Maisema-arkkitehti

Ammatti

Maisema-arkkitehti suunnittelee maankäyttöä ja kulttuuriympäristöjä. Tehtäviin kuuluu laatia suunnitelmia, piirustuksia, ohjeistuksia ja kustannusarvioita. Työpaikkoja on omissa yrityksissä, konsulttitoimistoissa, kunnilla, valtionhallinnossa ja järjestöissä. Maisema-arkkitehti tarvitsee työssään näkemystä kulttuuriympäristöä muovaavista tekijöistä sekä suunnitteluosaamista ja luovuutta.

Maisema-arkkitehdit työskentelevät suunnittelutoimistoissa, konsulttitoimistoissa, yksityisyrittäjinä, kunnilla, valtionhallinnossa, järjestöissä ja liitoissa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Maisema-arkkitehti

Maisema-arkkitehdilta edellytetään maisema-arkkitehtuurin tuntemusta ja suunnittelutaitoja. Ammatissa on hallittava suunnittelutyövälineet ja työmenetelmät. Ammatissa on kyettävä ottamaan huomioon suunnitelmien tarkoituksenmukaisuus, toimivuus ja esteettisyys sekä pystyttävä hahmottamaan maisema.

Työssä tarvitaan syvällistä näkemystä kulttuuriympäristöä muovaavista seikoista sekä mielikuvitusta, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Ammatissa on tunnettava lainsäädäntöä ympäristöasioiden osalta.

Maisema-arkkitehdin on osattava ottaa huomioon myös poliittisten päättäjien, tutkijoiden, suunnittelijoiden, viranomaisten, rakennusurakoitsijoiden jne. asettamat ehdot. Työssä on kyettävä löytämään toimiva ratkaisu eri näkemysten välillä.

Työssä tarvitaan yhteistyötaitoja ja ryhmätyötaitoja, mutta myös oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Ammatissa on osattava ilmaista itseään visuaalisesti ja verbaalisesti. Maisema-arkkitehdin on seurattava oman alansa kehitystä.

Maisema-arkkitehtuuria voi opiskella Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Ylempi korkeakoulututkinto on maisema-arkkitehti. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kunnalla kuukausipalkkaus perustuu työn vaativuuteen ja osaamiseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Alalla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä Teknisten sopimusta (TS).

Kunnallisissa tuntipalkkaisissa töissä noudatetaan Kunnallista Tuntipalkkaisten työehtosopimusta (TTES). Perustuntipalkka määräytyy ammattinimikkeittäin työn vaativuuden ja työolosuhteiden mukaan.

Yksityisellä sektorilla palkkaus vaihtelee varsin paljon tehtäväkohtaisesti ammattikokemuksen ja vastuun mukaan. Itsenäisenä yrittäjänä tulojen määrään vaikuttaa saatujen tilausten määrä ja muut liikkeen kannattavuuteen vaikuttavat seikat.