Vanhempi suunnittelija

Haastattelu

Tiesuunnittelija vastaa kokonaisuudesta, erikoissuunnittelijat tienrakentamisen osa-alueista. Yhteen sovitettavia elementtejä on paljon.Jos kohta tiessä vaatii kaivoa, siihen ei suunnitella valaisinpylvästä.

Ari Mattila, 31 v.

Tiesuunnittelu - järjen ja logiikan asia

Teiden suunnitteluun sisältyy geotekniikkaa, liikenteen ohjausta, ympäristösuunnittelua, valaistusta, siltaa ja tunnelia. Näiden yhteensovittaminen suunnittelussa vaatii insinööritaitoa mutta myös kohtuullisen määrän järkeä ja logiikkaa.

Tiesuunnittelu on teknistä suunnittelua ja yhteistyötä asiantuntijoiden ja kolmansien osapuolien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan rakentajia, joilla on omaisuutta tiealueella tai sen läheisyydessä. Muita sidosryhmiä ovat muun muassa kunnat ja yhdistykset.

Vuoropuhelua käydään myös paikallisten asukkaiden, yritysten ja maanomistajien kanssa. Tiesuunnittelija vastaa kokonaisuudesta, erikoissuunnittelijat tienrakentamisen osa-alueista. Yhteen sovitettavia elementtejä on paljon. Jos kohta tiessä vaatii kaivoa, siihen ei suunnitella valaisinpylvästä.

Suunnittelu on keskittymistä vaativaa luovaa työtä. Tilaajan oheistus määrittää suunnittelua, mutta tilaa jää soveltamisellekin.

Työskentelen Sito Oy:n vanhempana suunnittelija Espoon toimipisteessä. Sito Oy on infran, liikenteen, maankäytön ja ympäristöpalvelujen moniosaajayritys. Yrityksen palveluksessa on viisisataa asiantuntijaa.

Tiehankkeiden tilaaja on usein julkinen organisaatio. Me suunnittelemme, urakoitsija rakentaa ja tilaaja valvoo urakkaa. Valvonnan suorittaa usein konsultti tilaajan edustajana.
Työskentelen yhtäaikaisesti useiden projektien parissa. Isoimmat hankkeet kestävät vuosia, pienimmät kuukausia.

Infra-alan työtä eri rooleissa

Teen projektityötä eri rooleissa. Yhdessä toimin suunnittelijana, toisessa asiantuntijana, kolmannessa projektinvetäjänä. Päätyöni on tällä hetkellä Laihialla Valtatie 3 ja Valtatie 18 tiesuunnitelman laatiminen.

Haminan kehätien työmaalla toimin tilaajan suunnittelijan projektipäällikkönä. Urakka on työllistänyt minua reilut kaksi vuotta. Rakennussuunnitteluvaiheessa olen ollut mukana vuodesta 2010.

Tyypillisiä pienprojekteja ovat vaikkapa tasoliittymän parantaminen, kiertoliittymän rakentaminen tasoliittymän tilalle tai pätkä kevyen liikenteen väylää.

Hanke käynnistyy yleensä tarve- ja esiselvityksellä. Seuraavaksi laaditaan yleissuunnitelma, jossa esitetään verkollinen ratkaisu, sen vaikutukset, tarvittavat maa-ainekset ja kustannukset.

Tiesuunnitelma on hallinnollinen suunnitelma, jolla varataan tiealue rakentamista varten. Tiesuunnitelma pohjautuu yleissuunnitelmaan. Suunnittelija luo maastomalliin vaakageometrian ja pystygeometrian. Joukko osittain päällekkäisiä säännöksiä ja ohjeita säätelee suunnittelua. Tiesuunnitelmassa esitetään yksi ratkaisu hankkeen toteuttamiseksi.

Rakennussuunnitelma laaditaan tiesuunnitelman perusteella. Se on yksityiskohtainen suunnitelma kohteen toteuttamisesta. Kun tilaaja on hyväksynyt tierakennussuunnitelman ja rahoitus on varmistunut, alkaa toteutus.

Maanomistajaneuvottelut viedään loppuun, ja tarjouskilpailun voittanut urakoitsija aloittaa rakennustyön. Tiesuunnittelijan osuus ei kuitenkaan ole ohi. Hän vastaa usein myös projektin työmaapalvelusta, avustaa urakoitsijaa rakennustyön käytännön ratkaisuissa ja tarvittaessa suunnittelee muutokset. Muutos suunnitelmassa edellyttää aina sopimista tilaajan ja urakoitsijan kanssa.

Suunnittelijan tulee tietää, mikä ohje on voimassa, mikä ei. Suunnitella voi monella tavalla, mutta vastoin voimassa olevia kaavamääräyksiä ja suunnitteluohjeita ei voi toimia. Lopputulosta voi hioa loputtomiin, mutta johonkin työ on päätettävä.

Infra-suunnittelu murroksessa

Työni vastuullisuus vaihtelee. Iso hanke ei välttämättä ole se haasteellisin. Kokoluokaltaan pieneen projektiin voi kuulua merkittäviä teknisiä ongelmia, paljon asiantuntijayhteistyötä sekä maanomistajien ja järjestöjen kuulemista. Tyypillistä pienille hankkeille on, että käytössä on vähän rahaa ja paljon ongelmia

Suunnittelutyön aikana liikun maastossa harvoin. Työskentelen enimmäkseen toimistolla. Osallistun suunnittelupalavereihin ja käyn kokouksissa, mutta useimmiten istun oman tai kollegoideni päätteen ääressä. Projektit ovat tiimityötä, tekijöitä voi olla projektin koosta riippuen muutamasta henkilöstä satoihin.

Projektiaikataulut sanelevat työkiireet. Työajoissa joustetaan. Työtä tehdään silloin, kun työtä on. Ruuhkahuippuja tasataan työtä jakamalla. Tehokas työtapa sopii minulle. Nautin onnistumisen hetkistä, pienistäkin sellaisista.

Pidän itseäni järjestelmällisenä ihmisenä. Teen työn huolellisesti, sillä korjailu, olkoonkin opettavaista, on äärettömän ikävää. Jos virhe paljastuu rakentamisen aikana, suunnittelija on velvollinen korjaamaan virheensä. Jos rakennetaan suunnitelman vastaisesti, velvollisuus lankeaa urakoisijalle.

Työmenetelmien osalta infra-suunnittelu elää murroskautta. Tietomallinnus on syrjäyttämässä perinteisen karttapohjaisen suunnittelun. Tietomallilla tarkoitetaan kolmiulotteista digitaalista suunnitelmaa.

Jatkossa ei laadita erikseen yhteen sovitettavia karttoja, luetteloita ja muita aineistoja. Kaikki suunnittelussa tarvittava data sisältyy tietomalliin, jota hyödynnetään hankkeen koko elinkaaren ajan. Perinteisten paperisuunnitelmien tulkitseminen vaatii perehtymistä, mallipohjaisen esittelymallin ymmärtää tavallinenkin kansalainen.

Oikeita asioita oikeiden ammattilaisten seurassa

Lukioaikana harkitsin liikuntapainotteista, kaupallista ja teknistä koulutusta. Suoritin lukion ohella kauppaopiston ja sain tarpeekseni kaupallisesta alasta. Kun hylkäsin liikunta-ajatuksen, jäljelle jäi tekniikka.

Aloitin opinnot Otaniemen teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan linjalla. Kolmannella vuosikurssilla aloin työskennellä suunnittelutoimistoissa. Diplomityöni tein Espoon kaupungille katuverkon päällystämisen optimoinnista.

Sito Oy:ltä soitettiin diplomityön tekemisen aikana ja pyydettiin työhaastatteluun. Menin ja jäin taloon. Uskon työtä riittävän jatkossakin. Mitä paremmin Suomella menee, sen enemmän rakennetaan ja suunnitellaan.

Työni on suurin piirtein sitä, mitä suunnittelijan työltä olin odottanut. Saan tehdä oikeita asioita oikeiden ammattilaisten seurassa. Viihdyn järjen ja logiikan parissa. Teen hyvää jälkeä kiitoksia vaatimatta. Paras palkinto on, kun tilaaja ilmaisee tyytyväisyytensä. Sellaistakin sattuu.

Haastattelu ja teksti: Jukka Vuolle
Kuvat: Rami Marjamäki