Kemiallinen metsäteollisuus

Kemiallinen metsäteollisuus voidaan jaotella massa-, paperi- ja paperituoteteollisuuteen. Ala valmistaa paperia ja kartonkia sekä sellua ja mekaanista massaa, joista kahta jälkimmäistä käytetään edellisten valmistamiseen. Kemiallinen metsäteollisuus on merkittävä vientiala, jonka merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri. Alan tuotantoprosessit ovat pitkälle automatisoituja.

Tuomas 4

Suomessa toimii 17 paperitehdasta ja kartonkitehtaita on 14. Mekaanista massaa ja sellua valmistavat tehtaat (19 kpl) sijaitsevat yleensä paperi- tai kartonkitehtaiden yhteydessä.

Näiden lisäksi on erilaista paperin ja kartongin jalostusta sekä metsäteollisuusyritysten että muiden pienempien yritysten toimesta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon. Opinnoissa voi suuntautua paperiteollisuuteen. Tutkintonimike on prosessinhoitaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös kone- ja metallialan perustutkinto suuntautuen automaatiotekniikkaan ja kunnossapitoon, jolloin tutkintonimike on automaatioasentaja tai kunnossapitoasentaja. Lisäksi voidaan suorittaa esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, jolloin tutkintonimike on automaatioasentaja tai sähköasentaja.

Näyttötutkintoina voi suorittaa myös esimerkiksi paperiteollisuuden, koneenasentajan, automaatioasentajan, sähköasentajan ja kunnossapidon ammattitutkinnot sekä paperiteollisuuden, koneenasentajamestarin, automaatioyliasentajan, sähköyliasentajan ja kunnossapidon erikoisammattitutkinnot.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella paperitekniikkaa, paperikoneteknologiaa, automaatiotekniikkaa, sähkötekniikkaa, prosessitekniikkaa, kone- ja tuotantotekniikkaa sekä kemiantekniikkaa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK).

Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella esimerkiksi puunjalostustekniikkaa, prosessitekniikkaa, kemian tekniikkaa, automaatiotekniikkaa ja konetekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Paperi-, kartonki- ja sellutehtaat työllistävät noin 19 000 henkilöä (v. 2018). Työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina, kun kannattamatonta tuotantoa on lakkautettu maassamme. Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt työllistävät myös ulkomailla.

Metsäteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työpaikkoja avautuu erityisesti henkilöstön eläköitymisen myötä. Työntekijöistä jää eläkkeelle noin neljännes seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Metsäteollisuuden työllisyyteen vaikuttavat talouden suhdanteiden vaihtelut, tuotteiden kysyntä ja viennin määrät. Paperituotteiden kysyntä on laskenut vanhoilla markkina-alueilla esimerkiksi Euroopassa digitaalisen viestinnän myötä, mutta kysyntä kasvaa kehittyvissä talouksissa. Pakkausmateriaalien markkinat kasvavat nopeasti maailmalla. Paperin jalostukselle esimerkiksi talous- ja hygieniatuotteiksi syntyy uusia mahdollisuuksia.

Osaavia työntekijöitä tarvitaan jatkossakin työntekijätehtävissä, johdossa ja projektitehtävissä. Uudet liiketoiminta-alueet mm. biojalostamoissa ja pakkausteollisuudessa luovat lisää tarvetta osaaville työntekijöille. Investoinnit, uudistuminen ja innovaatiot synnyttävät kysyntää uudenlaiselle osaamiselle.

Kemialliseen metsäteollisuuteen ja koko metsäklusteriin vaikuttavat useat muutostekijät toimintaympäristössä. Näitä ovat esimerkiksi maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut, väestönkasvu, kansainväliset suhteet, innovaatiot, uusien tuotteiden kehitys, energian ja raaka-aineiden saatavuus ja hinta, rahoituksen saatavuus ja ilmastonmuutos. Metsäteollisuus on tärkeä vientitulojen tuoja Suomelle. 

Metsäteollisuus on voimakkaassa muutoksessa, jonka aiheuttavat globalisaatio ja toimintojen verkostoituminen, työpaikkojen siirtyminen halvemman työvoiman maihin sekä teknologinen kehitys ja tuotannon erikoistuminen. Globaali kilpailu on lisääntynyt, ja tuotantoa on jouduttu siirtämään lähemmäs markkinoita. 

Metsäteollisuuden tuotteille on kysyntää. Paperin ja kartongin kulutuksesta suurin osa on Aasiassa. Verkkokaupan lisääntyessä pakkaamiseen tarvitaan yhä enemmän kartonkia. Digitalisaatio johtaa kuitenkin paino- ja kirjoituspaperin kysynnän vähenemiseen. 

Suomen metsäklusteri tunnetaan maailmanlaajuisesti innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittäjänä. Jatkuvan kehitystyön johdosta paperituotteet ja kartongit ovat erikoisvalmisteita, jotka vastaavat entistä paremmin yhä ympäristötietoisempien kuluttajien tarpeisiin. Tuotantotekniikkaa parannetaan ja resursseja käytetään entistä säästävämmin. 

Älykkäät paperit ja pakkaukset ovat yhdistelmä uusiutuvaa kuituraaka-ainetta ja tietotekniikkaa, esimerkiksi siru voidaan liittää paperiin tai pakkaukseen. Pakkaus voi kertoa kuluttajalle esimerkiksi tuotteen pilaantumisesta. Älykäs etiketti voi antaa tietoa esimerkiksi tuotteen sijainnista, liikkeistä, lämpötilasta ja kosteudesta. 

Metsäteollisuuden tavoitteena on, että Suomessa on menestyvä ja uudistuva metsäklusteri, jonka tuotteet ja palvelut ovat maailman halutuimpia. Menestys edellyttää kannattavuuden parantamista sekä uudistumista ja innovaatioita. Metsäteollisuuden tavoitteena on vahvistaa osaamista edelläkävijänä sekä etsiä alaa uudistavia ja puuta monipuolisesti käyttäviä ratkaisuja tulevaisuuden liiketoiminnaksi. 

Nykyisten tuotteiden rinnalle etsitään uusia tuotteita ja palveluja. Kasvualueita ovat esimerkiksi rakentaminen, sisustaminen, pakkaukset, pehmopaperit ja biopohjainen energia. Biotalouden uusia tuotteita syntyy bioenergiasta, biopolttoaineista ja biokemikaaleista sekä puuta ja kuitua muihin materiaaleihin yhdistävistä biokomposiiteista. 

Puuta voidaan käyttää muovin tai alumiinin korvaajana pakkauksissa sekä puun ainesosia kosmetiikka- tai lääketeollisuudessa. Tekstiiliteollisuuteen kehitetään puusta tekstiilikuituja. Mikrofibrilloitua sellua voidaan käyttää tuomaan lujuutta paperin- tai kartonginvalmistukseen, solujen kasvualustana tai 3D-printtaamiseen. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista valmistaa läpinäkyvää vaneria tai varastoida paperiin sähköä. 

Metsäteollisuuden yritykset valmistavat uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista ekologisesti kestäviä tuotteita, joilla vähennetään riippuvuutta luonnonvaroista. Tuotanto on energiatehokasta ja päästöjen taso on alhainen. Metsäteollisuus on myös ylivoimaisesti suurin bioenergian tuottaja Suomessa.

Päivitetty: