Agrologi

Ammatti

Agrologit työskentelevät luonnonvara-alan asiantuntijoina maaseutuelinkeinojen parissa. Tehtävät keskittyvät kestävään ja kannattavaan ruoan ja uusiutuvan energian tuotantoon sekä ympäristöystävällisten ratkaisuiden kehittämiseen. Agrologi työskentelee tyypillisesti neuvonta-, hallinto- ja kehitystehtävissä, mutta työnä voi olla myös kouluttaminen, markkinointi, tutkimus, tuotekehitys tai toiminnan johtaminen. Työpaikkoja on mm. maatalouden neuvontajärjestöissä, kuntien maaseutuhallinnossa ja kaupan alalla. Monet agrologit toimivat yrittäjinä omilla maatiloillaan.

Yrittäjänä tai palkansaajana maatalousalalla tai siihen liittyvällä alalla. Maatalouden neuvonta-ala. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Valtion, kuntien ja kuntayhtymien hallinto.  Kaupan ala. Pankki- ja vakuutusala. Oppi- ja tutkimuslaitokset.

Selaa avoimia työpaikkoja: Agrologi

Agrologin työssä on tunnettava kasvi- ja kotieläintuotantoa, metsätaloutta, maatalousteknologiaa ja maaseudun yritystoimintaa. Työssä tarvittava osaaminen voi painottua esimerkiksi kasvituotantoon, kotieläintuotantoon ja kotieläinten hyvinvointiin, elintarvikkeiden tuotantoon ja jatkojalostukseen, maaseutupalveluihin, matkailuun, bio- ja kiertotalouteen tai ympäristönhoitoon.

Ammatissa tarvitaan teknistä ja taloudellista osaamista, minkä lisäksi on hyvä tuntea maatalouspolitiikkaa. Agrologin on tunnettava biologiaa, ympäristöasioita ja kestävän kehityksen periaatteet, sekä alaan liittyvää lainsäädäntöä.

Agrologin on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn, mutta ammatissa tarvitaan myös ryhmätyötaitoja ja asiakaspalvelutaitoja. Lisäksi agrologi tarvitsee organisointikykyä, suunnittelu-, koordinointi- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Agrologin on seurattava alan kehitystä sekä osattava hyödyntää alan uusinta tutkimustietoa. Viestintäosaamista tarvitaan erityisesti neuvonta- ja koulutustehtävissä. Yrittäjänä toimivien on tunnettava myös yritystoiminnan pyörittämiseen liittyviä asioita verotuksesta budjetointiin, kirjanpitoon ja markkinointiin.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon agrologi (AMK).

Halutessaan voi suorittaa myös ylemmän AMK-tutkinnon, joka rinnastetaan yliopiston maisteritutkintoon. Hakijoilta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa sekä kolmen vuoden työkokemusta.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Toimihenkilöillä palkka perustuu alakohtaiseen työehtosopimukseen. Palkka muodostuu yleensä tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta, joka määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Henkilökohtainen palkanosuus perustuu työsuoritukseen ja pätevyyteen. Tavallisimmin käytetään kuukausipalkkaa.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yleensä henkilökohtaisella työsopimuksella. Palkkaan vaikuttavat mm. työn vaativuus, henkilön pätevyys ja henkilökohtainen työsuoritus.

Yrittäjinä toimivilla ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

Hyödyllisiä linkkejä