Tilastotutkija

Ammatit Julkaistu

Tilastotutkija suunnittelee ja järjestää tilastotietoja kerääviä tutkimuksia. Datan hankinnan lisäksi tehtäviin kuuluu tiedon tutkiminen, tulosten esittäminen ja johtopäätösten tekeminen. Tehtävänä voi olla myös toiminnan kehittäminen, johtaminen ja valvonta. Työpaikkoja on esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, vakuutusyhtiöissä ja suuryrityksissä. Tilastotutkijan on hallittava tilastolliset menetelmät. Ammatissa tarvitaan matematiikan ja tietotekniikan osaamisen lisäksi tarkkuutta ja pitkäjännitteisyyttä.

Tutkimuslaitokset. Yliopistot. Tilastotoimistot. Pankit. Vakuutusyhtiöt. Suuryritykset. Teollisuus. Valtion hallinto. Kuntien hallinto.

Selaa avoimia työpaikkoja: Tilastotutkija

Tilastotutkijan on tunnettava tilastolliset menetelmät ja osattava käyttää niitä työssään. Ammatissa on osattava kerätä edustava havaintoaineisto sekä kuvata ja analysoida aineisto. Ammatissa on hallittava myös numeerisesti mitattavissa olevien ilmiöiden tilastollinen mallintaminen.

Tilastotieteilijältä vaaditaan hyvää ja monipuolista matematiikan osaamista sekä matemaattis-loogista ajattelutapaa. Numeroiden parissa viihtyminen on toivottava ominaisuus. Tietotekniikan hyvä hallinta on tarpeen.

Tilastotoiminnan organisointi edellyttää johtamistaitoja, suunnitteluosaamista ja koordinointitaitoja. Työ on itsenäistä ja siinä vaaditaan keskittymiskykyä, tarkkuutta ja huolellisuutta. Tutkimuksen teko saattaa viedä runsaasti aikaa, joten työssä tarvitaan myös pitkäjännitteisyyttä.

Tilastotutkimusta tehdään usein yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa, joten yhteistyökyky ja taito tehdä itsensä ymmärrettäväksi ovat tärkeitä. Ilmiöt on osattava esittää mahdollisimman selkeästi niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Kielitaito on eduksi.

Työ on enimmäkseen päätteen ääressä istumista, joten se saattaa aiheuttaa näyttöpäätetyöskentelyssä tavallisia vaivoja, kuten selkä- ja hartiavaivoja.

Yliopistoissa voi opiskella tilastotiedettä. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteen kandidaatti.  

Tilastotieteilijälle tarpeellisia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka, joiden perustiedot ovat välttämättömiä tilastotieteen opiskelussa. 

Tilastotieteilijä voi suuntautua myös hallinnollisiin tai elinkeinoelämän tehtäviin, jolloin tarpeeseen voivat tulla sivuaineet yhteiskunta- tai taloustieteistä.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Aktuaarin kelpoisuuden määrää ja hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriö.

Mediaanipalkka

4486 €/kk

Yksityinen sektori

4566 €/kk

Julkinen sektori

4153 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto