Jag behöver hjälp för att stödja min arbetsförmåga

Ibland kan du vara i en situation där dina chanser att få ett jobb eller behålla ditt jobb är nedsatt. Du kan få hjälp till din situation till exempel genom arbetsträning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Med arbetsförmåga avses en persons individuella förmåga att klara sig i arbetet. Den påverkas bland annat av personens fysiska och psykiska resurser, attityder och kunnande. Olika tjänster hjälper dig när du kartlägger din arbetsförmåga.

Du kan kartlägga din arbetsförmåga på egen hand genom att fylla i självskattningsenkäten Förmågaren. Kartläggningen av arbetsförmågan kan också förutsätta en utredning av hälsotillståndet. I så fall ska du kontakta hälsovårdstjänsterna på din boendeort. Även AN-byrån och kommunförsöket kan hjälpa dig att kartlägga din arbetsförmåga. Om du är under 30 år kan du också använda Navigatorns tjänster.

Förmågaren eller Kykyviisari är en avgiftsfri metod för självbedömning av arbets- och funktionsförmågan för alla personer i arbetsför ålder. Med hjälp av Kykyviisari-förfrågan kan du utreda din egen situation, dina centrala starka sidor och dina utvecklingsobjekt. 

Förmågaren

Det lönar sig för dig att utreda ditt hälsotillstånd om det inte har kontrollerats på länge eller om du tycker att det har skett förändringar i det. Om du är arbetslös ansvarar arbets- och näringstjänsterna eller kommunförsöket för att ordna bedömningen av din arbets- och funktionsförmåga. Du behöver ett läkarutlåtande för att kunna delta i tjänster som främjar arbetsförmågan.

Arbetslösa personers hälsotillstånd kan undersökas vid en hälsoundersökning för arbetslösa som anordnas av kommunen, hälsotillståndet för sysselsatta inom företagshälsovården och hälsotillståndet för studerande inom studenthälsovården.

Den sakkunniga vid arbets- och näringsbyrån eller vid kommunförsöket ansvarar för att hänvisa dig till tjänster som lämpar sig för din arbets- och funktionsförmåga. 

Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar utsedda samordnare för arbetsförmågan. De hjälper arbetsgivare att sysselsätta partiellt arbetsförmögna arbetstagare och stödjer arbetstagarna i ärenden som gäller arbetsförmåga och sysselsättning. Samordnaren för arbetsförmågan är således ditt stöd i alla skeden till exempel när det gäller för dig att hitta sysselsättning eller stanna i arbetslivet. Om du är kund hos försöket med sysselsättning i kommunerna stödjer din hemkommun dig i frågor som gäller arbetsförmågan och sysselsättningen. Du har dessutom tillgång till telefontjänster. 

Samordnare för arbetsförmågan vid arbets- och näringsbyråerna (toimistot.te-palvelut.fi)⁠

Om du är under 30 år kan ett besök på Navigatorn hjälpa dig att komma i gång med kartläggningen av din arbetsförmåga. På Navigatorn får du information och vägledning efter dina behov i frågor som gäller studier, sysselsättning och en smidig vardag. 

Navigatorn (ohjaamot.fi)⁠

Om du är partiellt arbetsför kan du bli sysselsatt med hjälp av tjänster av olika slag 

Om en skada eller sjukdom begränsar din arbetsförmåga eller om din arbetsförmåga på annat sätt är nedsatt, kan sysselsättningen främjas genom exempelvis sektorsövergripande samservice eller rehabiliterande åtgärder. Om din arbetsförmåga kräver förändringar på arbetsplatsen eller om du behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter kan din arbetsgivare beviljas ekonomiskt stöd för arrangemanget. Du kan främja din sysselsättning hos en större arbetsgivare genom att begära ett intyg från AN-byrån eller kommunförsöket om att du är registrerad som partiellt arbetsför arbetssökande i AN-tjänsternas kundregister.

Du kan få tillgång till sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) om du har problem med din livskompetens eller begränsningar i din funktionsförmåga som gör det svårare för dig att få sysselsättning eller om du har nedsatt arbetsförmåga av någon annan anledning. 

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

Om du håller på att återvända till arbetslivet, inleda din karriär eller återhämta dig från sjukdom eller på annat sätt svåra tider, kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte vara lösningen för att komma igång med arbetet. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte riktas till personer som inte kan delta i den service som arbets- och näringstjänsterna erbjuder. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Rehabilitering kan vara till hjälp om en funktionsnedsättning eller sjukdom gör det svårare för dig att studera, arbete eller reda dig i något skede av livet. 

Rehabilitering ordnas av Fpa, den offentliga hälso- och sjukvården, företagshälsovården, kommunens socialtjänster, handikapporganisationer, trafik- och olycksfallsförsäkringsbolag och arbetspensionsbolag. Fpa eller trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna tryggar också utkomsten under den tid de ordnar eller ersätter mångsidig rehabilitering. 

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att hitta ett lämpligt yrkesområde, hitta sysselsättning, stanna i arbetslivet eller återvända till arbetslivet trots sjukdom. Trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalter, arbetspensionsbolag och Folkpensionsanstalten ordnar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering. Detta förutsätter att de fastställda villkoren uppfylls. 

Du kan ta reda på från din läkare eller Fpa hos vilken instans du kan ansöka om rehabilitering. Även den sakkunniga vid din arbets- och näringsbyrå eller i din hemkommun kan hjälpa dig att ta reda på dina möjligheter att få rehabilitering. 

Att få ett jobb eller behålla det kan kräva förändringar på arbetsplatsen. Du kan också behöva hjälp med vissa arbetsuppgifter. 

Arbetsgivaren har både skyldighet och ofta också vilja att i skälig omfattning anpassa arbetet och omständigheterna på arbetsplatsen, om det avlägsnar den olägenhet som funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför i arbetet. 

Arbetsgivaren kan beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Prata med den sakkunniga på din arbets- och näringsbyrå eller i din hemkommun om en arbetsgivare kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen om arbetsgivaren anställer dig. Du kan också diskutera frågan inom företagshälsovården om du redan har en anställning och din nuvarande arbetsgivare har behov av specialarrangemang på arbetsplatsen. Om det är möjligt att bevilja stöd är det viktigt att du underrättar arbetsgivaren om detta. 

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Som kund hos arbets- och näringsbyrån kan du begära ett intyg från arbets- och näringsbyrån över att du är införd i arbets- och näringsbyråns kundregister som partiellt arbetsför arbetssökande. Syftet med intyget är att göra det lättare för partiellt arbetsföra arbetssökande att bli sysselsatta hos stora arbetsgivare. När du har fått intyget, ska du ge det till arbetsgivaren. 

Todistus suurtyönantajalle osatyökykyisyydestä (vates.fi, på finska) ⁠

Stöd för upprätthållande av arbetsförmågan

En sjukdom eller funktionsnedsättning kan försämra din arbets- och funktionsförmåga, men det innebär inte nödvändigtvis att du är helt arbetsoförmögen. Du kan få olika former av stöd för att bibehålla din arbetsförmåga.

Mer information

Stöd för jobbsökning

Att söka jobb kräver egen aktivitet. Dessutom kan du utnyttja olika tjänster i jobbsökningen.

En skada eller sjukdom påverkar i allmänhet inte utförandet av arbetet, möjligheterna att få en arbetsplats eller valet av bransch. Ibland kan de dock försämra dina möjligheter att få ett arbete eller behålla din arbetsplats. När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.

En sjukdom eller funktionsnedsättning kan försämra din arbets- och funktionsförmåga, men det innebär inte nödvändigtvis att du är helt arbetsoförmögen. Dina möjligheter att arbeta och hitta en lämplig arbetsplats förbättras då 

 • arbetet har valts och dimensionerats på rätt sätt
 • arbetsuppgifterna och arbetsmiljön är skräddarsydd
 • kunnandet och utbildningen är tillräcklig
 • du får arbets- och näringstjänsternas eller kommunförsökets stöd för sysselsättning.

En expert på din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket hjälper dig när du behöver information om dina möjligheter att få arbete och behålla din arbetsplats trots funktionsnedsättning eller sjukdom. Vänd dig till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket när du funderar på svar på följande frågor.

 • Hurdant arbete eller hurdan utbildning passar mig?
 • Kan jag fortsätta i mitt arbete eller borde jag överväga att byta yrke?
 • Vilken instans är rätt för att erbjuda mig rehabilitering?
Mer information

Sysselsättningen och möjligheterna att stanna kvar i arbetslivet kan stödas på olika sätt

Ett särskilt servicebehov till följd av en funktionsnedsättning eller sjukdom kan beaktas i samband med alla offentliga arbetskraftstjänster. Du behöver inte vara ensam.

Du kan fundera på frågor som gäller din sysselsättning till exempel tillsammans med en arbetstränare. Även kommunens socialväsende kan tas med i diskussionerna.

Ifall din arbetslöshet har dröjt mer än sex månader, och du inte ännu har hittat passligt jobb, utbildning eller sysselsättningsfrämjande service, ordnar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket samtal om jobbsökning med dig. Samtalens mening är att hitta de bästa tjänsterna som stöder din arbetssökan. Du får en aktiveringsplan, vars syfte är att förbättra dina sysselsättningsmöjligheter och förbättra din livskompetens. 

Den sakkunniga vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket ansvarar för att hänvisa dig till tjänster som är lämpliga för din arbets- och funktionsförmåga.

Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar dessutom utsedda samordnare för arbetsförmågan som hjälper arbetsgivare att sysselsätta partiellt arbetsföra samt stöder arbetssökande i frågor som gäller arbetsförmåga och sysselsättning. Samordnaren för arbetsförmågan stöder dig alltså i alla skeden i anslutning till att få sysselsättning eller stanna kvar i arbetslivet.

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket stöder din hemkommun dig i frågor som gäller arbetsförmåga och sysselsättning.

Du har också tillgång till telefontjänsterna.

Kontaktuppgifter till samordnare för arbetsförmågan i AN-byråerna (toimistot.te-palvelut.fi)⁠

Ifall din arbetslöshet har dröjt mer än sex månader, och du inte ännu har hittat passligt jobb, utbildning eller sysselsättningsfrämjande service, ordnar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket samtal om jobbsökning med dig. Samtalens mening är att hitta de bästa tjänsterna som stöder din arbetssökan. Du får en aktiveringsplan, vars syfte är att förbättra dina sysselsättningsmöjligheter och förbättra din livskompetens.

Yrkesval och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning hjälper dig att utreda lämpliga alternativ till exempel när du är osäker på vilken bransch som skulle vara lämplig för din arbetsförmåga. Tjänsterna kan också vara till hjälp när ditt nuvarande arbete eller yrke inte längre lämpar sig för dig eller om du vill söka nya uppgifter av andra orsaker.

Om du är under 30 år kan ett besök vid Navigatorn hjälpa dig att börja kartlägga din arbetsförmåga. Navigatorn ger dig information och handledning till exempel i frågor som gäller studier, sysselsättning och en smidig vardag.

Navigatorn (ohjaamot.fi)⁠

Under jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt. Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriärsalternativ, söka till utbildningar och förbättra din arbetslivsberedskap.

Arbetstränaren hjälper dig personligen när du söker en lösning som passar din arbetsförmåga.

Arbetsträning

Med hjälp av arbetsprövning kan du känna efter hur belastande arbetet är och utreda om det är lämpligt för din arbetsförmåga.

Arbetsprövning

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringstjänsterna kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande och som ersättning för den tid som används för arbetshandledning. Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention också om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar förmågan att klara av uppgifterna.

Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få lönesubvention för att anställa dig. Om subventionen kan beviljas lönar det sig att nämna detta för arbetsgivaren när du söker arbete.

När du avtalar om lönesubventionerat arbete med arbetsgivaren, berätta om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Arbetsgivaren behöver informationen för att göra ansökan om lönesubvention.

Om får sysselsättning med lönesubventionsarbete i din hemkommun, dvs. kommunen ansöker om lönesubvention eller om lönesubventionen finansieras av Europeiska socialfonden, beviljas lönesubventionen av arbets- och näringsbyrån.

Lönesubvention som arbetssökningens stöd

Förmågaren eller Kykyviisari är en avgiftsfri självutvärderingsmetod av arbets- och funktionsförmågan för alla i arbetsför ålder. Med hjälp av Kykyviisari-förfrågan kan du utreda din egen situation, dina styrkor och dina utvecklingsobjekt.

Förmågaren

 

Dessutom kan du behöva annat stöd och rehabiliteringsalternativ för att komma in i arbetslivet eller stanna kvar i ditt arbete.

Det lönar sig för dig att utreda ditt hälsotillstånd om det inte har kontrollerats på länge eller om du tycker att det har skett förändringar i det. Om du är arbetslös ansvarar arbets- och näringstjänsterna eller kommunförsöket för att ordna bedömningen av din arbets- och funktionsförmåga. Du behöver ett läkarutlåtande för att kunna delta i tjänster som främjar arbetsförmågan.

Arbetslösa personers hälsotillstånd kan undersökas vid en hälsoundersökning för arbetslösa som anordnas av kommunen, hälsotillståndet för sysselsatta inom företagshälsovården och hälsotillståndet för studerande inom studenthälsovården.

Du kan ha möjlighet att få sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, dvs. TYP, om din sysselsättning försvåras av problem med livskompetensen, begränsningar i din funktionsförmåga eller om din arbetsförmåga annars är nedsatt.

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan vara en lämplig lösning när du återvänder till arbetslivet efter långvarig arbetslöshet, inleder din karriär eller rehabiliteras på grund av sjukdom eller svåra tider. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte riktas till personer som varit arbetslösa under en lång tid, som erhållit utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststöd under en viss tid och som inte kan delta i de tjänster som AN-byrån eller kommunförsöket erbjuder.  

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Rehabilitering kan vara till hjälp för dig när en funktionsnedsättning eller sjukdom försvårar dina studier, ditt arbete eller din förmåga att klara dig i olika skeden av livet.

Rehabilitering ordnas av FPA, den offentliga hälso- och sjukvården, företagshälsovården, kommunens socialservice, handikapporganisationerna, trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna samt arbetspensionsbolagen. FPA och trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna kan också trygga din utkomst under den tid du deltar i rehabiliteringen. De kan också ersätta kostnader för deltagande i rehabilitering.

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att välja en lämplig bransch, hitta sysselsättning, stanna kvar i arbetslivet eller återvända till arbetslivet trots din sjukdom. Trafik- och olycksfallsförsäkringsanstalterna, arbetspensionsbolagen och FPA ordnar lagstadgad yrkesinriktad rehabilitering. För att man ska få rehabilitering ska vissa krav uppfyllas.

Av din läkare eller FPA kan du få reda på vilken rehabilitering du kan söka till. Även en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket kan hjälpa dig att utreda dina möjligheter till rehabilitering.

Jobbkanalen är ett statsägt bolag, som anställer partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast att få sysselsättning. De som anställs av bolaget står i arbetsavtalsförhållande till bolaget, som sedan förmedlar deras arbetsinsats vidare till företag, civilsamhällesorganisationer, offentliga samfund eller privata personer som behöver arbetskraft.

För att kunna söka dig till Jobbkanalen, ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. Experten på arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket bedömer din lämplighet enligt de lagstadgade kriterierna. Beslutet om din lämplighet för att anställas på Jobbkanalen fattas av arbets- och näringsmyndigheten. Du kan inte självständigt ansöka till Jobbkanalen.

Som kund hos arbets- och näringstjänsterna kan du be din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om ett intyg över att du är införd i arbets- och näringstjänsternas kundregister som partiellt arbetsför arbetssökande. Syftet med intyget är att underlätta sysselsättningen av partiellt arbetsföra arbetssökande hos storarbetsgivare. När du har fått intyget ska du lämna det till arbetsgivaren.

 

Arbetsförhållandena kan ordnas så att de motsvarar din arbetsförmåga

Arbetsgivaren är både skyldig och ofta också villig att anpassa arbetet och arbetsförhållandena i rimlig utsträckning, om det eliminerar den olägenhet som funktionsnedsättningen eller sjukdomen förorsakar i arbetet.

Om en sjukdom eller en funktionsnedsättning hindrar dig från att utföra ditt arbete kan arbetet anpassas på arbetsplatsen. Med anpassningar avses ändringar i arbetet där din arbetsbeskrivning och dina uppgifter anpassas så att de bättre motsvarar och stöder din kompetens och arbetsförmåga.

Metoder för att anpassa arbetet till arbetstagaren

För att du ska få eller behålla en arbetsplats kan det krävas förändringar på arbetsplatsen. Det kan också hända att du behöver hjälp med vissa arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren kan också beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen om du anställs.

Du kan diskutera saken inom företagshälsovården om du redan arbetar och om ändringar borde göras på din arbetsplats för att stöda din arbetsförmåga. Om stöd kan beviljas lönar det sig att nämna detta för din arbetsgivare.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

 

Arbete då du får stöd eller pension som har beviljats på grund av partiell invaliditet

Om du vill så kan du jobba och förtjäna samtidigt som du får pension eller stöd som har beviljats på grund av partiell invaliditet. I detta fall bör du ta reda på inkomstgränserna. Inkomstgränserna begränsar lönen som du kan förtjäna, så att lönen inte påverkar pensionen eller stödbeloppet. Om du vill prova att återgå till arbete på så sätt att din inkomstgräns överskrids kan du lämna pensionen vilande. Att lämna pensionen vilande betyder att utbetalningen av invalidpensionen eller delinvalidpensionen avbryts under den tid du arbetar.

Mer information
Innehållet kan inte visas på grund av inställningarna för cookies. Tillåt cookien för Marknadsföring för att se innehållet.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Om du håller på att återvända till arbetslivet, inleda din karriär eller återhämta dig från sjukdom eller svåra tider, kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte vara en lämplig lösning för dig. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte riktas till personer som varit arbetslösa under en lång tid, som erhållit utkomstskydd för arbetslösa eller utkomststöd under en viss tid och som inte kan delta i de tjänster som AN-byrån eller kommunförsöket erbjuder.  

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är verksamhet som ordnas av välfärdsområdet och som hjälper dig att komma tillbaka till arbetslivet. Verksamheten hjälper dig att hitta dina styrkor och få en rytm i vardagen. 

Det kan till exempel vara fråga om en workshop som ordnas av välfärdsområdet, en förening eller en stiftelse, eller om församlingens verksamhet. Syftet med verksamheten är att förbättra dina möjligheter att få arbete eller komma in på en utbildning samt att ge dig verktyg för att hantera ditt liv. 

Mängden arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och verksamhetens innehåll dimensioneras enligt dina behov. Perioden varar minst tre månader och antalet gånger i veckan är mellan en och fyra. Under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte har du rätt till utkomstskydd för arbetslösa och dessutom kan du få kostnads- eller reseersättning. 

Du måste ha en aktiveringsplan för att få delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Du gör upp planen tillsammans med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket och socialväsendet vid välfärdsområdet. Om du vill delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska du kontakta arbets- och näringsmyndigheterna på området där du bor. 

Mer information

TYP är en modell där närings- och arbetsbyrån, välfärdsområdet och FPA tillsammans söker en lösning på din situation och erbjuder hjälp.

Om du inte har arbetat på länge kan du få möjlighet att delta i sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, det vill säga TYP. TYP kan vara den rätta tjänsten för dig om svårigheterna i anslutning till din sysselsättning inte endast orsakas av brist på arbetsplatser eller kunnande, utan du har problem med din livskompetens eller begränsningar i din funktionsförmåga. Du kan också få hjälp om du av andra orsaker har nedsatt arbetsförmåga.  

TYP är en modell där närings- och arbetsbyrån, välfärdsområdet och FPA tillsammans söker en lösning på din situation. Du får med andra ord service av flera olika myndigheter på en och samma plats. Via TYP kan du få social- och hälsovårdstjänster, arbetskraftstjänster och rehabiliteringstjänster som passar just dig. Ni kan också fundera på möjligheterna till utbildning eller till exempel att delta i arbetsverksamhet. Dessutom upprättas en sektorsövergripande sysselsättningsplan för dig.  

Arbets- och näringsbyrån, välfärdsområdet eller FPA hänvisar dig till samservicen. Du kan också fråga din arbets- och näringsbyrå eller hemkommun om hur du får tillgång till servicen.  

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Jobbsökning kräver egen aktivitet, men allt behöver du inte göra själv. Olika tjänster hjälper dig i din arbetssökning i olika livssituationer.

Om du behöver hjälp med att fundera på utbildnings- och karriärmöjligheter eller förtydliga dina framtidsplaner, lönar det sig att delta i yrkesvals- och karriärvägledning, utbildningsrådgivning eller karriärträning. I början av din jobbsökning kan du behöva utveckla dina arbetssökningskunskaper, i vilket fall du kan delta i gruppliknande jobbsökarträning eller personlig arbetsträning. Genom arbetsprövning kan du lära känna en ny bransch, eller få stöd till din återkomst till jobbet efter en lång frånvaro. Om du behöver uppgradera dina färdigheter eller planerar att utbilda dig till en ny bransch kan arbetskraftsutbildning eller RekryteringsUtbildning vara ett bra alternativ.

Yrkesvals- och karriärvägledning samt utbildningsrådgivning hjälper dig att fundera på utbildnings- och karriäralternativ och förtydliga planerna.

Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriärsalternativ, söka till utbildningar och förbättra din arbetslivsberedskap.

Karriärträning

Genom jobbsökarträningen lär du dig söka jobb målinriktat och självständigt.

Jobbsökarträning

Arbetstränaren ger dig personlig hjälp när du letar efter ett jobb som passar dig. Med tränarens handledning kan du lyfta fram din kompetens och styrka på arbetsmarknaden. När du hittar ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma igång på arbetsplatsen.

Arbetsträning

Med hjälp av arbetsprövningen kan du bekanta dig med arbetslivet, olika arbetsuppgifter och yrkesområden. Genom arbetsprövning kan man också stöda din återgång till arbetslivet efter en lång frånvaro.

Arbetsprövning

Arbetskraftsutbildning är utbildning som AN-tjänsterna skaffar och som planeras och genomförs i samarbete med de läroanstalter som ordnar utbildningen. Utöver arbetskraftsutbildning kan du söka till Rekryterings-, Precisions- eller OmställningsUtbildning. De genomförs i samarbete mellan AN-tjänsterna och arbetsgivarna.

Arbetskraftsutbildningen erbjuder utbildning som främjar dina yrkesfärdigheter och din sysselsättning. Det kan vara mål för grund-, yrkes- eller specialyrkesexamina, examensdelar, vidareutbildning eller fortbildning, företagarutbildning eller integrationsutbildning.

Söker du jobb men har inte passlig utbildning, och vill inte studera i flera år för att skaffa examina? I RekryteringsUtbildning skaffar du kompetens som arbetsgivaren behöver och får jobb i företaget efter utbildningen. Utbildningen ordnas i samarbete mellan arbetsgivaren och arbets- och näringstjänsterna. I utbildningen kombineras teoriundervisning med utbildning på arbetsplatsen i företaget som ordnar utbildningen.

RekryteringsUtbildningar ordnas inom olika yrken. Utbildningarna är riktade till arbetssökande som är passliga till arbetet och motiverade att utbilda sig till branschen. I en del av utbildningarna krävs det tidigare erfarenhet. Största delen av utbildningarna startar från grunderna inom branschen  och kräver inte tidigare kunskaper. Om du är nyexaminerad eller återkommer till arbetslivet från till exempel föräldraledighet, kan RekryteringsUtbildning vara ett passligt alternativ för dig.

Ta en titt på RekryteringsUtbildningar som just nu söker studeranden.

Om du är under 30 år kan ett besök vid Navigatorn hjälpa dig att komma i gång. Navigatorn ger dig information och handledning enligt dina behov, till exempel i frågor som gäller studier, sysselsättning och en smidig vardag.

Navigatorerna (ohjaamot.fi)⁠

Förmågaren eller Kykyviisari är en avgiftsfri självutvärderingsmetod av arbets- och funktionsförmågan för alla i arbetsför ålder. Med hjälp av Kykyviisari-förfrågan kan du utreda din egen situation, dina styrkor och dina utvecklingsobjekt.

Förmågaren

Om du är arbetslös arbetssökande vid AN-byrån eller i ett kommunförsök kan arbetsgivaren få lönesubvention för dina anställningskostnader. Om du är över 55 år och är arbetslös arbetssökande vid AN-byrån eller vid ett kommunförsök, kan arbetsgivaren få sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år. När du ansöker om arbete eller får arbete från en ort som ligger långt från din bostadsort kan det vara möjligt att få ersättning eller bidrag för rese- och övernattningskostnader eller arbetsresa- och flyttkostnader.

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan bevilja arbetsgivaren för lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande. Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention också om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som påverkar förmågan att klara av uppgifterna. 

Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få lönesubvention för att anställa dig. Om subventionen kan beviljas lönar det sig att nämna detta för arbetsgivaren när du söker arbete. 

När du avtalar om lönesubventionerat arbete med arbetsgivaren, berätta om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Arbetsgivaren behöver informationen för att göra ansökan om lönesubvention. 

Om får sysselsättning med lönesubventionsarbete i din hemkommun, dvs. kommunen ansöker om lönesubvention eller om lönesubventionen finansieras av Europeiska socialfonden, beviljas lönesubventionen av arbets- och näringsbyrån.

Lönesubvention som arbetssökningens stöd

Syftet med stödet är att främja sysselsättningen av personer som fyllt 55 år genom att förbättra deras yrkeskompetens eller företagarfärdigheter. Sysselsättningsstöd beviljas och betalas till arbetsgivaren, men vid beviljandet av stödet det väsentligaste är servicebehovet för en arbetslös arbetssökande.

Sysselsättningsstödet förutsätter att en arbetslös arbetssökande som anställs i anställningsförhållande har fyllt 55 år och varit arbetslös i minst 24 månader under de 28 månader som omedelbart föregår beviljandet av sysselsättningsstödet.

Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om arbetsgivaren kan få sysselsättningsstöd för att anställa dig. Om subventionen kan beviljas lönar det sig att nämna detta för arbetsgivaren när du söker arbete. 

Sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år

Läs om vilka ersättningar du kan få för rese- och logikostnader som orsakas av arbetssökning och om understödet för rese- och flyttkostnader om du som arbetslös tar emot ett arbete som är långt borta från din nuvariga bostadsort.​​​

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Välbefinnande på arbetsplatsen innebär att du kan vara frisk, trygg och produktiv på arbetet. Som en välmående arbetstagare upplever du att ditt arbete är meningsfullt och betydelsefullt. Som arbetstagare påverkar du din egen och din arbetsgemenskaps välbefinnande.

Främjandet av välbefinnande på arbetsplatsen hör till alla i arbetsgemenskapen, både arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetsgivaren ansvarar för att erbjuda en trygg och fungerande arbetsmiljö. Som arbetstagare ansvarar du för att upprätthålla din arbetsförmåga och din kompetens.

Välbefinnande i arbetet består både av det personliga välbefinnandet och arbetsgemenskapens atmosfär. När du mår bra på jobbet löper arbetet väl och är lagom utmanande. Vardagen går bra, du når dina mål, du får stöd i ditt arbete och känner att du kan.

Vad kan du göra som anställd?

 • Kom överens med din arbetsgivare om tydliga mål för ditt arbete.   
 • Utveckla ditt kunnande exempelvis via utbildningar som arbetsgivaren erbjuder.
 • Följ anvisningarna och informera din arbetsgivare om eventuella fel och brister.
 • Behandla alla i din arbetsgemenskap jämlikt.
 • Ta hand om din återhämtning och hälsa.
 • Begär eller sök hjälp i god tid i utmanande situationer.
Mer information

Upprätthållande av arbetsförmågan

En förutsättning för att ni ska må bra i er arbetsgemenskap, är att du tar hand om dina arbetsförmåga. Det finns olika sätt och praxis för upprätthållandet av arbetsförmågan.

Arbetsgivaren är skyldig att arrangera åtminstone förebyggande företagshälsovårdstjänster, såsom hälsoundersökningar, för varje arbetstagare som står i arbets- och tjänsteförhållande till arbetsgivaren.

Företagshälsovården samarbetar med din arbetsgivare för att främja din hälsa och arbetsförmåga.

Om en sjukdom eller ett handikapp hindrar dig från att utföra ditt arbete kan arbetet anpassas på arbetsplatsen. Med anpassningar avses ändringar i din arbetsbeskrivning och dina arbetsuppgifter där de anpassas för att bättre motsvara och stödja din kompetens och arbetsförmåga.

Metoder för att anpassa arbetet till arbetstagaren

Det kan krävas förändringar på arbetsplatsen för att du ska kunna stanna kvar i arbetet. Du kan också behöva hjälp med vissa arbetsuppgifter.

Arbetsgivaren kan beviljas stöd för att ordna arbetsförhållandena. Om det behövs ändringar på din arbetsplats för att stödja din arbetsförmåga ska du diskutera saken med företagshälsovården och med din arbetsgivare.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Rehabilitering kan vara till hjälp för dig när en skada eller sjukdom försvårar ditt arbete, eller om du behöver stöd för att upprätthålla din arbetsförmåga eller för att återvända till arbetslivet.

Stöd för upprätthållande av arbetsförmågan

En sjukdom eller skada kan minska din arbets- och funktionsförmåga, men det betyder inte nödvändigtvis att du är helt arbetsoförmögen. Det finns mångsidig hjälp och service för upprätthållande av arbetsförmågan.

Mer information

Arbetarskydd innebär att de fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållandena är under kontroll.

Arbetarskyddet omfattar

 • en trygg arbetsmiljö,
 • att arbetstagarnas arbetsförmåga tryggas och upprätthålls och
 • att olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar förebyggs.

Arbetsgivaren ansvarar för att ge dig introduktion i arbetet, anvisningar för ett säkert arbete och erbjuda nödvändiga arbetsredskap.

Som arbetstagare är du skyldig att följa arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar samt att i ditt arbete sörja för din egen och andra arbetstagares säkerhet.

Mer information