Erityisasiantuntija, julkinen hallinto

Ammatit Julkaistu

Erityisasiantuntija toimii julkishallinnossa omalla vastuualueellaan virkamiesasemassa. Ammatissa toimitaan asiantuntija-, kehittämis- ja hallintotehtävissä. Virkamieheltä vaaditaan hyvää oman vastuualueen osaamista, virkamiesetiikan hallintaa, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kielitaitoa. Työpaikat ovat julkishallinnon eri yksiköissä, kuten esimerkiksi kunnissa, aluehallinnossa tai ministeriöissä.

Julkishallinto, kuten esimerkiksi kunnat, alue- ja paikallishallinto, ministeriöt ja eduskunta.

Selaa avoimia työpaikkoja: Erityisasiantuntija, julkinen hallinto

Erityisasiantuntijan ammatissa korostuu oman vastuualueen vahva osaaminen, siihen liittyvän lainsäädännön, julkishallinnon päätöksentekojärjestelmän ja hallinnon tuntemus. Ammatissa tulee seurata jatkuvasti yhteiskunnallisia muutoksia sekä perehtyä oman erikoisalan tutkimukseen ja kehitykseen. Virkamiehen tehtävät voivat painottua esimerkiksi politiikkaohjelmien tai lainsäädännön toimeenpanoon, kehittämiseen, valvontaan, viestintään tai hallinnolliseen työhön.

Ammatissa tulee tuntea virkamiesoikeuden säännökset, joissa määritellään virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet, niiltä osin kuin ne koskettavat omia työtehtäviä. Lisäksi vaaditaan kykyä pohtia omaa toimintaa eettisyyden näkökulmasta. Julkisen vallan käyttäjinä viranomaisen ja virkamiehen vastuulla on toimia niin, että toiminta täyttää puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Virkamies on erityisessä suhteessa kansalaiseen, ja palvelussuhde tuo mukanaan tähän liittyviä arvoja ja periaatteita.

Ammatissa vaaditaan laajojen kokonaisuuksien hahmottamiskykyä sekä hyvää kirjallista ja suullista esitystaitoa, sillä työ sisältää usein esiintymistä ja erilaisten analyysien tekemistä. Virkamieheltä vaaditaan erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus ja viestintätaitoja sekä tietotekniikan sujuvaa käyttöä. Kyvystä verkostoitua on hyötyä. Kansainvälisiin tehtäviin painottuvissa viroissa vaaditaan usein suomen ja ruotsin lisäksi muiden työssä tarvittavien kielten sujuvaa hallintaa.

Soveltuva koulutus riippuu tehtävästä ja vastuualueesta, mutta ammatissa yleisiä koulutustaustoja ovat yliopistossa suoritettavat oikeustieteen, yhteiskunta- ja valtiotieteen, hallinto- ja taloustieteen maisterin tutkinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Määräytyvät tehtäväkohtaisesti. Yleensä vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Valtionhallinnon virkamiehiltä vaaditaan ruotsin kielen taitoa.

Mediaanipalkka

4300 €/kk

Yksityinen sektori

4219 €/kk

Julkinen sektori

4325 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Hyödyllisiä linkkejä

Haastattelut