Jag vill studera

Om du är student eller vill söka utbildning kan du få råd om hur du organiserar ditt uppehälle och information om olika sätt att studera antingen heltidigt eller vid sidan av ett arbete.

Vad vill du arbeta med? Yrkesval är aktuellt när du övergår till arbetslivet efter studierna eller vill byta bransch.

Yrkesvalet är ett viktigt beslut, men det avgör inte hela ditt liv. Numera byter man yrke flera gånger under livet, antingen av egen vilja eller på grund av omständigheterna. Man kan bli tvungen att byta yrke till exempel när sysselsättningssituationen eller arbetsförhållandena inom den egna branschen förändras. Vissa däremot studerar ett nytt yrke, eftersom de vill ha variation i vardagen, lära sig nytt eller utveckla sig själva. Hälsorelaterade förändringar är också vanliga orsaker till byte av yrke.

I valet av yrke är det framför allt fråga om vad du vill lära dig att göra. När du väljer lönar det sig att fundera på dina egna värderingar och önskemål. Det är viktigt att kartlägga både sina egna styrkor och begränsningar och fundera på vilka teman man vill arbeta med. Därefter lönar det sig att ta reda på inom vilken bransch och i vilka arbetsuppgifter man kan få arbeta med sina egna intressen och på bästa sätt utnyttja sina egna styrkor.

När du väljer ditt framtida yrke, fundera och ta fördomsfritt reda på vilka möjligheter som erbjuds, vad du skulle vilja arbeta med och vad som skulle vara möjligt för dig. Med hjälp av utbildning kan du utöka dina kunskaper och färdigheter så att du kan sysselsätta dig i uppgifter som intresserar dig.

Du fattar själv dina egna beslut i valet av bransch och yrke. Om du vill ha professionell hjälp och synpunkter som stöd för dina funderingar kan du utnyttja arbets- och näringstjänsternas psykologtjänst för yrkesval och karriärvägledning. Du kan också delta i karriärträning där du funderar på din karriärväg tillsammans med en tränare och andra i samma situation. Om du däremot söker information om utbildningar, kontakta utbildningsrådgivningen.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Ett nytt yrke vid sidan av arbetet

Om du redan arbetar och vill skaffa dig ett nytt yrke, fundera på hurdana studier du har tid och energi till och hur en eventuell förändring i inkomstnivån påverkar. Om du inte vill avstå från din nuvarande arbetsplats på grund av studier kan du försöka hitta ett utbildningsprogram som du kan genomföra vid sidan av ditt arbete. 

Att du byter yrke betyder inte nödvändigtvis att du borde byta bransch eller ens arbetsplats. Du kan fråga din arbetsgivare om studieledighet eller om utbildningsprogram som kan genomföras vid sidan av arbetet. När du utvecklar din egen kompetens kan du få nya arbetsuppgifter på din egen arbetsplats.

Läs mera
Mer information

Verktyg som stöd för yrkesvalet

Yrkesinfo-tjänsten på Jobbmarknaden

När du överväger framtida karriäralternativ kan du bekanta dig med olika branscher och yrken i Yrkesinfo-tjänsten på Jobbmarknaden. Du kan få tips för din egen situation i intervjuerna och karriärberättelserna som finns i avsnittet.

ForeAmmatti

ForeAmmatti är en omfattande digital tjänst som erbjuder information som stöd för jobbsökning och karriärplanering. I ForeAmmatti hittar du information om olika yrken. Du får till exempel reda på

 • vilka arbetsuppgifterna och genomsnittslönen är för olika yrken,
 • hur många lediga jobb det finns och på vilket håll i Finland
 • hur många andra som söker samma arbetsuppgifter och
 • vilken kompetens arbetsgivarna efterfrågar i sina platsannonser. 

Yrkesvalprogrammet AVO

Yrkesvalprogrammet AVO är en helhet av självutvärderingsuppgifter som hjälper i yrkesvalet. Uppgifterna hjälper dig att fundera på dina mål i anslutning till yrke, utbildning och arbete. När du går igenom frågorna i programmet får du utifrån dina svar förslag på yrken som är lämpliga för dig.

Med hjälp av yrkesvalprogrammet AVO kan du

 • fundera på vad du vill arbeta med,
 • bedöma dina styrkor och eventuella begränsningar,
 • utreda med ett intressetest vilka uppgifter du är intresserad av,
 • testa vilka yrken som motsvarar dina önskemål och på vilka grunder,
 • granska yrken som passar dina önskemål samt
 • spara dina resultat och undersöka olika utbildnings- och yrkesalternativ. 

Töissä.fi

På webbplatsen Töissä.fi hittar du information om hurdana uppgifter de som studerat vid universitet och yrkeshögskolor arbetar med. Tjänsten produceras av högskolorna.

Att bekanta sig med sysselsättningsläget inom olika branscher

När du har hittat en bransch som passar dig lönar det sig att ta reda på sysselsättningssituationen.

På Jobbmarknaden kan du bläddra bland lediga arbetsplatser och se hurdana arbetsuppgifter som erbjuds just nu.

Arbetskraftsbarometern

Med hjälp av arbetskraftsbarometern kan du undersöka vilka sysselsättningsmöjligheter det finns i olika områden inom den bransch du valt. I arbetskraftsbarometern hittar du information om arbetsmarknadsläget, sysselsättningsläget och utvecklingsutsikterna för 200 olika yrken. Du kan kontrollera om det råder brist på arbetskraft eller överutbud av arbetskraft i din bransch eller ditt yrke samt hur många arbetslösa och lediga jobb som har funnits under den senaste tiden.

Att utbilda sig till ett yrke

När du har hittat ett intressant yrke och funderat på sysselsättningsläget i branschen är det nu dags att ta reda på hurdan utbildning som krävs för att bli sysselsatt i branschen. Den utbildning som yrket kräver kan vara en kort kurs, högskoleexamen eller vad som helst däremellan.

Om du ännu inte har yrkesutbildning är alternativen till exempel att avlägga en yrkesutbildning på andra stadiet, läroavtalsutbildning eller att skaffa en examen vid en yrkeshögskola eller ett universitet. Även vid vissa folkhögskolor kan man avlägga yrkesexamen eller delar av en examen. Mer information om studieplatserna och hur du söker till dem finns på Studieinfo.

Företagande som karriäralternativ

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, kan du delta i en företagarutbildning eller karriärträning. Testa din lämplighet som företagare med ett avgiftsfritt test i Mitt FöretagsFinland.

Läs mera
Mer information

Eftersom det finns gott om alternativ kan du studera på flera olika sätt i olika slags läroanstalter.

Du har möjlighet att skaffa dig kunskaper och utveckla din yrkeskunnighet i många olika slags läroanstalter. Nuförtiden finns det flera olika sätt att studera. Du kan studera som närvarande eller på distans, delta i flerformsstudier, eller avlägga din examen helt självständigt. Beroende på din livssituation kan du studera på heltid, vid sidan om arbetet eller som arbetslös.

Om du är integrerad, sjukledig, pensionerad eller på föräldraledighet, kan din livssituation påverka dina möjligheter att studera, men det är trots allt möjligt att studera någonting i alla situationer.

Reflektera över följande frågor om du planerar att studera.

 • Hurudana kunskaper och talanger vill du lära dig? Var är det möjligt?
 • I hur lång tid är du beredd att studera?
 • Vad krävs det för att få en studieplats?
 • Hur kommer du att finansiera dina studier och din inkomst under studierna?
 • Vilken slags färdigheter erbjuder studierna dig? Krävs det vidareutbildning efter din examen för att du ska nå ditt mål?

På nättjänsten studieinfo.fi hittar du information om examen, yrken och studier vid olika läroanstalter. Utöver att du kan bekanta dig med utbildningsalternativen kan du här söka dig till utbildning.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Utbildningsgaranti som en del av ungdomsgarantin

Utbildningsgarantin som ingår i ungdomsgarantin tryggar en utbildningsplats åt alla som gått ut grundskolan. Utbildningen kan ha följande former:

 • utbildning vid ett gymnasium eller yrkeshögskola,
 • lärlingsutbildning,
 • workshop eller rehabilitering eller
 • utbildning som arrangeras på annat sätt.

Samtidigt förnyas studenturvalet till yrkeshögskoleutbildningen Under den gemensamma ansökans andra ansökningstid ges företräde åt de unga som inte har någon examen eller annan utbildningsplats efter grundskolan.  Detta säkrar att de som ansöker om sin första utbildningsplats får utbildning.

Kompletterande ansökan

Om du blev utan studieplats i den egentliga ansökan kan du utnyttja den kompletterande ansökan. Du kan även söka dig till yrkesinriktad utbildning via den kontinuerliga ansökan.

Studier som blivit på hälft

Om dina studier blivit på hälft kan du vanligtvis fortsätta där du tidigare blivit i dina studier. Om din studierätt inte längre är i kraft måste du dock ansöka om studieplats på nytt. Då du fått studierätt är det möjligt att inkludera dina tidigare prestationer i din examen. Be din läroanstalt om information om hurudana möjligheter du har att slutföra dina studier.

Studier vid sidan om arbete

Om du är i arbetslivet kan du avlägga flerformsstudier eller så kan du be din arbetsgivare om möjlighet till alternerings- eller studieledighet.

Flerformsstudier är planerade så att du kan studera vid sidan om arbetet, och därför innehåller de mindre närundervisning och studierna är koncentrerade till kvällstid och veckoslut. Flerformsstudier kombinerar olika studieformer, och kan således innehålla till exempel virtuella studier, studiegruppsverksamhet och självständiga studier.

Alterneringsledighet är en längre ledighet som du ska komma överens om med din arbetsgivare. Du kan använda din fritid till att till exempel studera.

Praxis för studieledighet varierar från arbetsplats till arbetsplats, och därför lönar det sig att diskutera om studieledighet med din arbetsgivare.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Du kan finansiera dina studier på flera olika sätt. Bekanta dig med alternativen och hitta ditt sätt att trygga din utkomst.

Då du studerar erbjuder FPA:s studiestöd, avlönat arbete och arbetsutbildningsstöd samt arbetslöshetsersättning olika alternativ för inkomst. För dem som redan har en längre karriär bakom sig är även vuxenutbildningsstöd och alterneringsersättning alternativ till inkomst. Övriga möjligheter är till exempel lärlingsavtal och olika stipendium.

Utöver lön kan du bara få en förmån i taget. Lägg märke till att din lön påverkar stödets belopp. För studiestöd gäller inkomstgränser, för vuxenutbildning gäller gränser för sidoinkomst och arbetslöshetsunderstöd avtalas enligt din löneinkomst. Alterneringsersättning påverkas även av andra inkomster som du får på din fritid.

Du måste anmäla dig som arbetssökande för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. Som arbetssökande måste du anmäla alla dina studier till din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket, där de utreder om de eventuellt påverkar din rätt till arbetslöshetsersättning. Lägg märke till att om du minskar på dina arbetstimmar eller säger upp dig från ditt arbete på grund av studier förlorar du samtidigt din rätt till arbetslöshetsersättning.

Läs mer

Finansiering av studier i olika situationer

Att studera som arbetslös

Som arbetslös kan du finansiera dina studier antingen med arbetslöshetsersättning eller FPA:s studiestöd om studierna vara i minst två månader. Studier hindrar inte din rätt till arbetslöshetsersättning om du kommit överens om dina studier tillsammans med din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket. Arbetskraftsutbildningen är gratis och du har även rättighet till ersättning för kostnader under utbildningen.

Tjänster

Studier vid sidan om heltidsarbete

Om du arbetar på heltid kan du finansiera dina studier med lön, studiestöd, vuxenutbildningsstöd eller alterneringsersättning. Utöver din lön kan du samtidigt endast få ett stöd i taget. Lägg märke till att din lön påverkar stödets belopp. För studier som varar i över två månader kan du få studiestöd eller vuxenutbildningsstöd.

Studier vid sidan om deltidsarbete

Vid sidan om deltidsarbete kan du finansiera dina studier med löneinkomst eller arbetslöshetsförmån som anpassas till din löneinkomst. För studier som varar över två månader kan du även få studiestöd eller vuxenutbildningsstöd.

Studier under permittering

Om du permitteras är dina möjligheter till finansiering av studier de samma som om du skulle vara arbetslös. Du ska anmäla dig som arbetssökande och meddela din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket om dina studier.

Studier som företagare

Som företagare på heltid kan du finansiera dina studier med inkomster från din företagsverksamhet och om dina studier varar i över två månader kan du få studiestöd eller vuxenutbildningsstöd för företagare. Som företagare på deltid har du samma alternativ att finansiera dina studier som om du var arbetslös.

Läs mer

Mer information

Olika stödformer

Studiestöd

Meningen med studiestödet är att trygga din inkomst under studierna. Villkoren för att studiestödet ska beviljas varierar mellan olika högskolestudier och andra stadiets studier.

Vuxenutbildningsstöd

Om du har sammanlagt minst åtta års arbetserfarenhet från vilken bransch som helst och ett nuvarande arbetsförhållande som varat i minst två år kan vuxenutbildningsstödet som beviljas av Sysselsättningsfonden vara en lösning som tryggar din inkomst under studietiden. 

Under stödperioden måste du vara på studieledighet eller någon annan form av oavlönad ledighet. Om du vill arbeta under dina studier eller om du har andra inkomster kan du få jämkat vuxenutbildningsstöd.

Även som företagare har du möjlighet till vuxenutbildningsstöd.

Mer information

Alterneringsersättning

Om du arbetar på heltid kan du komma överens om alterneringsledighet med din arbetsgivare. Under den tiden får du alterneringsersättning. Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning av din arbetslöshetskassa. Om du inte hör till arbetslöshetskassan ska du ansöka om alterneringsersättning av FPA.

Utkomststöd

Som studerande kan du vara berättigad till utkomststöd till exempel om ditt studiestöd avbrutits eller avslutats. Du kan även vara berättigad till utkomststöd under sommaren om det inte då är möjligt att studera och du inte fått en arbetsplats. Lägg märke till att din livssituation och förmögenhet påverkar dina möjligheter till utkomststöd. Utkomststödet är det sista alternativet som stödform.

Som arbetslös har du flera olika möjligheter att utveckla ditt kunnande eller prova på något alldeles nytt. Om du är arbetslös arbetssökande är det viktigt att du kommer överens om påbörjandet av dina studier med din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket innan du börjar studera.

Du kan under vissa villkor vara berättigad till utkomstskydd för arbetslösa under din studietid. Innan du börjar studera bedömer din arbets- och näringsbyrå eller en specialist inom kommunförsöket om förutsättningarna för utkomstskydd för arbetslösa fylls i ditt fall, därför ska du kontakta din specialist i ett så tidigt skede som möjligt. Om du är arbetslös arbetssökande ska du komma ihåg att meddela din specialist om alla dina begynnande studier. Meddela on studier även då du inte får studiestöd.

Arbetskraftsutbildning

I en yrkesinriktad arbetskraftsutbildning kan du avlägga en grundläggande examen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en del av dessa examina. Därtill arrangeras det inom många branscher även fortsatt- och kompletterande utbildning. Gratis yrkesinriktad arbetskraftsutbildning arrangeras vid yrkesinriktade vuxenutbildningscentra, högskolor och privata läroanstalter.

Om du överväger att bli företagare eller tänker starta en företagsverksamhet kan du delta i företagarutbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning. Om du startar en företagsverksamhet kan du kombinera detta på ett flexibelt sätt med företagarutbildningen.

Tjänster
Mer information

Frivilliga studier

Om du vill utveckla ditt kunnande under din arbetslöshet och du är över 25 år gammal ska du bekanta dig med frivilliga studier. Frivilliga studier innebär skolning som produceras av en läroanstalt, (dvs. inte arbets- och näringsbyrån) som även bestämmer över antagningen av studerande. Du ska själv komma överens om dina studier med din specialist.

Kortvariga studier och utkomstskydd för arbetslösa

Om du är över 25 år gammal, har tidigare studier men saknar endast en liten del av din examen eller om du vill avlägga en kort kompletterande kurs kan du ha möjlighet att göra kortvariga studier och få arbetslöshetsförmån för den tiden. Studierna kan vara i högst sex månader.

Frivilliga studier för invandrare

Frivilliga studier är ett alternativ till AN-tjänsternas integrationsutbildningar. Frivilliga studier är till nytta om arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket inte kan erbjuda dig en studieplats i integrationsutbildningen eller om du hittar någon annan utbildning som passar dina behov bättre. Ibland kan frivilliga studier försnabba din sysselsättning och integration.

Deltidsstudier

Deltidsstudier är studier som inte hindrar dig att utföra eller ansöka om heltidsarbete. Studierna kan handla om att till exempel lära sig en ny färdighet, utföra grundläggande studier i en öppen läroanstalt eller slutföra tidigare avbrutna studier för att sedan avlägga en examen.

Med lönesubvention kan du sysselsätta dig med arbetsuppgifter dina kompetenser inte ännu fullt räcker till

Om det är utmanande för dig att bli sysselsatt på grund av att du saknar en del kunnande som krävs för arbetet kan du sysselsätta dig med hjälp av lönesubvention. Med hjälp av lönesubvention kan du i ditt arbete utveckla yrkeskunnighet samtidigt som du arbetar.

Be din arbets- och näringsbyrå eller kommunförsöket att ge dig information om dina möjligheter att få lönesubvention. Om du har möjlighet att få lönesubvention ska du ta kontakt med intressanta arbetsgivare och tala om för dem att det är möjligt att få lönesubvention med tanke på en anställning av dig.

Som heltidsstuderande får du i allmänhet din utkomst från studiestödet. I vissa fall kan du få utkomstskydd för arbetslösa under studietiden.

Studiestöd och utkomstskydd för arbetslösa 

Som heltidsstuderande får du din primära utkomst av studiestödet. FPA ansvarar för studiestödet.  
Du kan inte få studiestöd och utkomstskydd för arbetslösa samtidigt.

Studier med utkomstskydd för arbetslösa

Om du är arbetslös och vill inleda studier lönar det sig att bekanta sig med arbetskraftsutbildningar, möjligheten till kortvariga eller deltidsstudier samt frivilliga studier med arbetslöshetsförmån (inte för personer under 25 år). När du studerar på dessa sätt kan det vara möjligt för dig att få utkomstskydd för arbetslösa under studietiden.

Tjänster

Heltidsstudier  

Som heltidsstuderande har du i allmänhet inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Detta gäller även tiderna då det är lov från studierna.    

Heltidsstudier är studier för vilka målet är att avlägga

 • yrkeshögskoleexamen,
 • högre yrkeshögskoleexamen,  
 • lägre eller högre högskoleexamen på universitet eller 
 • gymnasiestudier vars omfattning enligt lärokursen är minst 150 studiepoäng, dvs. i praktiken gymnasiestudier riktade till unga samt gymnasiestudier som ordnas vid internat.

Heltidsstudier är studier enligt lagen om yrkesutbildning som syftar till att avlägga

 • yrkesinriktad grundexamen eller examensdel,
 • förberedande utbildning för yrkesutbildning eller  
 • förberedande utbildning för arbete och ett självständigt liv.  

Även andra studier är heltidsstudier när

 • studiernas omfattning enligt studieplanen i genomsnitt är minst fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller
 • studiernas omfattning enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar, om detta inte har definierats som studiepoäng, studieveckor eller kompetenspoäng.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket utreder om dina studier är heltids- eller deltidsstudier.

Avslutande av studier  

Dina studier betraktas som heltidsstudier tills du visar att studierna har avslutats. Om du avlägger hela lärokursen för den grundläggande utbildningen eller gymnasiet betraktas du alltid som heltidsstuderande fram till terminens slut.  

Vid behov kan du visa att dina studier har avslutats till exempel med  

 • examensbetyg,
 • skiljebetyg eller
 • en utredning som visar att en utbildning som förbereder för ett yrkesprov har avslutats.  

Dina studier betraktas också som avslutade om de har varit avbrutna i minst ett år. Att studierna är avbrutna innebär att du inte har avlagt studieprestationer, deltagit i undervisningen eller under handledning förberett till exempel ditt slutarbete.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Då du studerar utomlands utvecklar du dina språkfärdigheter och får värdefull erfarenhet som du garanterat har nytta av i framtiden.

Studier utomlands

Du kan studera utomlands i olika livsskeden. Dina studier kan pågå från några veckor till några år.

Om du studerar i Finland kan du ansöka om att åka som utbyteselev utomlands. Under utbytet kan du avlägga en del av studierna för en finländsk examen. Din läroanstalt ger dig mer information om utbytesstudier.

Du kan även avlägga en hel examen utomlands. Då kan studierna vara i flera år, beroende på studiernas omfattning.

Praktik utomlands

Du kan utföra till dina studier tillhörande praktik utomlands. Det är primärt möjligt för studerande och nyutexaminerade. Praktik stöder

 • din yrkesmässiga utveckling,
 • dina språkfärdigheter samt
 • din och din arbetsgivares internationalisering.

Om du studerar vid en yrkesmässig högskola kan du ansöka om arbetspraktikplats utomlands via din egen läroanstalt.

Om du är högskolestuderande kan du hitta arbetspraktikplatser till exempel via

 • dina egna kontakter vid din högskola,
 • via undervisningsstyrelsen (EDUFI-praktik),
 • en internationell studentorganisation eller
 • så kan du självständigt ta kontakt direkt med arbetsgivare utomlands.

Kontrollera med din egen högskola om du kan ansöka om praktikstöd. Du kan få Erasmus+ -stöd då du utför din praktik i ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein, Makedonien eller Turkiet. Du kan ansöka om praktikplats till exempel via EURES-portalen.

Om du är arbetslös nyutexaminerad och ung kan du ansöka om

 • arbetsplatspraktik utomlands via olika program och projekt eller
 • arbetslivsträning utomlands.

Om du är mellan 18 och 35 år och nyutexaminerad från en yrkeshögskola på andra stadiet kan du ansöka utomlands till praktik med Erasmus+ -stöd via Allianssis ungdomsutbytesprogram Ready for Life.

Om du studerar vid en högskola och det högst gått ett år sedan du tog din examen kan du ansöka om EDUFI-praktikplatser via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktik stöder dina studier och ökar dina yrkeskunskaper. Utbildningsstyrelsen beviljar dig även en stödpeng för din praktik.

Mer information om olika möjligheter att internationalisera sig får du på Utbildningsstyrelsens Maailmalle.net -tjänst samt rådgivningstjänsten.

Mer information

Arbetsläger och volontärarbete

Internationella arbetsläger är ett utmärkt sätt att bekanta sig med kulturen i ett annat land. Samtidigt utför du volontärarbete i en mångkulturell grupp av människor till allmän nytta för det lokala samhället.

Lägren varar vanligtvis i 2–3 veckor. De arrangeras på olika håll i världen och vanligtvis om sommaren. Deltagarna är vanligtvis mellan 18 och 30 år men det finns ingen övre åldersgräns. Du får ingen lön för ditt arbete utan mat och boende som ersättning i stället. Du kan söka dig till arbetsläger till exempel via frivilligorganisationen Kansainvälinen Vapaaehtoistyö rf. (en finländsk organisation för internationellt frivilligarbete).

Om du tar ett sabbatsår kan volontärarbete vara ett lämpligt alternativ för dig. Vanligtvis orsakar volontärarbete kostnader av något slag som du måste stå för själv. Europeiskt volontärarbete erbjuder en möjlighet även till långvarigt EU-subventionerat volontärarbete för europeiska unga som är mellan 17 och 30 år.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Vill du studera i Finland kortvarigt eller avlägga en hel examen? Ta reda på om du behöver visum eller uppehållstillstånd.

Du kan studera i Finland i upp till 90 dagar utan uppehållstillstånd. För en vistelse som är kortare än 90 dagar kan du behöva ett visum.

Om du kommer till Finland för att studera i över 90 dagar behöver du ett uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd beviljas i allmänhet för hela studietiden. Uppehållstillstånd kan dock beviljas för högst den tid ditt pass är i kraft.

Du kan få uppehållstillstånd för studerande om du har antagits till en högskola eller en annan läroanstalt i Finland och studierna leder till en examen eller ett yrke, eller om du deltar i ett utbytesprogram mellan läroanstalter eller något annat utbytesprogram.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, tänker bli företagare eller har startat ett företag kan du delta i företagarutbildning, karriärträning eller arbetskraftsutbildning.

Företagarutbildningarna ger dig information om företagarens vardag och hjälper dig att planera din affärsverksamhet.

Karriärträningen erbjuder en möjlighet att bekanta sig med företagandet som ett alternativ till lönearbete.

I utbildningen för grundande av företag kan du fördjupa dina kunskaper om till exempel marknadsföring och företagandets risker. Du kan också fördjupa dig i åtgärderna för att grunda ett företag samt utveckla din företagsidé och affärsplan. 

I den kortvariga företagarutbildningen som ordnas som arbetskraftsutbildning kan du utveckla din företagsidé och få stöd för att göra upp en affärsplan. Du kan avlägga olika företagarutbildningar och företagarkurser som frivilliga studier. Som arbetskraftsutbildning ordnas också utbildning vars syfte är att avlägga yrkesexamen för företagare eller en del av den. 

Du kan starta företagsverksamhet samtidigt som du deltar i företagarutbildningen.

Tjänster