Ansvars- och HSEQ-chef

Intervjuer Publicerad

"Utvecklingen av ansvarsfullhet borde vara en del av allas vardag. Därför är det viktigt att vi som är experter på ansvarsfullhet kan hjälpa företagens personal att identifiera hurdana val och praktiska handlingar de kan göra i sin vardag."

Vastuullisuuspaallikko Johanna Arola
  • Johanna Arola
  • Ansvars- och HSEQ-chef för SRV Yhtiöt Oyj. HSEQ står för orden hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (health, safety, environment, quality).
  • Utexaminerad från Tekniska högskolan till diplomingenjör samt avlagt Aalto Executive MBA-examen.
  • 18 års arbetserfarenhet inom branschen.

Berätta kort vad du arbetar med.

Jag ansvarar för utvecklingen av ansvarsfullhet och ledningssystemet vid SRV Yhtiöt. Ansvarsfullhet i ett byggbolag innebär frågor som gäller miljöansvar, socialt ansvar och god förvaltningssed. Ofta används också termen ESG (Environment, Social, Good Governance).

Hur har du hamnat i det yrke du valt?

Under den senaste tiden har jag fokuserat på att utveckla ansvarsstrategin och klimatmålen. Jag ansvarar för det ESG-baserade ansvarsprogrammet, följer upp framstegen mot målen och rapporterar till intressentgrupperna. Till mina uppgifter hör också att följa upp och tolka den reglering som utvecklas och säkerställa att de åtgärder som dessa förutsätter införs i verksamhetssätten. Dessutom är jag chef för koncernens team för ansvarsfullhet.

I början av min karriär jobbade jag med att utveckla ledningssystem och med tiden fördjupade jag mig i ansvarsfulla verksamhetssätt, eftersom jag upplevde att de var betydelsefulla för företagets konkurrenskraft. Jag vill utveckla en ansvarsfull verksamhetskultur och jag tror att processerna hjälper företagen att agera effektivare. Jag hamnade i byggbranschen av en slump efter att jag studerat färdigt, när byggbolaget Lemminkäinen sökte en utvecklare av kvalitetshanteringen. Numera jobbar jag på mitt tredje byggföretag.

Beskriv en typisk arbetsdag eller arbetsvecka.

Mitt arbete får sin rytm av den årliga verksamhetsplanen och arbetsveckorna skiljer sig mycket från varandra. Kärnan i SRV:s strategi är att arbeta smart och ansvarsfullt kring livscykeltänkandet som styr vårt arbete. Vi utvecklar teman enligt det här varje år. Våra prioriteringar nästa år är till exempel att minska utsläppen från byggmaterial och stödja den biologiska mångfalden. Dessutom betonas olika standardteman under olika årstider – till exempel görs den årliga hållbarhetsrapporteringen vintertid.

Som chef går jag regelbundet igenom mitt teams arbete för veckan och jämför framstegen med årsplanen. Vi prioriterar arbetet tillsammans och dessutom stöder och hjälper jag till att lösa utmanande situationer. Vi kommer också överens om vem som ska delta i arbetet. Inom företaget samarbetar jag i stor utsträckning med affärsfunktionerna och andra stödfunktioner. Till exempel utvecklar vi tillsammans med upphandlingsverksamheten ansvarsfullheten i vårt nätverk av samarbetspartner.

Min arbetsvecka kan också omfatta evenemang för intressentgrupper inom branschen, som jag gärna deltar i så att jag kan ge synpunkter på byggbolagets vardag. Dessutom följer jag utvecklingen av regleringen, för närvarande särskilt på EU-nivå.

Till en vanlig arbetsvecka hör också att främja olika utvecklingsprojekt. Jag strävar efter att dela upp de långsiktiga målen i kortsiktiga uppgifter för att hålla tidtabellen. Dessutom går jag tillsammans med de personer som arbetar i byggprojekt igenom praktiska åtgärder och får samtidigt respons på den dagliga verksamheten från dem som stöd för utvecklingsarbetet.

Hurdan är din arbetsmiljö eller vilka är dina arbetstider?

Mitt arbete är hybridarbete: en del av veckan arbetar jag på distans och en del på kontoret. Det här varierar lite från vecka till vecka – ibland är jag på kontoret hela tiden. Min arbetstid är normala kontorstider. Jag besöker också byggarbetsplatser, vilket ger trevlig variation i kontorsarbetet.

Vilka kunskaper eller egenskaper krävs i yrket?

En ansvarschefs eller ansvarsexperts uppgifter kan alltid anpassas till personens kompetens och erfarenhet. Även nyutexaminerade kan börja med arbetsuppgifterna till exempel genom att delta i rapporteringsarbete och utvecklingsprojekt. Arbetet lämpar sig utmärkt även för personer med omfattande erfarenhet av ledarskap, eftersom det är möjligt att få helhetsansvar för att utveckla ett ämne.

Jag har nästan 20 års erfarenhet av branschen. I min roll som ansvarschef behövs omfattande kunskaper om strategisk och operativ ledning av företag. Dessutom förväntas jag kunna ta tag i utvecklingen av ett ämne på ett praktiskt sätt så att verksamhetssätten är de bästa möjliga för affärsverksamheten. Kompetens förutsätts också inom olika ESG-teman, det vill säga bekämpning av klimatförändringar, socialt ansvar och god förvaltningssed.

Andra krav är förmåga att leda projekt och leda förändringar samt att göra helhetsanalyser. Arbetet som ansvarschef eller ansvarsexpert förutsätter också goda kommunikationsfärdigheter.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Den bästa sidan av yrket är möjligheten att påverka utvecklingen inom byggbranschen och utvecklingen av ansvarsfullheten på ett positivt sätt. Jag tycker särskilt mycket om att samarbetsnätverket är omfattande både inom och utanför företaget, vilket gör det möjligt att beakta utvecklingen av ett tema ur flera olika synvinklar.

Jag vill göra ett betydelsefullt arbete. Företagen är ansvariga för sina konsekvenser för samhället, vare sig det handlar om sysselsättning, mångfald eller rättvisa. Byggnadsindustrin har å sin sida en betydande inverkan på miljön, och det finns en möjlighet att minska de negativa effekterna och öka de positiva effekterna genom ansvarsåtgärder. Frågor som gäller god förvaltningssed påverkar samarbetsföretagen, arbetstagarna och hela samhället. I rapporteringen betonas å sin sida transparens och öppenhet.

Vilka är skuggsidorna i yrket eller vad känns utmanande?

Det finns ett mycket brett spektrum av aktörer inom byggbranschen, så det tar lång tid att tillägna sig nya verksamhetssätt. Även regleringen utvecklas i en enormt snabb takt, och därför är jag orolig över hur små företag med få resurser hinner göra allt som behövs.

Vad skulle du berätta för en person som överväger att bli ansvarschef?

Jag rekommenderar det här yrket, eftersom man får omfattande erfarenhet av företagets olika funktioner och får möjlighet att utveckla ESG-frågor som är av betydelse för företagens beslutsfattande. Unga kan börja arbeta som ansvarsexpert och samla på sig erfarenhet för att senare avancera till ansvarschef.

Hur ser framtiden ut för ditt yrke?

Jag anser att mitt yrke i framtiden är viktigt för företagens framgång och att ansvarsfullhet är både en konkurrensfördel och ett villkor för företagens fortsatta verksamhet. I fortsättningen kommer till exempel finansieringen att styras allt mer till företag som främjar ESG-målen och som kan påvisa ansvarsfullhet i sina värderingar.

Utvecklingen av ansvarsfullhet borde vara en del av allas vardag. Därför är det viktigt att vi som är experter på ansvarsfullhet kan hjälpa företagens personal att identifiera hurdana val och praktiska handlingar de kan göra i sin vardag.

Dela artikeln