet kiinnittävät huomion osaamiseen

Työmarkkinatorilla käytetty ammatti- ja osaamissanasto pohjautuu Euroopan laajuiseen ESCO-sanastoon. Kuka tahansa ikään, sukupuoleen tai ihonväriin riippumatta voi hakeutua mihin tahansa ammattiin tai työtehtävään, ja haluammekin rohkaista työnhakijoita hakeutumaan erilaisiin tehtäviin oman kiinnostuksen ja osaamisen pohjalta. Tämän vuoksi ESCO-pohjaiset ammattinimikkeet ovat Työmarkkinatorilla sukupuolineutraaleja. Jos huomaat, että jokin nimike tai osaaminen puuttuu, voit ehdottaa sitä lisättäväksi.

Työmarkkinatorilla työnhakija julkaisee työnhakuprofiilinsa anonyymina, joten työnantajien nähtävillä ovat vain aiempi kokemus ja osaaminen. Työnantajat etsivät työntekijöitä ja valitsevat haastatteluun kutsuttavat siis osaamiseen perustuen, mikä vähentää tiedostamattomienkin ennakkoluulojen vaikutusta päätöksiin.

Laadukas työpaikkailmoitus ei syrji ketään 

Työmarkkinatorille julkaistavien työpaikkailmoitusten täytyy täyttää tietyt laatuvaatimukset. Työpaikkailmoituksissa olennaisinta on työssä vaaditun osaamisen esille tuominen. Ilmoituksissa ei saa syrjiä työnhakijoita iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, perheellisyyden tai sukupuolen perusteella. Valokuvan pyytäminen on syrjintää, ellei se ole selkeästi perusteltua, kuten rekrytoidessa työntekijää esimerkiksi mallin tai näyttelijän tehtävään.

Työpaikkailmoituksessa on hyvä kuvata selkeästi työnhakijalta odotettavien ominaisuuksien lisäksi, mitä tehtäviä työ sisältää, millainen organisaatio on ja missä työpaikka sijaitsee. 

Työmarkkinatorilla voit ilmiantaa työpaikkailmoituksen, jos koet sen olevan hyvien tapojen tai lain vastainen.

Lue lisää

Aiheesta muualla