Hälsorelaterade faktorer förklarar endast en del av den arbetsföra befolkningens deltagande i arbete

Nyheter

Deltagande i arbete definieras inte endast av hälsorelaterade begränsningar eller arbetsoförmåga, berättar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Materialet som samlats i tjänsten Arbetslivskunskap erbjuder ny slags information både nationellt och enligt välfärdsområde om hur befolkningen i arbetsför ålder deltar i arbete.

Ofta granskas befolkningen i arbetsför ålder till exempel enligt åldersgrupp eller sjukdomsgrupp och ofta utifrån arbetsoförmåga. En bredare synvinkel styr oss att snarare granska arbetsförmåga och arbetspotential. En mer mångsidig synvinkel behövs när vi strävar efter att öka deltagandet i arbete.

I undersökningen granskades i stor omfattning faktorer relaterade till arbetsförmågan som hittas från nationella register. Sådana faktorer är till exempel hälsa, demografiska faktorer, utbildningsbakgrund, ekonomisk ställning och sociala faktorer. Utifrån dessa faktorer bildades det 14 grupper av personerna i arbetsför ålder. Undersökningsmaterialet beskriver läget år 2021.

Medeltalet för arbetsmånader i alla grupper är 8,7 månader per år. Det förekommer avsevärd variation i de genomsnittliga arbetsmånaderna mellan olika grupper.

Grupper av personer i arbetsför ålder som skiljer sig från varandra vad gäller arbetsförmåga deltar i arbete på olika sätt inom olika områden. Enligt undersökningen förekommer det välfärdsområdesspecifika skillnader i de olika gruppernas deltagande i arbete. Dessa skillnader kan uppgå till och med till flera månader.

Områdesspecifika skillnader berättar eventuellt om arbetsmarknaden, men också om servicesystemet. Med hjälp av resultaten är det möjligt att skapa en lägesbild för ett specifikt område och fundera på hur vi kan främja de olika gruppernas deltagande i arbete.

Resultaten som publicerats i tjänsten Arbetslivskunskap kan granskas på en nationell nivå eller jämföras enligt välfärdsområde.

Undersökningen är en del av projektet att utvidga programmet för arbetsförmåga.

Läs mer

Mer information