Förändringar i anställningsförhållandet

En anställning kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren, och kan bero på olika situationer. På Jobbmarknad berättar vi om samarbetsförhandlingar, permittering, uppsägning och deras alternativ.

  • Om ditt företags ekonomiska situation har försämrats kan uppsägning eller permittering av arbetstagare vara de första lösningarna som du kommer att tänka på. Det lönar sig dock att bekanta sig med olika alternativ särskilt när en besvärlig situation endast verkar tillfällig.

  • Omställningsförhandlingar är gemensam verksamhet mellan arbetsgivaren och personalen i syfte att säkerställa personalens möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden.

  • Bekanta dig med omställningsskyddet om du måste säga upp arbetstagare av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Omställningsskyddet hjälper både arbetsgivaren och den arbetstagare som sägs upp.

  • Om arbetstagarnas arbetstidsarrangemang eller tilläggsutbildning inte löser företagets svåra situation kan du undvika uppsägningar genom att permittera personalen. Då upphör arbetstagarens arbete och lönebetalning, men anställningsförhållandet fortsätter.

  • Du kan säga upp en fast anställd arbetstagare endast av grundad anledning. En arbetstagare anställd på viss tid kan sägas upp endast om detta har avtalats separat. Om en anställd har brutit mot sina skyldigheter på ett mycket allvarligt sätt kan du häva anställningsförhållandet. Efter en uppsägning har du även skyldigheter gällande erbjudande om anställning och återtagande av arbetstagaren.

  • När din arbetstagare går i pension upphör ert anställningsförhållande. Läs vad du som arbetsgivare bör komma ihåg innan arbetstagaren går i pension.

Uppdaterad: