Lait ohjaavat ja säätelevät lähes kaikkia yhteiskunnassa ja ihmiselämässä esiintyviä asioita ja tilanteita. Lakialan ammattilaiset toimivat yhteiskunnan eri sektoreilla oikeudellisina asiantuntijoina ja esimiestehtävissä.

Valtionhallinto. Oikeuslaitos. Kunnat. Yritykset. Järjestöt. Asianajotoimistot. Lakiasiaintoimistot. Yliopistot. Tulli. Vakuutusyhtiöt. Perintätoimistot.

Yliopistoissa voi opiskella oikeustiedettä. Alempi korkeakoulututkinto on oikeusnotaari. Ylempi korkeakoulututkinto on oikeustieteen maisteri. Oikeustiedettä voi opiskella Helsingin yliopistossa Helsingissä ja Vaasassa (myös ruotsiksi), Itä-Suomen ylipistossa Joensuussa, Lapin yliopistossa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Opintojen painotuksissa on eroja eri yliopistoissa. Oikeustieteellisiä aineita voi opiskella myös kauppatieteissä (oikeustieteen alue) ja yhteiskuntatieteissä (kunnallisala, hallintotieteet, ympäristöpolitiikka).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta suuntautuen oikeustradenomiksi. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Lakimiehet työskentelevät esimerkiksi tuomareina, syyttäjinä, asianajajina tai lakimies-nimikkeellä. Suurin osa lakimiehistä työskentelee yksityisellä sektorilla, jossa tyypillisin työnantaja on asianajotoimisto. Julkisella sektorilla eniten työllistää valtio, mutta työpaikkoja on myös kunnilla ja kaupungeilla. Muita työnantajia ovat esimerkiksi yliopistot, järjestöt ja kirkko.

Lakimiesten työllisyystilanne on hyvä. Lähes kaikki tutkinnon suorittaneet sijoittuvat pääasiassa koulutustaan vastaavaan työhön. Lakialalla on myös määräaikaisia työsuhteita, jotka ovat tavallisimpia valtion palveluksessa. Lyhytaikaista työttömyyttä esiintyy lähinnä opiskelunsa juuri päättäneillä.

Lakiala työllistää vakaasti. Eläköityminen lisää uusien ammattilaisten kysyntää, samoin oikeudellisen asiantuntijatyön lisääntynyt tarve esimerkiksi talouden ja hallinnon tehtäväalueilla sekä kaupan, pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa.

Lakialalla työskentelee myös oikeusnotaareita, joiden työllisyystilanne on kohtalainen. Työtilanne on paras pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Alalla työskentelee myös esimerkiksi sihteereitä ja assistentteja toimistotehtävissä ja asiakaspalvelussa.

Päivitetty: