Geronomi

Haastattelut Julkaistu

”Geronomi on sosiaali-alan ammattilainen, jolla on erityisen paljon tietoa ja osaamista ikääntymisestä”

Geronomi Niina Juppi-Lehtelä
  • Niina Juppi-Lehtelä
  • Palveluneuvojana Helsingin kaupungin Seniori-infossa.
  • Valmistunut geronomiksi Metropolian ammattikorkeakoulusta.
  • Työkokemusta alalta kaksi vuotta.

​​​​​​Kerro lyhyesti, mitä teet työksesi.

Toimin palveluneuvojana Helsingin kaupungin Seniori-infossa. Seniori-info on keskitetty neuvontapalvelu ikääntyville. Seniori-infon kautta saa tietoa kaupungin, yritysten ja järjestöjen tarjoamista ikääntyneiden palveluista. Meille tulleen yhteydenoton perusteella tehdään arvio siitä, mikä tai mitkä palvelut voisivat auttaa ikääntynyttä hänen tilanteessaan. Useimmiten riittää neuvonta tai niin kutsutut kevyemmät palvelut, kuten ohjaus palvelukeskuksen tai järjestöjen toimintaan. Jos nämä eivät riitä, ohjaamme asiakkaan asiakasohjaukseen. Asiakasohjauksessa tehdään laaja palvelutarpeen arviointi ja arvioidaan esimerkiksi kotihoidon tarvetta.

Suurin osa työstäni on puhelinneuvontaa. Meihin voi ottaa yhteyttä myös sähköpostilla, verkkosivujemme chatin kautta tai sosiaalisessa mediassa. Lisäksi meille tulee Maisa-järjestelmän kautta tehtyjä huoli-ilmoituksia, joita voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut esimerkiksi naapurin vanhuksesta.  Työhöni kuuluu myös viranomaiskonsultointia sekä ensihoidon soittoihin vastaamista, mikäli ensihoidolla on herännyt akuutti huoli ikääntyneestä oman työnsä ohessa. Näiden tehtävien lisäksi työpäivään voi sisältyä jalkautumista neuvontapisteille sekä kehittämis- ja verkostotyötä.

Miten olet päätynyt valitsemaasi ammattiin?

Työskentelin aiemmin rahoitusalalla pankkineuvojana, joten voin sanoa olevani alanvaihtaja. Pankkineuvojan työn kautta minulla heräsi toisinaan huoli ikääntyneistä ja halu auttaa heitä. Olen aina kokenut luontevaksi ikääntyneiden kanssa toimimisen. Rahoitusalalla työkaverit kutsuivat minua leikkisästi ”mummomagneetiksi”.

Geronomin koulutusohjelmaan törmäsin sattumalta, kun kuulin siitä eräältä asiakkaalta. Sosiaalialan opinnot olivat kiinnostaneet minua jo pidempään, joten päätin hakea koulutusohjelmaan. Opinnoissa houkutti myös se, että niissä oli huomioitu kulttuurin ja luovuuden näkökulmat.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi tai työviikkoasi.

Työni on pääosin puhelintyötä virka-aikana. Aamu alkaa usein tiimikokouksella tai kuntalaisten ja alan ammattilaisten tekemien huoli-ilmoitusten käsittelyllä. Tiimiimme kuuluu esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitajia, sosionomeja, fysioterapeutti ja geronomi. Aamu sisältää myös Seniori-infoon tulleiden sähköpostien käsittelyä. Kello 9.00 alkavat asiakassoitot, ja ne kestävät kello 15.00 saakka.

Puhelinpäivystysaikana voi olla jalkautumista neuvontapisteille tai yhteistyökokouksia. Meille tulee noin 120 puhelua päivässä ja meitä on 21 työntekijää, joten vuorottelemme puhelimeen vastaamisen, jalkautumisen ja kokouksiin osallistumisen kanssa.

Millaisessa työympäristössä tai millaisina työaikoina työskentelet?

Työaikani on säännöllinen virka-aika eli kello 8-16.00. Työni on toimistotyötä, ja voin työtehtävien salliessa tehdä myös etätyötä kotoa käsin. Toimistolla meillä on 1-4 hengen huoneet. Lisäksi työskentelen säännöllisillä ja vaihtuvilla neuvontapisteillä. Vaihtuvilla tarkoitetaan esimerkiksi toreille, ostoskeskuksiin, eläkeläiskerhoihin ja asukasyhdistyksiin tehtyjä jalkautumisia ja tietoiskuja vanhuspalveluista. Säännölliset neuvontapisteet sijaitsevat terveys- ja hyvinvointikeskuksissa.

Millaista osaamista tai ominaisuuksia ammatissa vaaditaan?

Tässä työssä vaaditaan asiakaskohtaamistaitoja ja kykyä kuunnella. Geronomin tulee osata kohdata erilaisia asiakkaita ja selvitä myös haastavista asiakastilanteista. On hyvä ymmärtää asiakkaiden erilaisia elämäntilanteita sekä kyetä asettumaan ikääntyvän tai omaisten asemaan. Joskus voi olla tilanteita, joissa ikääntyvän oma kokemus avun tarpeesta poikkeaa omaisen kokemuksesta.

Geronomin ammatin keskiössä on sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmään liittyvä osaaminen sekä tieto ja ymmärrys ikääntymisen eri vaiheiden psyykkisistä ja fyysisistä vaikutuksista. Puhelinneuvonnassa tarvitaan kannustamisen ja motivoinnin taitoa. Etua työssä on päihde-, mielenterveys- ja verkosto-osaamisesta. Loppujen lopuksi koko työn onnistuminen on kiinni yhteistyötaidoista. Pitää osata auttaa ja osata pyytää apua.

Mikä on parasta ammatissasi?

Parasta työssä on se, kun on saanut hyödyntää laajasti omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita. Koen, että geronomin opinnot jatkuvat työssäni, koska opin kaiken aikaa lisää. Tuntuu palkitsevalta, että saa puhelun päätteeksi kiitosta ja asiakas päättää puhelun paremmalla mielellä. Meillä on myös asiakkaita, joille soitetaan yhteydenoton jälkeen niin kutsuttu kuulumissoitto, jolla varmistetaan asiakkaan asian eteneminen. On hieno tunne, kun kuulumissoiton jälkeen huomaa, että asiat ovat edenneet ja kääntyneet parhain päin.

Mitkä ovat ammatin varjopuolia tai mikä tuntuu haastavalta?

Joskus palvelut eivät vastaa asiakkaan tarpeeseen. Joskus ei ole olemassa sellaista palvelua, joka auttaisi asiakasta tai palvelurakenne on liian jäykkä avuntarpeeseen. Ne tilanteet tietenkin harmittavat.

Tiedon hallitseminen tuntuu toisinaan haastavalta, kun uutta omaksuttavaa tietoa tulee koko ajan useasta eri lähteestä. Ajattelen, että pitää olla lempeä itseään kohtaan. Ei kaikkea tarvitse heti osata, koska opittavaa on niin paljon.

Mitä kertoisit henkilölle, joka harkitsee geronomin ammattia?

Uskallan suositella geronomin opintoja lämpimästi, jos on niistä kiinnostunut. Opinnot ovat monipuoliset, ja niiden vaativuus riippuu opiskelijan aiemmasta taustasta tai koulutuksesta. Itselleni entisenä pankkineuvojana kaikki oli uutta. Koulutus on laaja-alainen, mutta laaja-alaisuuden etu on se, että geronomi voi työskennellä hyvin erilaisissa työtehtävissä.

On hyvä tiedostaa, että geronomi on ammatti, joka on vasta tekemässä tuloaan. Pienemmillä paikkakunnilla ei välttämättä tunneta ammattia kovin hyvin, mutta ainakin suuremmissa kaupungeissa on avoimia työpaikkoja. Elämänkokemuksesta on tässä ammatissa hyötyä.

Millaisena näet ammattisi tulevaisuuden?

Geronomien työllisyysnäkymät ovat hyvät, sillä väestö ikääntyy ja ennaltaehkäisevän työn merkitys on ymmärretty aiempaa paremmin. Voi olla, että tulevaisuudessa geronomin ammatissa korostuu psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen ja liikunnallinen osaaminen. Verkosto-osaamista sekä päihde- ja mielenterveysosaamista tarvitaan varmasti jatkossakin. Ikääntyvien asumispalvelut tulevat luultavasti olemaan ala, johon kaivataan osaamista. Yritysosaaminen on tärkeää, koska erilaisia palveluita tuotetaan myös kotiin. Osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tulevaisuuden vanhustyössä tärkeitä teemoja.

Ammatit

Ammattialat

Lisää haastatteluita

Jaa artikkeli