Arbetsplatserna stöder arbetstagarnas välbefinnande allt bättre

Nyheter

I slutrapporten för arbetslivsbarometern 2021 syns arbetstagarnas upplevelse av att arbetsklimatet blivit positivare. Mobbning sker dock fortfarande.

Enligt barometern upplever majoriteten av löntagarna upplever att andan är förtroendefull. De tyckte också att konflikter kan hanteras och lösas. Arbetslivsbarometern mäter också mobbning, trakasserier och diskriminering på arbetsplatserna. Dessa fenomen förekommer fortfarande, men mobbningen som konstaterats är lyckligtvis i huvudsak slumpmässig och inte kontinuerlig.

Arbetsprestationer utvärderas särskilt på arbetsplatser inom den offentliga sektorn

Bedömningar av arbetsprestationer har blivit vanligare under de senaste 15 åren. Bedömningarna är vanligast bland högre tjänstemän samt bland statsanställda och kommunalt anställda. Hälften av respondenterna upplevde att diskussionerna var nyttiga, medan den andra hälften upplevde att de inte var nyttiga men inte heller onödiga.

År 2021 upplevde 54 procent av löntagarna att avlöningen var mycket eller ganska sporrande. Män, högre tjänstemän och industriarbetare upplevde att deras löner var mest sporrande.

Iakttagelserna om mobbning på arbetsplatsen är oförändrade

Det hade iakttagits mobbning och diskriminering från arbetskamraternas, chefens eller kundernas sida men till största delen bara slumpmässigt.

I Arbetslivsbarometern för 2021 undersöktes det för första gången om respondenterna har upplevt sexuella trakasserier på sin arbetsplats till exempel från arbetskamraternas, chefens eller kundernas sida. Under det föregående året hade under två procent av löntagarna upplevt sexuella trakasserier en gång och två procent flera gånger.

Merparten av arbetsplatserna stöder arbetstagarnas välbefinnande

Löntagarnas uppfattning om arbetsklimatet har på lång utvecklats i en positivare riktning.

Öppen förmedling av information har förbättrats och arbetstagarna behandlas mer jämlikt. Största delen av löntagarna upplevde att andan är förtroendefull och att hantering och lösning av konflikter på arbetsplatserna var lyckat.

Läs mer

Mer information

Arbetslivsbarometern 2021 slutrapport: stöd för välbefinnandet vanligt på arbetsplatserna, iakttagelserna av mobbning oförändrade (tem.fi)