Agronomi

Ammatti

Agronomit työskentelevät maatalouden asiantuntija-, neuvonta- ja kehitystehtävissä mm. valtiolla, kunnilla ja maatalousalan järjestöissä. Ammatissa toimiminen edellyttää oman erikoisalan hyvää hallintaa ja säädösten tuntemusta sekä organisointi-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

maatalousala

Valtio (ministeriöt, virastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset). Maatalousalan järjestöt. Elintarvike, rehu- ja lannoiteteollisuus. Kaupan ala. Oppi- ja tutkimuslaitokset. Kunnat ja kuntayhtymät. Pankki- ja vakuutusala. Viestintäala.

Selaa avoimia työpaikkoja: Agronomi

Agronomin työ on asiantuntija-, neuvonta- ja kehittämistehtäviä, jotka edellyttävät oman erikoisalan hyvää hallintaa. Ammatissa tarvitaan alan lainsäädännön tuntemusta ja sen soveltamistaitoa.

Agronomit tarvitsevat organisointi- ja johtamistaitoja. Ammatissa tarvitaan itsenäistä työskentelyotetta, oma-aloitteisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Päätöksentekokyky on myös tarpeen. Agronomin työssä tarvitaan sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja sekä neuvottelutaitoja.

Ammatissa on oltava halukas oppimaan ja omaksumaan uusia asioita, koska maatalouden tukijärjestelmät muuttuvat usein, teknologian kehitys on nopeaa ja maatalouden harjoittamisessa tulee huomioida useita ympäristöön vaikuttavia seikkoja.

Erityisesti neuvontatyössä tarvitaan hyviä suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Kansainväliset tehtävät edellyttävät hyvää kielitaitoa.

Ylempi korkeakoulututkinto, maatalous- ja metsätieteiden maisteri, sekä alempi korkeakoulututkinto maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti useissa eri pääaineissa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimihenkilöillä palkka perustuu alakohtaiseen työehtosopimukseen. Palkka muodostuu yleensä tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta, joka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työsuoritukseen ja pätevyyteen. Tavallisimmin käytetään kuukausipalkkaa.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yleensä henkilökohtaisella työsopimuksella. Palkkaan vaikuttavat mm. työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus.