Fyysikko

Ammatti

Fyysikoita työskentelee mm. tutkijoina, opettajina ja tuotekehitystehtävissä. Työpaikkoja on yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, oppilaitoksissa ja teollisuudessa. Fyysikolta edellytetään vahvoja perustietoja fysiikasta. Ammatissa tarvitaan kykyä ajatella matemaattisesti sekä pitkäjännitteisyyttä, tarkkuutta ja vuorovaikutustaitoja.

Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Ammattikorkeakoulut. Lukiot. Ammatilliset oppilaitokset. Peruskoulut. Teollisuus. Teknologiateollisuus. Energiateollisuus. Sairaalat. Kaupan ala.

Selaa avoimia työpaikkoja: Fyysikko

Fyysikolta edellytetään vahvoja perustietoja fysiikasta sekä taitoa soveltaa alan keskeisiä kokeellisia, matemaattisia ja numeerisia menetelmiä. Fyysikon tehtävissä tarvitaan kykyä ajatella matemaattisesti, analyyttisesti ja loogisesti. Ammatissa on kyettävä omaksumaan uutta teoreettista tietoa sekä osattava soveltaa tutkimustietoa käytäntöön.

Tutkimustyössä tarvitaan pitkäjännitteisyyttä, tarkkuutta ja huolellisuutta. Suunnittelu- ja organisointitaidot ovat tarpeen monissa tehtävissä. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen. Palveluhenkisyyttä tarvitaan yhä enemmän etenkin yksityissektorilla.

Hyvästä kielitaidosta on hyötyä tutkimuskirjallisuuteen perehdyttäessä sekä oltaessa tekemisissä kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. Fyysikolta edellytetään oman alansa kehityksen seuraamista.

Yliopistoissa voi opiskella luonnontieteellisellä koulutusalalla fysikaalisia tieteitä. Fysikaalisiin tieteisiin kuuluvat fysiikka (teoreettinen fysiikka, soveltava fysiikka, materiaalitiede, biofysiikka ja elektroniikka) sekä geofysiikka, meteorologia ja tähtitiede. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

Teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Ylemmän korkeakoulututkinnon (FM, DI) suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea jatko-opiskeluoikeutta filosofian tai tekniikan lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseen.

Aineenopettajakoulutukseen kuuluu maisterin tutkinnossa yhden tai yleensä kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajan virat peruskouluissa ja lukioissa ovat usein kolmen opetettavan aineen virkoja. Fysiikkaa opiskelevien kannattaa suorittaa sivuaineina matematiikkaa ja kemiaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuukausipalkkaus. Julkisella sektorilla palkkaus perustuu virkaehtosopimukseen, jolloin palkka koostuu peruspalkasta ja määrätyistä lisistä, joista merkittävimmät ovat ikälisät. Yksityisellä sektorilla palkkaus perustuu henkilökohtaiseen työsopimukseen.