Kartläggning av arbetsförmågan

Med arbetsförmåga avses en persons individuella förmåga att klara sig i arbetet. Den påverkas bland annat av personens fysiska och psykiska resurser, attityder och kunnande. Olika tjänster hjälper dig när du kartlägger din arbetsförmåga.

Du kan kartlägga din arbetsförmåga på egen hand genom att fylla i självskattningsenkäten Förmågaren. Kartläggningen av arbetsförmågan kan också förutsätta en utredning av hälsotillståndet. I så fall ska du kontakta hälsovårdstjänsterna på din boendeort. Även AN-byrån och kommunförsöket kan hjälpa dig att kartlägga din arbetsförmåga. Om du är under 30 år kan du också använda Navigatorns tjänster.

Förmågaren eller Kykyviisari är en avgiftsfri metod för självbedömning av arbets- och funktionsförmågan för alla personer i arbetsför ålder. Med hjälp av Kykyviisari-förfrågan kan du utreda din egen situation, dina centrala starka sidor och dina utvecklingsobjekt. 

Förmågaren

Det lönar sig för dig att utreda ditt hälsotillstånd om det inte har kontrollerats på länge eller om du tycker att det har skett förändringar i det. Om du är arbetslös ansvarar arbets- och näringstjänsterna eller kommunförsöket för att ordna bedömningen av din arbets- och funktionsförmåga. Du behöver ett läkarutlåtande för att kunna delta i tjänster som främjar arbetsförmågan.

Arbetslösa personers hälsotillstånd kan undersökas vid en hälsoundersökning för arbetslösa som anordnas av kommunen, hälsotillståndet för sysselsatta inom företagshälsovården och hälsotillståndet för studerande inom studenthälsovården.

Den sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån eller vid kommunförsöket ansvarar för att hänvisa dig till tjänster som lämpar sig för din arbets- och funktionsförmåga. 

Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar utsedda samordnare för arbetsförmågan. De hjälper arbetsgivare att sysselsätta partiellt arbetsförmögna arbetstagare och stödjer arbetstagarna i ärenden som gäller arbetsförmåga och sysselsättning. Samordnaren för arbetsförmågan är således ditt stöd i alla skeden till exempel när det gäller för dig att hitta sysselsättning eller stanna i arbetslivet. Om du är kund hos försöket med sysselsättning i kommunerna stödjer din hemkommun dig i frågor som gäller arbetsförmågan och sysselsättningen. Du har dessutom tillgång till telefontjänster. 

Samordnare för arbetsförmågan vid arbets- och näringsbyråerna (toimistot.te-palvelut.fi)⁠

Om du är under 30 år kan ett besök på Navigatorn hjälpa dig att komma i gång med kartläggningen av din arbetsförmåga. På Navigatorn får du information och vägledning efter dina behov i frågor som gäller studier, sysselsättning och en smidig vardag. 

Navigatorn (ohjaamot.fi)⁠

Om du är partiellt arbetsför kan du bli sysselsatt med hjälp av tjänster av olika slag 

Om en skada eller sjukdom begränsar din arbetsförmåga eller om din arbetsförmåga på annat sätt är nedsatt, kan sysselsättningen främjas genom exempelvis sektorsövergripande samservice eller rehabiliterande åtgärder. Om din arbetsförmåga kräver förändringar på arbetsplatsen eller om du behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter kan din arbetsgivare beviljas ekonomiskt stöd för arrangemanget. Du kan främja din sysselsättning hos en större arbetsgivare genom att begära ett intyg från AN-byrån eller kommunförsöket om att du är registrerad som partiellt arbetsför arbetssökande i AN-tjänsternas kundregister.

Du kan få tillgång till sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) om du har problem med din livskompetens eller begränsningar i din funktionsförmåga som gör det svårare för dig att få sysselsättning eller om du har nedsatt arbetsförmåga av någon annan anledning. 

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

Om du håller på att återvända till arbetslivet, inleda din karriär eller återhämta dig från sjukdom eller på annat sätt svåra tider, kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte vara lösningen för att komma igång med arbetet. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte riktas till personer som inte kan delta i den service som arbets- och näringstjänsterna erbjuder. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Rehabilitering kan vara till hjälp om en funktionsnedsättning eller sjukdom gör det svårare för dig att studera, arbete eller reda dig i något skede av livet. 

Rehabilitering ordnas av Fpa, den offentliga hälso- och sjukvården, företagshälsovården, kommunens socialtjänster, handikapporganisationer, trafik- och olycksfallsförsäkringsbolag och arbetspensionsbolag. Fpa eller trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna tryggar också utkomsten under den tid de ordnar eller ersätter mångsidig rehabilitering. 

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt yrkesområde, hitta sysselsättning, stanna i arbetslivet eller återvända till arbetslivet trots sjukdom. Trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalter, arbetspensionsbolag och Folkpensionsanstalten ordnar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering. Detta förutsätter att de fastställda villkoren uppfylls. 

Du kan ta reda på från din läkare eller Fpa hos vilken instans du kan ansöka om rehabilitering. Även den sakkunniga vid din arbets- och näringsbyrå eller i din hemkommun kan hjälpa dig att ta reda på dina möjligheter att få rehabilitering. 

Att få ett jobb eller behålla det kan kräva förändringar på arbetsplatsen. Du kan också behöva hjälp med vissa arbetsuppgifter. 

Arbetsgivaren har både skyldighet och ofta också vilja att i skälig omfattning anpassa arbetet och omständigheterna på arbetsplatsen, om det avlägsnar den olägenhet som funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför i arbetet. 

Arbetsgivaren kan beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Prata med den sakkunniga på din arbets- och näringsbyrå eller i din hemkommun om en arbetsgivare kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen om arbetsgivaren anställer dig. Du kan också diskutera frågan inom företagshälsovården om du redan har en anställning och din nuvarande arbetsgivare har behov av specialarrangemang på arbetsplatsen. Om det är möjligt att bevilja stöd är det viktigt att du underrättar arbetsgivaren om detta. 

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Som kund hos arbets- och näringsbyrån kan du begära ett intyg från arbets- och näringsbyrån över att du är införd i arbets- och näringsbyråns kundregister som partiellt arbetsför arbetssökande. Syftet med intyget är att göra det lättare för partiellt arbetsföra arbetssökande att bli sysselsatta hos stora arbetsgivare. När du har fått intyget, ska du ge det till arbetsgivaren. 

Todistus suurtyönantajalle osatyökykyisyydestä (vates.fi, på finska) ⁠

Stöd för upprätthållande av arbetsförmågan

En sjukdom eller funktionsnedsättning kan försämra din arbets- och funktionsförmåga, men det innebär inte nödvändigtvis att du är helt arbetsoförmögen. Du kan få olika former av stöd för att bibehålla din arbetsförmåga.

Mer information

Stöd för jobbsökning

Att söka jobb kräver egen aktivitet. Dessutom kan du utnyttja olika tjänster i jobbsökningen.

Uppdaterad: