Sosiaalialan työ

Sosiaalialan ammattilaiset tukevat ihmisten elämää ja hyvinvointia tarjoamalla ohjaus-, neuvonta-, hoiva-, huolenpito- ja kasvatuspalveluita. Työnkuvaan kuuluu myös ihmisten auttaminen erilaisissa kriisitilanteissa ja elämäntilanteiden hallinnassa. Sosiaalialan tehtäväalueita ovat esimerkiksi lastensuojelu, nuorisotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö ja vammaistyö.

Laura 7

Hyvinvointialueet. Kunnat. Valtio. Yksityiset palveluntuottajat. Järjestöt. Vankilat. 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Tutkintonimike on lähihoitaja. Tutkinnossa voidaan suuntautua mm. kuntoutukseen, lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön, sairaanhoitoon ja huolenpitoon, vammaistyöhön sekä vanhustyöhön. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto, jolloin tutkintonimike on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös lapsi- ja perhetyön perustutkinnon. Tutkintonimike on lastenohjaaja.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös kehitysvamma-alan, päihdetyön, perhepäivähoitajan, lasten ja nuorten erityisohjaajan, romanikulttuurin ohjaajan ja asioimistulkin ammattitutkinnot sekä kehitysvamma-alan, näkövammaistaitojen ohjaajan, puhevammaisten tulkin, työvalmennuksen, vanhustyön ja romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinnot. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella sosiaalialaa. Tutkintonimike on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK). Vanhustyötä opiskellen voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon geronomi (AMK). Kuntoutusohjausta ja -suunnittelua opiskellen tutkintonimike on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Ammattikorkeakouluissa voidaan opiskella myös kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä. Tutkintonimike on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto yhteisöpedagogi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös viittomakielen tulkkausta. Tutkintonimike on humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto viittomakielentulkki (AMK).

Yliopistoissa voidaan opiskella sosiaalitieteitä suuntautuen esimerkiksi sosiaalityöhön. Alempi korkeakoulututkinto on valtiotieteiden kandidaatti tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on valtiotieteiden maisteri tai yhteiskuntatieteiden maisteri. Yliopistoissa voi opiskella myös esimerkiksi kasvatustieteitä ja psykologiaa.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sosiaalipalvelut työllistävät esimerkiksi lähihoitajia, sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. Sosiaaliala on työllistänyt koko ajan enemmän viime vuosina. Eniten työllisten määrä on lisääntynyt alan yrityksissä, sillä nopeasti kasvavalle alalle on tullut runsaasti sosiaalipalveluyrityksiä, itsenäisiä yrittäjiä ja ammatinharjoittajia. Alan ammattilaiset ovat perustaneet esimerkiksi palvelutaloja, ryhmäkoteja, päivähoitopaikkoja sekä perhe- ja laitoshoitoa tarjoavia hoitopaikkoja. Myös järjestöt työllistävät merkittävästi.

Sosiaalialan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, mutta vaihtelee eri puolilla maata. Korkeakoulutetuista sosiaalityöntekijöistä on pulaa. Ammattikorkeakouluista valmistuneet sosionomit (AMK) työllistyvät hyvin, mutta työelämään siirtymisen alkuvaiheessa voi olla lyhytaikaista työttömyyttä. Myös alalle kouluttautuneiden lähihoitajien työllistyminen on ollut hyvää. Määräaikaiset työsuhteet ovat kuitenkin sosiaali- ja terveysalalla yleisiä.

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät, sillä uusia työntekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa paljon. Tarvetta lisää monen työntekijän jääminen eläkkeelle lähivuosina varsinkin kuntien palveluksesta. Myös kasvavat palvelutarpeet väestön ikääntyessä lisäävät uusien työntekijöiden tarvetta.

Päivitetty: