Kuntoutusohjaaja

Ammatit Julkaistu

Kuntoutusohjaaja on terveydenhuollon ammattilainen, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea henkilöitä erilaisten sairauksien, vammojen tai toimintarajoitteiden kanssa, jotta hän saavuttaisi mahdollisimman hyvän elämänlaadun ja toimintakyvyn. Kuntoutusohjaajat työskentelevät yleensä terveydenhuollossa ja erilaisissa kuntoutuslaitoksissa. Ammatti edellyttää vuorovaikutustaitoja, pitkäjännitteisyyttä, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Terveydenhuollon ja kuntouksen parissa sekä järjestöissä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kuntoutusohjaaja

Kuntoutusohjaajan työ edellyttää riittävää tietoa asiakkaan sairaudesta ja sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta vaikutuksesta kuntoutujan arkeen. Ammatti edellyttää esimerkiksi vahvaa tietämystä erilaisten liikkuvuuden, voiman, tasapainon ja koordinaation harjoitteiden osalta. Ongelmanratkaisukykyä vaaditaan, sillä kuntoutusohjaajan tehtävänä on auttaa asiakasta sopeutumaan sairauteen tai vammaan ja löytämään keinoja sen kanssa elämiseen. Tärkeää on myös taito motivoida asiakasta itsenäiseen liikkumiseen ja oma-toimisuuteen.

Kuntoutusohjaaja ohjaa potilaita tarvittaessa jatkohoitoon tai muiden tukipalveluiden piiriin, joten ammatissa tarvitaan myös sosiaali- ja terveysalan rakenteiden ja tukijärjestelmien tuntemusta. Työssä tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä sekä kykyä analyyttiseen ajatteluun.

Kuntoutusohjaaja tarvitsee työssään myös oma-aloitteisuutta, suunnitelmallisuutta ja tiedonhakutaitoja. Ammatti edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja, pitkäjännitteisyyttä, yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella sosiaali- ja terveysalan alemman korkeakoulututkinnon. Tutkintonimike on kuntoutusohjaaja.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kuntoutuksen ohjaajan ammatti on Suomessa laillistettava ammatti. Kyseistä ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Valvira myöntää hakemuksen perusteella laillistuksen kyseiseen ammattiin sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille ja merkitsee myönnetyn ammattioikeuden sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kuntoutuksen ohjaajan ammattipätevyydet (suomi.fi)

Mediaanipalkka

2880 €/kk

Yksityinen sektori

2858 €/kk

Julkinen sektori

2890 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto