Jag ansöker om utkomstkydd för arbetslösa

Syftet för utkomstskyddet för arbetslösa är att kompensera för de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar dig. Det första du behöver göra är att registrera dig som arbetssökande i arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Syftet med utkomstskydd för arbetslösa är att ersätta de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar dig.

För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande. Du kan anmäla dig som arbetslös arbetssökande till exempel i arbets- och näringstjänsternas webbtjänst Mina e-tjänster. Olika former av utkomstskydd för arbetslösa är inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. 

I kundservicemodellen får du som arbetssökande nära stöd redan från början av din jobbsökning i personliga och regelbundna möten.

Är du arbetslös eller på väg att bli arbetslös?

Kolla jobbsökningstipsen och reglerna för att ansöka om arbetslöshetsförmån på Jobbmarknaden. Registrera dig och skapa din egen jobbsökningsprofil för att få jobbrekommendationer som passar dig bäst. Läs mer:

Jag är arbetslös eller jag ska bli arbetslös

Har du blivit permitterad?

När du är permitterad avbryts din anställning och lönebetalning för en bestämd period. Arbetslöshetsskyddet kan garantera din försörjning under permitteringstiden. Läs mer:

Jag har blivit permitterad

Vill du studera?

Om du är student eller vill söka utbildning kan du få råd om hur du organiserar ditt uppehälle och information om olika sätt att studera antingen heltidigt eller vid sidan av ett arbete. Läs mer:

Jag vill studera

Ansöker du om utkomstkydd för arbetslösa?

Syftet för utkomstskyddet för arbetslösa är att kompensera för de ekonomiska förluster som arbetslösheten orsakar dig. Det första du behöver göra är att registrera dig som arbetssökande i arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster. Läs mer:

Jag ansöker om utkomstkydd för arbetslösa

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

På Jobbmarknaden du kan anmäla dig som arbetssökande i Mina e-tjänster. Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande så fort som möjligt.

Du kan anmäla dig som arbetssökande innan arbetslösheten eller permitteringen börjar, men gör det senast den första dagen du är arbetslös. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa först från och med dagen du anmäler dig .

Du kan logga in på webbtjänsten Mina e-tjänster med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Ifall du inte kan logga in med hjälp av dessa eller inte är finsk eller EU-/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz kan du anmäla dig som arbetssökande via arbets- och näringstjänsternas rådgivningstjänst eller genom att besöka arbets- och näringsbyrån.

Tjänster
Mer information

Om du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa får du efter att jobbsökningen har inletts ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd. Du ser utlåtandena som du fått i Mina e-tjänster. Utkomstskydd för arbetslösa betalas endast för den tid du är arbetslös arbetssökande. Många faktorer påverkar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Läs mer om dem i innehållet "Utkomstskydd för arbetslösa".

Anmäl dig som arbetssökande om du har deltagit i en arbetskraftsutbildning eller arbetat med lönesubvention och blir arbetslös på nytt.

Läs mer

Kom överens med din egen expert om fortsättningen  

I samband med att jobbsökningen inleds kommer du överens med arbets- och näringsbyrån eller en expert inom kommunförsöket om hur din kundrelation inom arbets- och näringstjänsterna framskrider.

Via Mina e-tjänster kan du hålla kontakt med din expert. Där ser du också alla dina öppna uppgifter.

I Mina e-tjänster kan du göra följande:

 • du ser dina jobbsökarskyldigheter enligt din sysselsättningsplan, dvs. uppgifter som främjar din sysselsättning, och du kan anteckna dem som utförda inom utsatt tid,
 • du ser dina egna uppgifter om utkomstskyddet, såsom utlåtanden och öppnade begäran om utredning,
 • du kan uppdatera ändringarna i din jobbsökningssituation eller meddela om sysselsättning,
 • du kan uppdatera dina kontaktuppgifter och
 • du kan lämna en kontaktbegäran till din egen expert.
Läs mer

Drömmer du om ett nytt jobb? Låt Jobbmarknaden hjälpa dig.

Drömmer du om ett nytt steg framåt i din karriär? Vill du hitta ett undangömt jobb? När du skapar och publicerar en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden ger du arbetsgivare som söker arbetstagare en möjlighet att ta kontakt med dig.

Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

När du anmäler dig som arbetssökande tillfrågas du om sådant som påverkar erhållandet av utkomstskydd för arbetslösa. När du får utkomstskydd för arbetslösa ska du meddela om din situation förändras.

Anmäl förändringar i din sysselsättningssituation i Mina e-tjänster, telefontjänsten eller på AN-byråns eller kommunförsökets verksamhetsställe.

Gör en anmälan till exempel när

 • du börjar arbeta, ditt arbete upphör eller din arbetstid ändras,
 • du bedriver företagsverksamhet i över två veckor (utöver din egen företagsverksamhet tolkas även arbete i familjeföretag som företagsverksamhet),  
 • du arbetar och får ersättning på annat sätt än som löntagare eller företagare, till exempel som närståendevårdare,  
 • du börjar studera,
 • ditt medborgarskap ändras eller ditt uppehållstillstånd ändras,   
 • du avbryter den sysselsättningsfrämjande servicen (meddela om enskilda frånvaron endast till arbetslöshetskassan eller FPA i ansökan om dagpenning eller arbetsmarknadsstöd) eller  
 • dina kontaktuppgifter ändras.  

Observera att ovan finns en förteckning över de vanligaste ändringarna som du ska meddela arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om. Om du är osäker på hur din egen situation påverkar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa, lönar det sig att kontakta AN-byrån, kommunförsöket eller telefonservice för rådgivning om utkomstskydd för arbetslösa. Experten ger dig också närmare anvisningar om när du ska meddela om att arbetet inleds och avslutas till exempel när du regelbundet utför uppdragsarbete.

Tjänster
Läs mer

Ilmoita muutoksista Oma asioinnissa

Työttömyysturvan saajana sinun pitää ilmoittaa, jos tilanteesi muuttuu. Voit ilmoittaa muutoksista TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussa. 

Oma asiointi

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Eftersom utkomstskyddet för arbetslösa beviljas mot vederlag, har du som arbetssökande inte bara rättigheter, utan också skyldigheter.

Arbetslösa arbetssökandes rättigheter    

Med arbetslös arbetssökande avses förutom arbetssökande som inte har arbete, också bland annat permitterade och arbetssökande som är utanför arbetskraften.   

När du har anmält dig som arbetssökande har du rätt    

 • till offentliga sysselsättningstjänster enligt ditt servicebehov och 
 • utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller villkoren för att få det. 

I samarbete med den sakkunniga på arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket, gör du upp en plan. I planen antecknas målen med din jobbsökning, och de uppgifter med hjälp av vilka du uppnår ditt mål. Du utvärderar planen och dess genomförande med din sakkunniga med tre månaders mellanrum.

Din rätt påverkas huruvida du arbetar som löntagare, företagare eller om du sysselsätter dig med eget arbete eller om du studerar. Även mängden arbete som du gör och arbetets längd har betydelse.

Din sakkunniga bedömer fall för fall arbetsmängden för din verksamhet, för det är den som påverkar ditt utkomstskydd. Det avgörande vid bedömningen av din sysselsättning är den mängd arbete som verksamheten kräver, inte de inkomster eller den vinst som du får. Bedömningen från arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket är inte nödvändigtvis i linje med besluten från betalaren av utkomstskyddet eller Skatteförvaltningen.

Om du får utkomstskydd för arbetslösa, kan du om förutsättningarna ifylls

 • studera i bisyssla,    
 • studera så kallade korta studier (högst 6 mån),
 • göra frivillig- eller talkoarbete som är oavlönat, sedvanligt och allmännyttigt,    
 • arbeta på deltid, 
 • verka som företagare i bisyssla eller arbeta kortvarigt i uppdragsförhållande eller   
 • inleda företagsverksamhet eller sysselsätta dig i eget arbete. Under de första fyra månaderna från inledandet av företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete utvärderas inte huruvida verksamheten är i huvudsyssla eller bisyssla, om du inlett verksamheten som arbetslös. 

Du ska anmäla alla förändringar i förhand till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket, så att din rätt till utkomstskyddet blir kontrollerad.

Arbetslösa arbetssökandes skyldigheter  

Om du ansöker om eller får utkomstskydd för arbetslösa, ska du söka heltidsjobb. Endast personer som är berättigade till invalidpension som delpension har rätt till utkomstskydd för arbetslösa, utan att söka heltidigt jobb. Det är en absolut förutsättning att din jobbsökning är i kraft för att du ska få utkomstskydd för arbetslösa.  Din jobbsökning förblir i kraft när du sköter dina ärenden på det sätt och vid den tidpunkt som avtalats med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och iakttar de anvisningar och utsatta tider som meddelats dig i webbtjänsten Mina e-tjänster eller på annat sätt.    

Utöver detta måste du fullgöra följande skyldigheter. 

 • Var anträffbar och håll dina kontaktuppgifter uppdaterade. Du kan meddela om ändringar i webbtjänsten Mina e-tjänster eller ringa till telefontjänsten.  
 • Ta emot arbete, som din sakkunniga eller en arbetsgivare erbjuder. Ifall arbetserbjudandet din sakkunniga gett är förpliktande, kontakta arbetsgivaren och meddela om detta inom utsatt tid.
 • Ta emot den utbildning som din sakkunniga erbjuder. Utbildningserbjudandena förpliktar dig att ansöka till exempel till arbetskraftsutbildning och meddela att du ansökt inom utsatt tid.  
 • Delta i de avtalade intervjuerna, samtalen och kompletterande samtalen om jobbsökning samt i uppgörandet och kontroll av sysselsättnings-, aktiverings- eller integrationsplanen. 
 • Sök dig till och delta i alla sysselsättningsfrämjande tjänster som avtalas i sysselsättningsplanen och erbjuds dig, utför alla uppgifter som avtalas i planen och meddela om deras genomförande senast vid utsatt tid
 • Om du är under 25 år och inte har någon utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som ger yrkesskicklighet, ansök om minst två studieplatser under våren för att kunna få utkomstskydd för arbetslösa. Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa kontrolleras när höstterminen börjar, alltså från 1.9 framåt. Tilläggsinformation och hjälp får du från din närmaste Navigator.
 • Anmäl till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om förändringar i dina kontaktuppgifter.

Observera att om du försummar dina skyldigheter kan du gå miste om din rätt till utkomstskyddet för arbetslösa för viss tid eller tills vidare.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Drömmer du om ett nytt jobb? Låt Jobbmarknaden hjälpa dig.

Drömmer du om ett nytt steg framåt i din karriär? Vill du hitta ett undangömt jobb? När du skapar och publicerar en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden ger du arbetsgivare som söker arbetstagare en möjlighet att ta kontakt med dig.

Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Sätten att arbeta förändras och öppnar nya möjligheter för dig att sysselsätta dig själv. Utöver traditionellt lönearbete och företagande kan du också sysselsätta dig exempelvis som lättföretagare, stipendiemottagare, frilansare, närståendevårdare eller yrkesidrottare, eller i ett arbetsandelslag eller kanske som frivilligarbetare. De olika sätten erbjuder också alternativ då du förbereder dig på förändringar i arbetslivet.

Du kan sysselsätta dig själv på många olika sätt. Du kan samla in din utkomst samtidigt eller turvis från flera olika källor. Du kan till exempel vid sidan av lönearbete eller studier arbeta deltid som lättföretagare, eller så kan ditt arbete bestå av flera kortvariga arbetstillfällen som hyrd arbetskraft. Har du tänkt på att du också kan få inkomster med hjälp av din hobby?

Du kanske har frågor om utkomstskydd för arbetslösa. Det finns ingen entydig modell som gäller alla när det gäller att sysselsätta sig själv. Den mängd arbete du utför och hur länge det varar påverkar utkomstskyddet för arbetslösa. Det lönar sig att bekanta dig med vår sektionen Utkomstskydd för arbetslösa och be om mer information från Information om utkomstskydd för arbetslösa.

Är du intresserad av företagande?

Bekanta dig med innehållet om företagande på Jobbmarknaden.

Företagande-sidorna

Funderar du på om du behöver meddela arbets- och näringsbyrån, kommunförsöket eller den som betalar ut utkomstskyddet att arbetet inleds eller avslutas? Det avgörande är om arbetet varar mer eller mindre än två veckor.

Om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ska du alltid meddela om förändringar i din arbetssituation. Du kan göra en anmälan i Mina e-tjänster eller ringa telefontjänsten.

Meddela samtidigt om du tänker ansöka om utkomstskydd för arbetslösa efter att din arbetssituation har förändrats. Vid behov får du ett nytt arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan få utkomstskydd för arbetslösa endast för den tid du är arbetssökande och söker heltidsarbete. Om du är arbetssökande som får invalidpension som delpension behöver du inte söka heltidsarbete.

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster

Avslutande av en enskild näringsidkares företagsverksamhet

Om du är enskild näringsidkare tillämpas andra nedläggningskriterier för din företagsverksamhet än för företagsverksamhet i bolagsform. Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa anses en enskild näringsidkares företagsverksamhet ha upphört när produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har upphört enligt en sådan redogörelse av arbetssökanden som kan anses vara tillförlitlig eller när det annars är uppenbart att verksamheten inte fortsätter. Dessutom förutsätts att du har avstått från en eventuell FöPL- eller LFöPL-försäkring, med undantag av en LFöPL-försäkring som tecknats på basis av en stipendieperiod.

Innan ärendet avgörs skickar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket en skriftlig begäran om utredning av din företagsverksamhet.

När du inleder ett anställningsförhållande som varar högst två veckor,

 • meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att du fått sysselsättning.  

När du inleder företagsverksamhet som varar högst två veckor,

 • meddela den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa att du fått sysselsättning och
 • meddela också arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ifall din företagsverksamhet tidigare har ansetts vara en bisyssla och din företagsverksamhet utvidgas eller om du inte är säker på företagsverksamhetens längd.

När du avslutar ett anställningsförhållande eller en företagsverksamhet som varat högst två veckor ska du meddela detta till den som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa.

När du inleder ett anställningsförhållande eller en företagsverksamhet som varar över två veckor ska du meddela detta

 • till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och
 • till den som betalar ut ditt utkomstskydd för arbetslösa.

Om du vill kan du fortsätta som arbetssökande vid arbets- och näringstjänsterna eller avsluta din jobbsökning helt.  

 • Om du avslutar din jobbsökning har du inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa.  
 • Om du fortsätter som arbetssökande, utreder arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa. För att du ska kunna få utkomstskydd för arbetslösa ska du bland annat hålla din jobbsökning i kraft och söka heltidsarbete.
 • Som arbetssökande kan du ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa under fyra månader när du är företagare eller sysselsätter dig själv i eget arbete om den nya verksamheten inleds under din arbetslöshet.
 • Du kan också ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa om det är fråga om ett anställningsförhållande på deltid som varar över två veckor.

När du avslutar ett anställningsförhållande eller en företagsverksamhet som pågått i mer än två veckor ska du följa upp om din jobbsökning är i kraft.   

 • Om din jobbsökning inte är i kraft ska du anmäla dig som arbetssökande.
 • Om din jobbsökning redan är i kraft ska du meddela arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om att din situation förändras.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket utreder om du har rätt till utkomstskydd för arbetslösa och kan be dig lämna in intyg över din företagsverksamhet eller ditt anställningsförhållande.

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Är du yngre än 25 år och saknar yrkesutbildning efter grundskolan eller gymnasiet? Du omfattas delvis av andra villkor än övriga arbetssökande när det gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Din situation förändras när du skaffar dig yrkesutbildning eller deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Utkomstskydd för arbetslösa och arbetsmarknadsstöd för personer under 18 år

Om du är under 18 år och inte har genomgått en utbildning som leder till examen efter grundskolan eller gymnasiet och som ger yrkesfärdigheter, har du i allmänhet inte rätt till arbetsmarknadsstöd som betalas på grund av arbetslöshet.

Om du är en 17-årig arbetssökande kan du få  

 • utkomstskydd för arbetslösa, dvs. grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, om du har fullgjort din läroplikt, dvs. skaffat en yrkesexamen eller studentexamen eller
 • arbetsmarknadsstöd under tiden du deltagit i sysselsättningsfrämjande service, om du har avlagt din läroplikt med studentexamen, även om du inte har yrkesutbildning efter gymnasiet.

Även en person under 18 år som har avbrutit sin läroplikt på grund av ett vägande skäl som nämns i läropliktslagen kan ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Sådana skäl är till exempel långvarig sjukdom, föräldraledighet eller vistelse utomlands.

Personer under 25 år är skyldiga att söka till utbildning   

Är du yngre än 25 år och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet? För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du på våren ansöka om studieplats vid minst två utbildningar som leder till examen som ger yrkesfärdigheter och som inleds följande höst och där du uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande.

 • Utbildningen behöver inte ingå i den gemensamma ansökan efter grundskolan. Du kan också söka till ett universitet eller en yrkeshögskola.   
 • Om du endast har gått grundskolan kan du också söka studieplatser i gymnasier avsedda för unga, där undervisningen omfattar minst 150 studiepoäng.
 • Om du är abiturient på våren måste du under samma vår söka till utbildning som börjar på hösten och ger yrkesfärdigheter. Du måste också söka till en utbildning om du tänker fullgöra värnplikt eller civiltjänst genast efter gymnasiet.
 • Om du kallas till inträdesprov ska du delta i inträdesprovet och i andra tillfällen som ingår i ansökningsförfarandet för utbildningen.   
 • Om du får en studieplats ska du ta emot den och inleda studierna.   

Om till exempel ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper hindrar dig från att söka till utbildningen ska du diskutera saken med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Ni kan också komma överens om hur ansökningsskyldigheten kan uppfyllas på något annat sätt.

Förutsättningar för att få utkomstskydd för arbetslösa  

Om du fortfarande är arbetslös arbetssökande vid höstterminens början, dvs. 1.9, frågar en expert vid arbets- och näringsbyrån eller din hemkommun dig vilka utbildningar du sökt till.

Du förlorar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa från början av höstterminen, dvs. från och med 1.9 tills vidare, om 

 • du utan giltig orsak har låtit bli att söka till minst två utbildningar, 
 • du gör att du inte blir antagen till utbildningen eller 
 • du utan giltig orsak vägrar att delta i utbildningen eller låter bli att påbörja den.

Om du avbryter studierna utan godtagbar orsak förlorar du rätten till utkomstskydd för arbetslösa från och med den dag då studierna avbryts.    

För att få utkomstskydd för arbetslösa krävs inte att du söker till utbildning som inleds på våren. Om du ändå söker till utbildningen på hösten och får en studieplats, men utan giltig orsak låter bli att inleda utbildningen på våren, förlorar du rätten till utkomstskydd för arbetslösa tills vidare.   

Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa återställs när något av följande villkor uppfylls.

 • Du har avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen.
 • Du har i minst 21 kalenderveckor haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret, dvs. du har arbetat minst 18 h/vecka, deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster, studerat på heltid eller varit sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete.   
 • Du fyller 25 år.

FPA kan fastställa en väntetid för ditt arbetsmarknadsstöd. Då får du inte arbetsmarknadsstöd innan väntetiden löpt ut. Väntetidens längd är högst 21 veckor. Väntetiden avgörs av FPA.

Sysselsättningsfrämjande tjänster 

Om du inte kan få utkomstskydd för arbetslösa för att du inte deltar i någon utbildning eller har avbrutit dina studier, kan du ändå få utkomstskydd för den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande service. 

Sysselsättningsfrämjande service till exempel rehabiliterande arbetsverksamhet, jobbsökarträning, karriärträning, arbetsprövning och arbetskraftsutbildning.

Tjänster
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)