TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta

Parhaillaan on käynnissä TE-palveluiden järjestämistä sekä kotoutumislakia koskevat suuren mittaluokan lakiuudistukset – tuttavallisemmin TE24 ja KOTO24. Lakiuudistuksilla on monia yhtymäkohtia, joten niiden toimeenpanoa lähestytään kokonaisuutena. Samassa yhteydessä KEHA-keskuksen tehtäviä uudistetaan siten, että KEHA-keskus jatkossa palvelee kuntia työvoima- ja kotoutumispalvelujen tuottamisessa.

TE24-uudistus tuo palvelut lähelle henkilö- ja yritysasiakkaita

Toimivat työvoima- ja elinkeinopalvelut ovat keskiössä, kun tavoitellaan työntekijöiden mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa työllistymistä. Parhaillaan valmistellaan historiallisen suurta lakiuudistusta, jonka tarkoituksena on siirtää TE-palvelut kuntien ja työllisyysalueiden vastuulle 1.1.2025.

Miksi näin suureen hankkeeseen on ryhdytty? Uudistus on tärkeä osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Sen tavoitteena on järjestää työllisyyspalvelut siten, että ne tukevat mahdollisimman tehokkaasti kuntien ja alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä, lisäävät työllistymistä ja hyödyntävät kuntaekosysteemin monia mahdollisuuksia: työllistyminen tehostuu, kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla.

TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita – niin työnhakijoita kuin työnantajiakin. Kunnilla ja alueilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin räätälöityjä palveluja, jolloin pystytään huomioimaan paikalliset tilanteet niin työttömyyden hoidossa kuin työvoimapulan ratkaisemisessakin.

Eduskunta hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisena.

Kuntien on sovittava yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta sekä ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025.

Aiheesta muualla

Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24) vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä ja selkeyttää toimijoiden vastuita

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken.

Kotoutumislaki uudistetaan vastaamaan eduskunnan edellytyksiä (eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti) kotoutumisen edistämisestä. Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut ja on valmisteilla useita muutoksia - muun muassa hyvinvointialueiden käynnistyminen, sote-uudistus ja TE-palveluiden uudistus. Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin.

Kotoutumislain kokonaisuudistus on kytköksissä TE-palveluiden uudistukseen. TE-palveluiden uudistamisen yhteydessä vastuu TE-palveluiden asiakkaina olevien kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnalle. Uuden kotoutumislain mukaan kuntien on tarjottava kotoutumispalveluita myös muille kuin työnhakijoille. Koto-digi-hanke tuottaa tähän tarkoitukseen oman asiakastietojärjestelmän. Myös työvoimapalveluina järjestettävien kotoutumispalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen, järjestämisvastuu siirtyy kunnalle. 

Kotoutumislain kokonaisuudistusta voi seurata muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön ja kotoutumisen osaamiskeskuksen viestintäkanavissa sekä ammattilaisille suunnattujen kotoutuminen.fi-verkkopalvelun ja Kumppanuusalustan kautta. Kumppanuusalusta edellyttää rekisteröitymistä.

Aiheesta muualla

Uudistusten toimeenpanoa valmistellaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä

Samanaikaisesti eduskunnan käsittelyn kanssa uudistuksen toimeenpanovaiheen valmistelu on täydessä vauhdissa. Valmistelun ytimessä on tällä hetkellä yhteisen TE24 ja KOTO24 -uudistusten toimeenpano-ohjelman laatiminen. Ohjelmaa valmistellaan laajan valmisteluverkoston voimin: verkostossa ovat edustettuina kaikki uudistuksen keskeiset toimijat ja sidosryhmät sekä henkilöstön edustajat. Ohjelman on tarkoitus valmistua huhtikuuhun 2023 mennessä, minkä jälkeen on vuorossa sen jalkauttaminen ja toteutus.

Toimeenpano-ohjelmassa määritellään muun muassa, miten toimeenpanon valtiollinen ohjaus ja tuki organisoidaan ja miten valtakunnallista valmistelua koordinoidaan aihepiireittäin. Lisäksi kuvataan muutoksen toteutuksen menettelytavat – esimerkiksi liikkeenluovutus, valtion ja kuntien henkilöstön muutosvalmennus, alueellinen valmistelu (jossa kunnilla on vetovastuu), keskeiset yhdyspinnat, kuten esimerkiksi hyvinvointialue-yhdyspinnat – sekä toteutusaikataulu. Ohjelmassa on tarkoitus hyödyntää jo hyviksi havaittuja käytäntöjä ja oppeja, joita on kertynyt työllisyyden kuntakokeiluista ja työkykyohjelmasta.

Valmistelua ohjaava tavoite on hallittu siirtymä, mikä tarkoittaa, että työvoimaviranomaisten kaikki keskeiset toiminnot ja palvelut ovat toimintavalmiina, kun palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja työllisyysalueille 1.1.2025.

 

TE24 ja KOTO24: Valtakunnallinen toimeenpanon tuki- ja ohjausrakenne.
TE24 ja KOTO24: Valtakunnallinen toimeenpanon tuki- ja ohjausrakenne.

 

KEHA-keskusta uudistetaan tukemaan tulevia työvoima- ja kotoutumisviranomaisia palvelujen tuottamisessa

KEHA-keskuksen toiminta käynnistyi vuonna 2015 ELY-keskusten sekä TE-toimistojen yhteisenä kehittämis- ja hallintokeskuksena. Nyt käynnissä olevien TE24- ja KOTO24 -uudistusten myötä KEHA-keskuksen tehtävät tulevat lisääntymään. Sen vastuulle tulevat muun muassa työvoima- ja kotoutumistehtävien valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja neuvontapalvelujen tuottaminen, tiedolla johtamisen tukipalvelut, työttömyysturvaan ja palkkaturvaan liittyviä tehtäviä sekä Work in Finland –toimintojen tuottaminen yhteistyössä Business Finlandin kanssa. KEHA-keskuksen uudistamisen yhteydessä varmistetaan myös KEHA-keskuksen nykyisten palvelujen laadukas ja tehokas toteutus jatkossakin.

KEHA-keskusta uudistetaan saman aikaisesti ja tiiviissä yhteistyössä TE24- ja KOTO24-uudistusten kanssa.

Yhteistyöalusta toimeenpano-ohjelman valmistelijoille