Plattformsarbete blir vanligare och förändrar arbetslivet

Nyheter

Digitala plattformar förändrar samhället och arbetslivet. Med plattformsarbete avses att arbetsuppgiften har tagits emot via en digital plattform. I plattformsekonomin kan var och en ställa sin tid eller sitt kunnande till andras förfogande antingen gratis eller mot ersättning.

Med digital plattform avses en virtuell plats som fungerar via internet. Där erbjuds tjänster som hjälper människor att mötas och där kan också tjänster eller produkter byta ägare. Plattformsarbetet är ofta kortvarigt eller av tillfällig karaktär och kan utföras antingen lokalt eller virtuellt. Till exempel städning eller grafisk planering kan utföras som plattformsarbete.

I Finland utförs ännu rätt lite plattformsarbete, men internationellt sett ökar plattformsarbetet snabbt. Som ämnesområde är plattformsarbetet och begreppen i anslutning till det ännu inte etablerade, och plattformsarbetet behöver också regleras av samhället.

De digitala plattformarnas funktion grundar sig till stor del på algoritmer. Med algoritmer avses en regeluppsättning enligt vilken man i digitala tjänster väljer vilket innehåll som visas eller rekommenderas för tjänstens användare. Regeluppsättningen består av information som har samlats in om användarens intressen, då man har följt användarens verksamhet på plattformen.

Läs mer

Lättföretagare

Mer information