Sairaanhoitaja

Ammatti

Sairaanhoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu hoitotyötä, lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä sekä neuvontaa, ohjausta ja tukemista. Sairaanhoitajia työskentelee mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kuntoutuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan hyviä tietoja ja käytännöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Sairaanhoitajia työskentelee sairaaloissa vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, terveysasemien vastaanotoilla, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa toimenpideyksiköissä.

Selaa työpaikkoja: Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan työ on erittäin vastuullista, ja sairaanhoitaja päättää monista hoitoon liittyvistä asioista itsenäisesti.

Ammatti edellyttää hyviä teoreettisia tietoja ja käytännöllisiä taitoja. Sairaanhoitajan on osattava soveltaa laajaa teoreettista tietoa käytäntöön yksittäisen potilaan hoitotilanteessa.

Sairaanhoitajana toimiva on vastuussa omasta työstään ja potilaiden hyvinvoinnista. Päätöksentekokyvyn lisäksi tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja.

Erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta tarvitaan mm. lääkehoidossa, potilaan elintoimintojen (hengitys, verenkierto, tajunnan taso) seurannassa ja erilaisten apuvälineiden ja laitteiden käytössä.

Sairaanhoitajan on toimittava eettisesti oikein.

Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja erilaisten potilaiden kohtaamisessa sekä yhteistyötaitoja toimittaessa muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Asiakkaiden ja työyhteisöjen monikulttuurisuus edellyttää kielitaitoa.

Sairaanhoitajan on kyettävä toimimaan joustavasti ja sopeuduttava nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Samalla edellytetään pitkäjännitteisyyttä ja sitoutuneisuutta jopa vuosien mittaisiin hoitosuhteisiin.

Työ vaatii organisointi- ja koordinointikykyä.

Jatkuva täydennyskoulutus ja tiedon hankinta on tärkeää alan menetelmien ja välineiden kehittyessä nopeasti.

Hoitotyössä tarvitaan sekä fyysistä että psyykkistä kestävyyttä ja hyvää stressinsietokykyä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon sairaanhoitaja (AMK).

Myös ensihoitajat (AMK), kätilöt (AMK) ja terveydenhoitajat (AMK) suorittavat sairaanhoitajatutkinnon.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sairaanhoitaja on laillistettu ammattihenkilö. Sairaanhoitajana voi toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot.

Eri sopimusaloilla ansioita nostavat myös työaikakorvaukset sekä mahdollinen tulospalkkio.