Luonnontuoteala

Luonnontuotealalla kerätään, viljellään ja jatkojalostetaan luonnontuotteita, kuten esimerkiksi marjoja, sieniä, yrttejä, mahlaa, tervaa ja koristekasveja, sekä harjoitetaan kaupankäyntiä, neuvontaa, koulutusta ja tutkimusta. Luonnontuoteyritykset ovat useimmiten pari henkilöä työllistäviä perheyrityksiä, mutta alalla toimii myös joitakin suurempiakin yrityksiä. Alalla tarvitaan erityisesti luonnontuotteiden tuntemusta, tuotekehitysosaamista ja markkinointitaitoja.

Luonnontuotealan yritykset. Luontopalveluyritykset. Puutarha-alan yritykset. Viheralan yritykset. Maatilat. Metsätilat. Elintarviketeollisuus. Kaupan ala. Kemianteollisuus. Hyvinvointipalvelualan yritykset. Kosmetiikka-alan yritykset. Käsityöalan yritykset. Matkailualan yritykset. Yliopistot. Ammattikorkeakoulut. Oppilaitokset. Tutkimuslaitokset. Kunnat. Valtio. Järjestöt. Koulutusyritykset. Konsultointiyritykset. Yrittäjinä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Perustutkinnossa on kolme osaamisalaa, jotka ovat luontoala, ympäristöala ja porotalous. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonnonvaratuottaja, luonto-ohjaaja ja luonto- ja ympäristöneuvoja.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös luonnontuotealan ammattitutkinto ja luonnontuotealan erikoisammattitutkinto. Keruutuotetarkastajaksi voi kouluttautua suorittamalla luonnontuotealan erikoisammattitutkinnon. Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa myös esimerkiksi puutarhatalouden perustutkinto, maatalousalan perustutkinto, metsäalan perustutkinto ja kalatalouden perustutkinto.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon. Puutarhatalouteen suuntautuen tutkintonimike on hortonomi (AMK), maaseutuelinkeinoihin suuntautuen agrologi (AMK), metsätalouteen suuntautuen metsätalousinsinööri (AMK) ja kestävään kehitykseen suuntautuen ympäristösuunnittelija (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi maatalous-, metsä-, elintarvike- ja ravitsemustieteitä sekä bio- ja ympäristötieteitä. Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi maatalous- ja metsätieteiden maisteri, elintarviketieteiden maisteri, terveystieteiden maisteri ja filosofian maisteri.

Poimijoita koulutetaan lyhyillä kursseilla, joilla opetellaan tunnistamaan ja käsittelemään satokauden kauppasieniä. Neuvojakursseja järjestetään sienistä, yrteistä ja marjoista. Kurssit kestävät noin viikon ja sisältävät opetuksen lisäksi teoria- ja lajintuntemuskokeet.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Luonnontuotealalla toimii yli 700 yritystä. Luonnontuoteyritykset ovat useimmiten pienyrityksiä, jotka työllistävät yhden tai kaksi henkilöä tai perheen. Luonnontuoteala saattaa muodostaa vain osan yrityksen toiminnasta, sillä päätoimialana voi olla esimerkiksi puutarha-ala, maatalous tai metsätalous. Alan suurimmat yritykset ovat marjojen ostoa, pakastamista ja vientiä harjoittavia elintarvikeyrityksiä.

Luonnontuoteala työllistää vakinaisesti ja ympärivuotisesti, mutta alan työllisyydelle on silti ominaista kausiluonteisuus. Useimpien tuotteiden kohdalla työt ajoittuvat kesään tai syksyyn, minkä vuoksi tarvitaan paljon kausityöntekijöitä.

Luonnontuotealan työllisyyteen vaikuttaa eniten luonnontuotteiden kysyntä elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden osalta. Kotimaisen kysynnän lisäksi työllisyyteen vaikuttaa ulkomainen kysyntä, varsinkin marjoja ja lääkinnällisiä sieniä kuten pakuria menee paljon vientiin. Maailmanlaajuinen terveystrendi, vaatimus puhtaista ja turvallisista elintarvikkeista sekä kuluttajien halu käyttää ekologisia tuotteita lisäävät luonnontuotteiden kysyntää.

Alan yritykset työllistävät tarpeen mukaan. Työllisten määrä kasvaa hitaasti, koska uusia enimmäkseen pieniä luonnontuotealan yrityksiä tulee koko ajan lisää. Järjestöt, hallinto kunnissa ja valtiolla sekä opetustehtävät ja tutkimus työllistävät vakaasti, mutta työpaikkoja tulee avoimiksi lähinnä eläkkeelle jäämisten tai muihin tehtäviin siirtymisten vuoksi.

Päivitetty: