Sairaanhoitaja

Ammatit Julkaistu

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu hoitotyötä, lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä sekä neuvontaa, ohjausta ja tukemista. Sairaanhoitajalla on monia mahdollisuuksia työskennellä erilaisissa tehtävissä terveydenhuollon eri osa-alueilla, kuten erikois-, perus- ja kotisairaanhoidon, avoterveydenhuollon, ensihoidon, kouluterveydenhuollon, vankeinhoidon tai kansainvälisten tehtävien parissa. Lisäksi sairaanhoitajat voivat työllistyä asiantuntija-, luottamus ja työsuojelutehtäviin, kouluttajiksi, kehittämis-, tutkimus- ja järjestötyöhön, sekä esimiestehtäviin. Ammatissa tarvitaan hyviä tietoja ja käytännöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Sairaanhoitajia työskentelee sairaaloissa vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, terveysasemien vastaanotoilla, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa toimenpideyksiköissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Selaa avoimia työpaikkoja: Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan osaaminen on keskeisessä asemassa potilaan kokonaisvaltaisessa terveyden ja sairauden hoidossa, ohjauksessa, sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä potilaan läheisten ohjaamisessa. Sairaanhoitajan työ on erittäin vastuullista, ja sairaanhoitaja päättää monista hoitoon liittyvistä asioista itsenäisesti. Sairaanhoitajan on osattava soveltaa laajaa teoreettista tietoa käytäntöön yksittäisen potilaan hoitotilanteessa.

Päätöksentekokyvyn lisäksi tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja. Erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta tarvitaan mm. lääkehoidossa, potilaan elintoimintojen (hengitys, verenkierto, tajunnan taso) seurannassa ja erilaisten apuvälineiden ja laitteiden käytössä.

Sairaanhoitajan työssä on huomioitava eettiset näkökulmat. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja erilaisten potilaiden ja heidän läheistensä kohtaamisissa sekä yhteistyötaitoja toimittaessa muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Sairaanhoitajan tulee osta kuunnella, mutta myös viestiä kuulemaansa toisille ihmisille selkeästi ja ymmärrettävästi.  

Työ vaatii organisointi- ja koordinointikykyä. Sairaanhoitajan on kyettävä toimimaan joustavasti ja sopeuduttava nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Hoitotyössä tarvitaan sekä fyysistä että psyykkistä kestävyyttä ja hyvää stressinsietokykyä. Sairaanhoitajan työ on usein kolmivuorotyötä, joten ammatti edellyttää usein sopeutumista vuorotyöhön.

Sairaanhoitajan työssä on useita mahdollisuuksia erikoistua, joten työssä tarvittavat tiedot ja taidot vaihtelevat myös ammatin sisällä. Jatkuva täydennyskoulutus ja tiedon hankinta on tärkeää alan menetelmien ja välineiden kehittyessä nopeasti.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon sairaanhoitaja (AMK).

Myös ensihoitajat (AMK), kätilöt (AMK) ja terveydenhoitajat (AMK) suorittavat sairaanhoitajatutkinnon.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Sairaanhoitaja on laillistettu ammattihenkilö. Sairaanhoitajana voi toimia vain laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Mediaanipalkka

3236 €/kk

Yksityinen sektori

3084 €/kk

Julkinen sektori

3274 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat