Opettaja, ammattikorkeakoulu

Ammatti

Ammattikorkeakoulujen opettajat opettavat ammatillisia tai yleissivistäviä aineita. Opetustyöhön nivoutuu kiinteästi tutkimus- ja kehitystehtäviä. Opettajalta vaaditaan vankkaa työelämän tuntemusta, oman opetusalansa hyvää hallintaa, vuorovaikutustaitoja ja kehittämishenkisyyttä.

Opettajalta vaaditaan hyvää oman opetusalansa hallintaa sekä opetustaitoja.

Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishenkisyyttä ja myös luovuutta.

Ammattikorkeakouluopetuksen kehittämisen lähtökohtana ovat työelämän tarpeet. Työelämän tarpeiden jatkuva seuraaminen on osa ammattikorkeakoulun opettajan työtä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta, kansainvälistyminen, aikuiskoulutuksen lisääntyminen ja yleensäkin opiskelijakunnan heterogeenisyys sekä ammattikorkeakoulujen aluekehitystyö tuovat opettajan työhön aivan uusia haasteita.

Ammattikorkeakouluissa on vieraskielisiä koulutusohjelmia ja kansainvälinen yhteistyö on erittäin laajaa, joten kielitaito on tarpeen.

Halu uuden oppimiseen on tarpeen.

Ammattikorkeakoulujen lehtoreilta ja tuntiopettajilta vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa yliopistoissa.

Yliopettajilta vaaditaan soveltuva jatkotutkintona suoritettu tohtorin tai lisensiaatin tutkinto, jonka voi suorittaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Ammattikorkeakoulujen opettajien koulutus-, työkokemus- ja muista vaatimuksista säädetään ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa ammattikorkeakouluopinnosta.

Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

Vaaditun koulutuksen lisäksi yliopettajan, lehtorin ja tuntiopettajan tulee kolmen vuoden kuluessa virkaan tai toimeen nimittämisestä suorittaa vähintään 60 opintopisteen laajuinen opettajankoulutus, jollei hänellä sellaista ole virkaan nimitettäessä. Opettajankoulutuksen voi suorittaa ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimivissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Palkkauksen osalta noudatetaan kolmea eri ves-/tes-sopimusta riippuen siitä, mihin työnantajajärjestöön ammattikorkeakoulu on järjestäytynyt: Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, Yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, joista opettajien osalta vastaa OAJ.

Palkkauksen perustana kokoaikaisilla opettajilla on 1 600 tunnin vuotuinen työaika sisältäen kaiken opettajalle vuotuisessa työaikasuunnitelmassa määritellyn työn (opetus, suunnittelu ja kehittäminen, arviointi, opetuksen valmistelu ja muut mahdolliset työt).

Sopimuksessa määritellyt palkat ovat vähimmäispalkkoja tehtävänimikkeittäin (yliopettaja, lehtori). Lisäksi vähimmäispalkkaan vaikuttaa aiempi työkokemus opetusalalla ja soveltuva työkokemus muussa työelämässä. Kelpoisuuden puuttuminen alentaa vähimmäispalkkaa enintään 20 %:lla.