Lääkäri

Ammatti

Lääkärin tehtävänä on auttaa potilaita sairauksien tunnistamisessa ja hoidossa. Keskeistä on sairauden tai vamman oikea diagnoosi, jonka perusteella lääkäri päättää annettavasta hoidosta. Työpaikkoja on terveyskeskuksissa, sairaaloissa, lääkäriasemilla ja yksityislääkäreiden omilla vastaanotoilla. Ammatti on erittäin vastuullinen ja edellyttää vahvaa lääketieteellistä osaamista, vuorovaikutustaitoja, luottamuksellisuutta ja stressinsietokykyä.

Sairaalat. Terveyskeskukset. Lääkäriasemat. Yksityisvastaanotot. Opetus ja tutkimus eri oppilaitoksissa, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Vakuutusyhtiöt. Lääketeollisuus. Puolustusvoimat. Valtionhallinto.

Suurin osa lääkäreistä työskentelee hyvinvointialueiden palveluksessa.

Selaa avoimia työpaikkoja: Lääkäri

Lääkärin työ on vaativaa ja vastuullista. Ammatissa tarvitaan korkeaa lääketieteellistä osaamista ja käytännön taitoja. Oikean diagnoosin tekeminen ja asianmukaisesta hoidosta päättäminen edellyttävät monimutkaisen tiedon hallintaa. Ammatissa on hallittava hoidossa käytettävät laitteet ja tunnettava eri lääkeaineet.

Olennaista työn onnistumiselle on lääkärin ja potilaan välisen luottamuksellisen suhteen luominen. Sen edellytyksenä on kyky ymmärtää, kuunnella, myötäelää ja nähdä potilas kokonaisuutena. Lääkärillä on myös tärkeä tehtävä sairauksien ennalta ehkäisijänä ja terveiden elintapojen edistäjänä, mikä edellyttää oikeanlaista lähestymistapaa ja hyviä viestintätaitoja. Lääkärin on pystyttävä antamaan selkeät ja ymmärrettävät hoito-ohjeet erilaisille ja eri-ikäisille potilaille.

Vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot, joustavuus ja taito antaa ohjeita riittävän selkeästi ja käytännönläheisesti ovat välttämättömiä työyhteisössä. Ammatissa on kyettävä myös itsenäiseen päätöksentekoon joskus nopeissakin tilanteissa. Ammatti edellyttää hyvää terveyttä ja stressinsietokykyä.

Eteen tulee myös tilanteita, joissa mitään ei ole tehtävissä. Lähiomaisten tuskan ja surun kohtaaminen voi olla vaikeaa, kun lääkäri joutuu kertomaan mahdollisesta vakavasta sairaudesta tai kuolemasta.

Monet lääkärin toimenpiteistä vaikuttavat ratkaisevasti ihmisen terveyteen ja elämään. Vaikka lääkäri toimiikin yhteistyössä muun hoitohenkilökunnan kanssa, hänellä on aina vastuu potilaan hoidosta. Hän voi joutua vastuuseen muiden potilasta hoitaneiden tekemistä virheistä.

Lääkärit tarvitsevat työssään myös taloudellisia ja liikkeenjohdollisia taitoja. Lääketiede kehittyy koko ajan. Ammattitaidon ylläpitämiseksi lääkärin on seurattava lääketieteellisiä julkaisuja sekä osallistuttava jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Epäsäännöllisten työaikojen ja pitkien päivystysten vuoksi työ on fyysisesti raskasta.

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on lääkärin perustutkinto. Lääkäreitä koulutetaan Helsingin, Itä-Suomen (Kuopion kampus), Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa.

Lääkäreille myönnetään lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamisen perusteella laillistus, jonka nojalla lääkäreillä on oikeus harjoittaa ammattiaan itsenäisesti.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan unionin muissa maissa kuin Suomessa.

Useimmat lääkärit suorittavat peruskoulutuksen jälkeen erikoislääkärin tutkinnon, johon kuluu vähintään viisi vuotta. Erikoistumisaloja on useita kymmeniä.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Lääkäri on laillistettu ammattihenkilö. Lääkärin ammattia saa harjoittaa vain ao. laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen em. ammattiin.

Lääkärin kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Erikoislääkärin kelpoisuusehdot (suomi.fi)

Lääkärien palkka koostuu peruspalkasta, siihen kuuluvista lisistä, mahdollisista lisätyöpalkkioista ja päivystyskorjauksista. Lisien osuus voi olla jopa 20-50 prosenttia palkasta.

Lääkärien peruspalkat ovat eri erikoisaloilla pääpiirteissään samat. Päivystysten määrä nostaa kaikkien ansioita eniten.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Yksityisvastaanotolla tulot muodostuvat potilaspalkkioista, jotka koostuvat käynti-, toimenpide- ja todistuspalkkioista.