Psykolog

Yrke Publicerad

Psykologer arbetar med klientarbete på sin mottagning eller med andra expertuppgifter där det behövs kännedom om människans sätt att tänka, beteende och känsloliv. Syftet med arbetet är att stödja människans välbefinnande. I psykologyrket behövs goda interaktionsfärdigheter samt förmåga att komma överens med olika människor. Psykologer arbetar till exempel inom hälso- och sjukvården, i skolor samt i olika forsknings- och utvecklingsuppgifter.

Inom hälso- och sjukvården och socialväsendet, i skolor, vid arbetskraftsbyråer, på företag som specialiserat sig på psykologiska tjänster, inom elitidrotten, inom den offentliga förvaltningen och som företagare.

Bläddra bland jobbannonser: Psykolog

Psykologyrket förutsätter att tillämpa omfattande teoretisk kunskap på praktiska problem. Psykologen måste förstå grunderna i psykologi och vara insatt i metoderna för vetenskaplig forskning. Psykologer utför ofta olika bedömningar och tester för att förstå till exempel hälsotillståndet hos mentalvårdspatienter, så i yrket krävs bedömningsförmåga och ett analytiskt tankesätt. Kreativt tänkande och problemlösningsförmåga är nödvändigt eftersom behandlingsformerna väljs individuellt.

Det är väldigt viktigt att en psykolog har goda interaktionsfärdigheter, eftersom kommunikationen med kunderna är en central del av deras arbete. Förmågan att lyssna på andra är väsentlig. Empati behövs också, eftersom psykologen måste kunna sätta sig in i klienternas situation och förstå deras känslor och erfarenheter. Arbetet förutsätter långsiktighet.

Psykologen ska agera etiskt och professionellt och bevara kundernas integritet och konfidentialitet. Eftersom psykologi är en bransch som ständigt utvecklas måste psykologen vara beredd att fortsätta lära sig och utveckla sin yrkeskunskap under hela sin karriär.

Kandidat- och magisterexamen i psykologi kan avläggas vid universitet. Licentiat- eller doktorsexamen kan avläggas vid universitet efter avlagd högre högskoleexamen.

Sök utbildningar (studieinfo.fi)⁠

En psykolog är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Psykologarbetet kan endast utföras av en legitimerad psykolog. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira beviljar på basis av ansökan tillstånd att använda yrkesbeteckningen psykolog och att arbeta som psykolog till en person som har avlagt psykologie magisterexamen. Bestämmelser om yrkesutövning inom hälso- och sjukvården finns i lagen och i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Legitimering av psykolog (suomi.fi)

Medianlön

3941 €/m

Privata sektorn

4148 €/m

Offentliga sektorn

3898 €/m

Informationen baserar sig på en medianinkomst, det vill säga på den lön som ligger i mitten av löner ordnade i storleksordning.

Källa: Statistikcentralens lönestrukturstatistiken