Agronomi

Ammatti

Agronomit työskentelevät maatalouden asiantuntija-, neuvonta- ja kehitystehtävissä mm. valtiolla, kunnilla ja maatalousalan järjestöissä. Ammatissa toimiminen edellyttää oman erikoisalan hyvää hallintaa ja säädösten tuntemusta sekä organisointitaitoja, hyviä viestintätaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Marko10

Valtio. Maa- ja metsätalousministeriö. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Ruokavirasto. Maatalousalan järjestöt. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. ProAgria. Elintarviketeollisuus. Rehuteollisuus. Kaupan ala. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Ammattikorkeakoulut. Oppilaitokset. Kunnat ja kuntayhtymät. Pankit. Vakuutusyhtiöt. Media.

Selaa työpaikkoja: Agronomi

Agronomin työ on asiantuntija-, neuvonta- ja kehittämistehtäviä, jotka edellyttävät oman erikoisalan hyvää hallintaa.

Ammatissa tarvitaan hyvää laintuntemusta. Agronomin on toimittava lakien ja määräysten mukaan ja osattava soveltaa niitä erilaisiin tilanteisiin.

Agronomit tarvitsevat organisointi- ja johtamistaitoja.

Erityisesti neuvontatyössä tarvitaan hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja.

Ammatissa tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta, oma-aloitteisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Päätöksentekokyky on myös tarpeen.

Agronomin työssä tarvitaan sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä neuvottelutaitoja.

Kansainväliset tehtävät edellyttävät hyvää kielitaitoa.

Ammatissa on oltava halukas oppimaan ja omaksumaan uusia asioita, koska esimerkiksi maatalouden tukijärjestelmät muuttuvat usein, teknologian kehitys on nopeaa ja maatalouden haasteet kasvavia.

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, sekä alemman korkeakoulututkinnon maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti useissa eri pääaineissa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimihenkilöillä palkka perustuu alakohtaiseen työehtosopimukseen. Palkka muodostuu yleensä tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta, joka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työsuoritukseen ja pätevyyteen. Tavallisimmin käytetään kuukausipalkkaa.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yleensä henkilökohtaisella työsopimuksella. Palkkaan vaikuttavat mm. työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus.