Matemaatikko

Ammatti

Matemaatikko tekee laskelmia erilaisten tutkimusten tarpeisiin. Työpaikkoja on yliopistoissa ja oppilaitoksissa, eri toimialojen yrityksissä sekä kuntien ja valtion hallinnossa. Matemaatikkoja työskentelee myös opettajina ja asiantuntijoina. Ammatissa tarvitaan teorioiden tuntemusta, laskutaitoa ja matemaattista päättelykykyä. Työ edellyttää tarkkuutta ja hyvää keskittymiskykyä sekä suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Kati 5

Yliopistot. Lukiot. Peruskoulut. Muut oppilaitokset. Kuntien ja valtion hallinto. Teollisuus. Vakuutusyhtiöt. Pankit. Kaupan ala.

Selaa työpaikkoja: Matemaatikko

Matemaatikolta edellytetään teorioiden ymmärtämistä sekä ilmiöiden matemaattisen mallintamisen ja tarvittavan laskennan hallintaa.

Matemaatikon on ymmärrettävä tutkittavan ongelma-alueen ydin.

Sovelletussa matematiikassa korostuu se, minkälaiseen matemaattiseen muotoon tarkasteltava ongelma tulisi pukea, jotta sen ratkaisu vastaisi asetettuja käytännöllisiä tavoitteita.

Teollisuudessa ja elinkeinoelämässä työskenteleviltä vaaditaan yleensä monipuolisia sovelletun matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelyn taitoja.

Ammatissa tarvitaan matemaattista päättelykykyä sekä loogista ja analyyttistä ajattelutapaa. Työssä tarvitaan myös tarkkuutta ja huolellisuutta. Hyvä keskittymiskyky on matemaatikolle eduksi.

Hyvä suullinen ja kirjallinen esitystaito ovat tarpeen.

Yrityksissä ollaan usein tekemisissä muiden alojen ihmisten kanssa, jolloin tarvitaan kykyä ymmärtää ja sopeutua myös epämatemaattiseen ajatteluun.

Matemaatikon on seurattava, mitä omalla alalla tapahtuu.

Jatkuva teoreettinen ajattelu voi aiheuttaa stressiä.

Yliopistoissa voi opiskella matematiikkaa luonnontieteellisellä koulutusalalla. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti.

Opettajiksi aikovien on suoritettava myös pedagogiset opinnot.

Matematiikan opettajat opettavat usein myös jotakin muuta ainetta kuin matematiikka, esimerkiksi kemiaa, fysiikkaa tai tietotekniikkaa. Saadakseen pätevyyden näiden aineiden opettamiseen, tutkintoon on sisällytettävä riittävä määrä näiden aineiden opintoja.

Talouden ja hallinnon aloille pyrkivien olisi hyvä opiskella esimerkiksi kansantaloustiedettä tai aineita, jotka perehdyttävät johonkin valtionhallinnon sektoriin. Muille sovellusaloille suositellaan sivuaineeksi jotakin luonnontiedettä.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Palkkaus vaihtelee mm. sen mukaan, työskennelläänkö kunnan, valtion vai yksityisen sektorin palveluksessa. Myös työtehtävien laajuus, vastuualue ja vaatimustaso sekä koulutus vaikuttavat palkkaukseen. Tutkijoilla ja opettajilla on kunnilla ja valtiolla kuukausipalkka. Yrityksissä palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen.