Ympäristöjohtaja

Ammatit Julkaistu

Ympäristöjohtaja tai ympäristönsuojelujohtaja työskentelee kunnan palveluksessa ja vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien hoidosta sekä ympäristönsuojelun edistämisestä, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Ympäristönsuojelu sisältää muun muassa ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun, ilmansuojelun, meluntorjunnan, maastoliikenteen sekä maa-ainestenoton lupa-, ilmoitus- ja valvontatehtäviä. Työhon kuuluu myös luonnonsuojeluun ja maankäyttöön liittyviä yhteistyö- ja kehittämistehtäviä sekä ympäristön tilan seurantaa.
 

Ympäristöjohtajan tehtävien hoito edellyttää monipuolista asiantuntemusta. Työssä ollaan tekemisissä mm. ympäristöasioiden, lainsäädännön ja tekniikan kanssa. Ympäristöjohtajan on hallittava oman vastuualueensa lainsäädäntö (esim. ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelulainsäädäntö) ja muut normit sekä osattava soveltaa niitä käytännön tilanteisiin.

Vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky sekä taito motivoida ja tukea alaisia ovat tarpeen. Tehtävien hoito edellyttää kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Pienemmissä kunnissa joutuu yleensä vastaamaan kaikista ympäristönsuojeluasioista yksin. Joillakin alueilla kunnilla on yhteinen viranhaltija.

Työssä tarvitaan hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa. Toisen kotimaisen kielen riittävä hallinta on välttämätöntä kaksikielisissä kunnissa.

Toimialan laaja-alaisuudesta johtuen tehtävän hoito edellyttää jatkuvaa perehtymistä ja kouluttautumista uusiin asioihin. Mikään peruskoulutus ei kata kaikkia ympäristönsuojelun osa-alueita.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa tutkinnon filosofian maisteri (FM). Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti. Pääaineena voi opiskella esimerkiksi bio- ja ympäristötieteitä. Maatalous-metsätieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden maisterin ja kandidaatin tutkinnot. Pääaineena voi opiskella esimerkiksi ympäristötieteitä. Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon, insinööri (AMK). Tutkinnossa voi suuntautua esimerkiksi ympäristöteknologiaan. Luonnonvara- ja ympäristöalalla voi suorittaa esimerkiksi tutkinnon ympäristösuunnittelija (AMK).

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

5754 €/kk

Yksityinen sektori

6820 €/kk

Julkinen sektori

4944 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat