Energiatekniikan insinööri

Ammatit Julkaistu

Energiatekniikan insinööri on asiantuntija, joka on erikoistunut energian tuotannon, jakelun ja käytön teknisiin kysymyksiin. Energiatekniikan insinöörit voivat työskennellä monissa eri tehtävissä, kuten sähköntuotannon, uusiutuvien energialähteiden kehittämisen, energiatehokkuuden parantamisen, voimalaitosten suunnittelun ja ylläpidon, energian varastoinnin ja sähköverkkojen suunnittelun parissa. Työpaikkoja on voimalaitoksissa, energiayhtiöissä ja energia-alan teollisuudessa. Energiatekniikan tuntemuksen lisäksi ammatissa tarvitaan ongelmanratkaisukykyä ja yhteistyötaitoja.

Energia-alan yritykset, konsultointiyritykset, tutkimus- ja kehityslaitokset, teollisuus ja julkishallinto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Energiatekniikan insinööri

Energiatekniikan insinööriltä vaaditaan teknistä ja matemaattista osaamista. Ammatissa tulee ymmärtää energiantuotantoprosessit, sähköjärjestelmät, lämpö- ja voimantuotantolaitteistot sekä energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät tekniikat ja menetelmät. Lisäksi on kyettävä soveltamaan matemaattisia periaatteita ja laskentamenetelmiä energiatekniikan ongelmien ratkaisemiseksi.

Ammatissa vaaditaan erinomaista tietoteknistä osaamista, sillä valtaosa työstä tapahtuu erilaisten ohjelmistojen avulla. Lisäksi tarvitaan suunnittelu- ja analyysitaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Myös projektinhallintataidot ovat tarpeen, sillä ammatissa on kyettävä hallitsemaan erilaisia projekteja tehokkaasti aikataulujen ja budjettien sallimissa rajoissa sekä tekemään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Insinöörin on ymmärrettävä energiantuotannon ja -käytön vaikutukset ympäristöön sekä oltava tietoinen erilaisista turvallisuusvaatimuksista.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kansainvälisissä tehtävissä tarvitaan kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella energiatekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK).

Yliopistojen teknisissä tieteissä voi opiskella energiatekniikkaa. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

4497 €/kk

Yksityinen sektori

4498 €/kk

Julkinen sektori

4437 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto