Jag är arbetslös eller jag ska bli arbetslös

Registrera dig som arbetssökande i Mina e-tjänster senast den första arbetslöshetsdagen. Kolla jobbsökningstipsen och reglerna för att ansöka om arbetslöshetsförmån på Jobbmarknaden. Registrera dig och skapa din egen jobbsökningsprofil för att få jobbrekommendationer som passar dig bäst.

När du vet att du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande i Mina e-tjänster senast den första dagen du är arbetslös. Därefter kan du ansöka om utkomstskydd för arbetslösa hos FPA eller din arbetslöshetskassa.

Eftersom utkomstskyddet för arbetslösa beviljas mot vederlag, har du som arbetssökande inte bara rättigheter, utan också skyldigheter.

Om du håller på att bli uppsagd av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, får du stöd från omställningsskyddet.

Omställningsskyddet är en tjänst som ger dig stöd så att du kan söka jobb och hitta ny sysselsättning så snart som möjligt efter uppsägningen. Vid uppsägning samarbetar en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån eller vid kommunförsöket med din arbetsgivare och företagets personalrepresentanter. De ordnar också bland annat informationsmöten om kundrelationen och tjänsterna hos arbets- och näringsbyrån. 

Du har rätt till en sysselsättningsplan redan under uppsägningstiden. I sysselsättningsplanen avtalas om de uppgifter och tjänster som bäst främjar din sysselsättning. När du är uppsagd har du rätt till betald ledighet medan du utarbetar sysselsättningsplanen eller deltar i jobbsökarträning, arbetskraftsutbildning eller omplaceringsträning som avtalas i planen. 

Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar personal som är särskilt insatta i omställningsskyddet. De hjälper både arbetsgivare och arbetstagare i ärenden som gäller omställningsskyddet. Om du är kund hos försöket med sysselsättning i kommunerna, ger din hemkommun dig råd i ärenden som gäller omställningsskyddet. De sakkunniga inom omställningsskyddet på arbets- och näringsbyrån hjälper dig också i dessa frågor. Du har dessutom tillgång till telefontjänster. 

Slå vakt om dina rättigheter och fullgör dina skyldigheter när det uppstår exceptionella situationer i din anställning! 

Läs mer
Mer information

När du anmäler dig som arbetssökande tillfrågas du om sådant som påverkar erhållandet av utkomstskydd för arbetslösa. När du får utkomstskydd för arbetslösa ska du meddela om din situation förändras.

Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande så fort som möjligt.

När du är arbetslös arbetssökande säkerställer utkomstskyddet ekonomiskt dina möjligheter att söka arbete samt förbättra dina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

Är du yngre än 25 år och saknar yrkesutbildning efter grundskolan eller gymnasiet? Du omfattas delvis av andra villkor än övriga arbetssökande när det gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Din situation förändras när du skaffar dig yrkesutbildning eller deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Som heltidsstuderande får du i allmänhet din utkomst från studiestödet. I vissa fall kan du få utkomstskydd för arbetslösa under studietiden.

Studiestöd och utkomstskydd för arbetslösa 

Som heltidsstuderande får du din primära utkomst av studiestödet. FPA ansvarar för studiestödet.  
Du kan inte få studiestöd och utkomstskydd för arbetslösa samtidigt.

Studier med utkomstskydd för arbetslösa

Om du är arbetslös och vill inleda studier lönar det sig att bekanta sig med arbetskraftsutbildningar, möjligheten till kortvariga eller deltidsstudier samt frivilliga studier med arbetslöshetsförmån (inte för personer under 25 år). När du studerar på dessa sätt kan det vara möjligt för dig att få utkomstskydd för arbetslösa under studietiden.

Läs mer

Heltidsstudier  

Som heltidsstuderande har du i allmänhet inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Detta gäller även tiderna då det är lov från studierna.    

Heltidsstudier är studier för vilka målet är att avlägga

 • yrkeshögskoleexamen,
 • högre yrkeshögskoleexamen,  
 • lägre eller högre högskoleexamen på universitet eller 
 • gymnasiestudier vars omfattning enligt lärokursen är minst 150 studiepoäng, dvs. i praktiken gymnasiestudier riktade till unga samt gymnasiestudier som ordnas vid internat.

Heltidsstudier är studier enligt lagen om yrkesutbildning som syftar till att avlägga

 • yrkesinriktad grundexamen eller examensdel,
 • förberedande utbildning för yrkesutbildning eller  
 • förberedande utbildning för arbete och ett självständigt liv.  

Även andra studier är heltidsstudier när

 • studiernas omfattning enligt studieplanen i genomsnitt är minst fem studiepoäng, tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller
 • studiernas omfattning enligt undervisningsprogrammet är i genomsnitt minst 25 veckotimmar, om detta inte har definierats som studiepoäng, studieveckor eller kompetenspoäng.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket utreder om dina studier är heltids- eller deltidsstudier.

Avslutande av studier  

Dina studier betraktas som heltidsstudier tills du visar att studierna har avslutats. Om du avlägger hela lärokursen för den grundläggande utbildningen eller gymnasiet betraktas du alltid som heltidsstuderande fram till terminens slut.  

Vid behov kan du visa att dina studier har avslutats till exempel med  

 • examensbetyg,
 • skiljebetyg eller
 • en utredning som visar att en utbildning som förbereder för ett yrkesprov har avslutats.  

Dina studier betraktas också som avslutade om de har varit avbrutna i minst ett år. Att studierna är avbrutna innebär att du inte har avlagt studieprestationer, deltagit i undervisningen eller under handledning förberett till exempel ditt slutarbete.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Om du har permitterats kan du ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa under permitteringen.

Om du permitteras ska du anmäla dig som arbetssökande så att arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Därefter kan du ansöka om utkomstskydd för arbetslösa antingen hos arbetslöshetskassan eller FPA. Närmare anvisningar om att anmäla sig som arbetssökande och ansöka om utkomstskydd för arbetslösa finns på sidan "Så här ansöker du om utkomstskydd för arbetslösa".

Med permittering avses enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa en av arbetsgivaren verkställd permittering som skett av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. På grund av detta har de som är permitterade till exempel av disciplinära orsaker inte rätt till arbetslöshetsförmåner.

Lue lisää

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz, är familjemedlem till en sådan medborgare eller har uppehållstillstånd och blir arbetslös eller permitteras, kan du få utkomstskydd för arbetslösa.

Om din arbetsgivare har gått i konkurs eller av någon annan orsak inte kan betala din lön, kan du ansöka om lön eller andra betalningar som inte betalats som lönegaranti.

Lönegarantisystemet tryggar dina möjligheter att få lön och andra avgifter om din arbetsgivare är oförmögen att betala dem. Du får ersättning enligt lönegarantin för avgifter vars grund och belopp har kunnat utredas.

Som privatperson kan du ansöka om lönegaranti i NTM-centralens e-tjänst. För att använda tjänsten behöver du bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort som lämpar sig för identifiering. Anvisningar för ansökan om lönegaranti finns på NTM-centralens webbplats.

Läs mer
Mer information

Funderar du på om du behöver meddela arbets- och näringsbyrån, kommunförsöket eller den som betalar ut utkomstskyddet att arbetet inleds eller avslutas? Det avgörande är om arbetet varar mer eller mindre än två veckor.

Det är sällan enkelt att söka jobb. Du kan ändå lära dig att vara en bra arbetssökande!