Bioenergia-ala

Bioenergia-alalle on keskeistä biomassasta eli eloperäisestä aineksesta saatavan energian tuottaminen. Bioenergia-ala on laaja kokonaisuus, joka muodostuu monista eri toimialoista. Osa bioenergia-alan yrityksistä on erikoistunut energiaraaka-aineiden kasvattamiseen, keräämiseen ja käsittelyyn, toiset puolestaan jalostavat niistä biopolttoaineita. Ala työllistää myös energiantuotannossa voimalaitoksissa sekä muun muassa kuljetuksen, tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtävissä sekä yksityisinä yrittäjinä.

Tuomas11

Energiayhtiöt. Metsätalous. Metsäteollisuus. Maatalous. Urakoitsijat. Kuljetusyritykset. Konsulttiyritykset. Laitevalmistajat. Kemianteollisuus. Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Oppilaitokset.

Bioenergia-alalle soveltuva koulutus riippuu siitä, millä tehtäväalueella ja missä tehtävissä työskennellään. Alalla on hyötyä moniosaamisesta. Käytännön työssä on etua mm. bioenergia-alan, raaka-aineen hankinnan, kuljetuksen ja LVI-alan tuntemuksesta.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa metsäalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua mm. metsäenergian tuotantoon. Tutkintonimike on metsäenergian tuottaja. Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös bioenergia-alan, metsäkoneenkuljettajan ja metsätalousyrittäjän ammattitutkinnot sekä metsäkoneenkuljettajan ja metsämestarin erikoisammattitutkinnot. Energiantuotannossa voimalaitoksissa työskennellään esimerkiksi sähkö- ja automaatiotekniikan, talotekniikan sekä kone- ja metallialan perustutkinnoilla. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella metsätaloutta ja suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon metsätalousinsinööri (AMK). Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa myös tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK). Soveltuvia suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi energiatekniikka, sähkötekniikka, automaatiotekniikka, talotekniikka, biotekniikka ja logistiikka.

Yliopistoissa voi opiskella teknisiä tieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi biotuotetekniikkaan, energiatekniikkaan, sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan sekä automaatiotekniikkaan, konetekniikkaan, tuotantotalouteen ja logistiikkaan. Yliopistoissa voi opiskella myös maatalous- ja metsätieteitä. Alempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

Biopolttoaineiden tutkimus- ja kehitystyöhön voi suuntautua esimerkiksi opiskelemalla yliopistoissa luonnontieteellisellä koulutusalalla kemiaa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Teknisissä tieteissä voi opiskella kemian tekniikkaa sekä biotekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Bioenergia muodostaa 77 % uusiutuvasta energiasta Suomessa ja se kattaa 30 % koko maan energiankulutuksesta. Ala työllistää esimerkiksi kuljetuksessa, energiantuotannossa ja tuotekehityksessä. Työpaikkoja on maaseudulla ja kaupungeissa eri puolilla maata. Maa- ja metsätaloudessa tehtävät bioenergiaan liittyvät työt voivat olla myös sivutoimisia, osa-aikaisia ja kausittaisia.

Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Uusia työntekijöitä tarvitaan pitkällä aikavälillä eläkkeelle lähtevien tilalle sekä alan kasvutavoitteiden täyttämiseksi. Suurin tarve on ollut metsähakkeen tuotannossa ja kuljetuksessa, joissa tarvitaan koneen- ja autonkuljettajia. Työllisyystilanne on hakeyrityksissä paras talvisin, kesät ovat hiljaisempaa aikaa.

Bioenergia-alan työllisyyttä edistävät ilmastonmuutoksen hillitseminen ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioenergialla sekä pyrkimys energiaomavaraisuuden lisäämiseen ja tuontienergian käytön vähentämiseen. Metsähakkeen käyttöä lisäämällä voidaan luoda lisää uusia työpaikkoja bioenergian hankintaan, kuljetukseen ja energiantuotantoon. 

Päivitetty: