Varhaiskasvatuksen opettaja

Ammatti

Varhaiskasvatuksen opettaja työskentelee päiväkodeissa 1-6-vuotiaiden lasten hoito-, kasvatus- ja opetustehtävissä. Työ on monipuolista ja vaihtelevaa, ja sen tavoitteena on lasten kasvun ja kehityksen tukeminen. Ammatissa tarvitaan hoito-osaamista, pedagogista osaamista, vastuullisuutta sekä kykyä yhteistyöhön lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Lastentarhanopettajista suurin osa työskentelee kunnallisissa tai yksityisissä päiväkodeissa. Työpaikkana voi olla myös kunnan sosiaalitoimisto (perhepäivähoidon ohjaaja) tai peruskoulu (esiopetuksen opettaja).

Selaa työpaikkoja: Varhaiskasvatuksen opettaja

Lastentarhanopettajan on tunnettava lapsuuteen, lapsen kasvuun, persoonallisuuden kehittymiseen ja oppimiseen liittyvät asiat.

Ammatissa on tunnettava myös julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisällöt, menetelmät ja tavoitteet.

Lastentarhanopettajan on oltava aidosti kiinnostunut lapsista, eläytymiskykyinen ja luova.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä perheen, päiväkodin muun henkilöstön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Musiikilliset, liikunnalliset, kielelliset ja kuvallisen ilmaisun taidot ovat eduksi lapsiryhmän ohjauksessa.

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tukemiseksi lastentarhanopettaja tarvitsee taitoa ja kykyä ottaa esille lasten kanssa työskennellessä tekemänsä havainnot.

Lasten kanssa työskenneltäessä myös pitkäjännitteisyys, rauhallisuus, kärsivällisyys ja positiivinen elämänasenne ovat tärkeitä.

Lastentarhanopettajalta edellytetään kykyä ymmärtää ja hyväksyä lasten ja perheiden erilaisuutta.

Lasten kanssa työskentely edellyttää hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Pukeminen, nosteleminen ja erilaiset työasennot saattavat rasittaa fyysisesti. Melu on myös yksi haittatekijä.

Varhaiskasvatuksen opettajaksi voi kouluttautua opiskelemalla yliopistossa varhaiskasvatusta ja suorittamalla kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuusvaatimuksena on yliopistossa suoritettu vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sellainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), johon sisältyy vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja. Yksittäiset tutkinnon lisäksi suoritetut erilliset opinnot eivät tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Käytännössä lastentarhanopettajan ja päiväkodin johtajan tehtäviin kelpoisiksi on katsottu lastentarhanopettajan, kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin (varhaiskasvatus) tutkinnon taikka sosiaalikasvattajan, sosiaalialan ohjaajan ja sosionomin (amk) tutkinnon suorittaneet. Sosiaalialan ohjaajan ja sosionomin tutkinnon on täytynyt sisältää riittävästi pedagogisia ja didaktisia opintoja.

Ammattipätevyydet (suomi.fi)

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kunnissa noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES). Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Sopimuksen mukaan palkan tulee perustua tehtävän vaativuuden arviointiin. Keskeiset palkan osat ovat tehtäväkohtainen peruspalkka sekä henkilökohtaiset lisät.

Yksityisellä sektorilla palvelutoiminnassa noudatetaan Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta tai Avaintyönantajien työehtosopimusta.

Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot. Palveluita tuottavissa yksiköissä tehdään usein jaksotyötä, jolloin osa kokonaisansioista muodostuu esimerkiksi ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityöstä maksettavista tuntikohtaisista korvauksista.