Rehtori

Ammatti

Rehtori johtaa koulun opetustyötä. Rehtorit antavat yleensä itsekin opetusta, mutta heillä on paljon hallinnollisia tehtäviä, joihin kuuluu esimerkiksi laatia lukuvuoden työsuunnitelmat ja järjestää kokoukset. Työhön kuuluu myös yhteydenpito koulun ulkopuolelle esimerkiksi oppilaiden vanhempiin. Rehtorin työ vaatii esimiesosaamista, pedagogista osaamista ja kiinnostusta työyhteisön kehittämiseen.

Peruskoulut (ala- ja yläkoulut). Lukiot. Ammatilliset oppilaitokset. Aikuiskoulutuskeskukset. Muut oppilaitokset.

Selaa työpaikkoja: Rehtori

Rehtorin työssä vaaditaan organisointitaitoja ja esimiesosaamista.

Opetustehtävissä tarvitaan pedagogista osaamista.

Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista kiinnostusta työyhteisön kehittämiseen.

Rehtoriin kohdistuu paineita sekä koulun/oppilaitoksen sisä- että ulkopuolelta.

Rehtorin tehtävien hoitaminen on paljolti yhteyksien pitämistä eri sidosryhmiin.

Opettajien, oppilaiden/opiskelijoiden, vanhempien ja kouluviranomaisten koulutukseen kohdistuvat odotukset ja asenteet ovat usein keskenään ristiriitaiset, mikä tekee työstä vaativan ja melko raskaan.

Rehtorin työssä vaaditaan vahvaa ja harkintakykyistä luonnetta.

Perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa rehtorilta edellytetään yleensä ylempi korkeakoulututkinto.

Lisäksi edellytetään asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai vähintään 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Ammatillisesta koulutuksesta vastaavalla rehtorilla voi olla erikseen säädetyin ehdoin ylemmän korkeakoulututkinnon sijasta soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksista on säädetty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Rehtoreiden palkkaus vaihtelee riippuen pääasiassa kouluasteesta, koulun koosta ja omasta työkokemuksesta. Peruspalkan lisäksi maksetaan palvelulisät ja määrävuosikorotukset.