55-vuotiaille uudelleentyöllistymisen tueksi laajennettu muutosturva ja palkkatukiuudistus 55 vuotta täyttäneiden työttömien palkkaamiseen

Uutinen

Uusi muutosturvakokonaisuus vuoden 2023 alusta alkaen koskee tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanottuja 55 täyttäneitä, jotka ovat olleet yli viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa ja 60 päivän kuluessa irtisanomisesta rekisteröityneet työnhakijaksi TE-toimistoon.

Muutosturva koostuu muutosrahasta sekä nopeasti tarjottavasta muutosturvakoulutuksesta

Muutosturvaraha vastaa irtisanotun yhden kuukauden palkkaa ja sen maksaa Kela tai työttömyyskassa, jonka jäsen irtisanottu henkilö on. Muutosturvaraha ei vähennä työttömyyspäivärahaa eikä myöskään siirrä sen alkamisajankohtaa.  Muutosturvakoulutuksen arvo vastaa enintään irtisanotun työntekijän kahden kuukauden palkkaa. Koulutuksen järjestää TE-toimisto.

Uudistus tuo velvollisuuksia työnantajille

Merkittävin tulevasta uudistuksesta on muutosturvaan liittyvä informointivelvollisuus ja se koskee kaikkia tilanteita, joissa irtisanotaan 55 vuotta täyttänyt työntekijä taloudellisella ja tuotannollisella irtisanomisperusteella. Velvollisuudet tulevat koskemaan vuoden alusta alkaen myös pieniä työnantajia. TE-toimisto opastaa ja neuvoo työnantajia kaikissa irtisanomistilanteissa.

Palkkatuella tukea työttömän työnhakijan työmarkkinoille pääsyyn ja työnantajalle apua löytää itselleen sopiva työntekijä

Parhaillaan valiokuntakäsittelyssä olevan uuden 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuen on tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2023 alussa.  Työnantajan olisi mahdollisuus saada tukea 70 % tukikelpoisista palkkakustannuksista työsuhteen keston ajan ja maksimissaan 10 kuukaudelta. Se myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 

Tuki myönnettäisiin, jos

  • työllistettävä on täyttänyt 55 vuotta ja ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana,
  • tuella palkattu henkilö työskentelee tuen saajan palveluksessa työsopimuksen mukaan vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta ja
  •  muut myöntämisen ehdot täyttyvät.

Mikäli laki hyväksytään, on myös muilla perusteilla myönnettäviin palkkatuen tukimääriin tulossa muutoksia. Uudistuksessa yksinkertaistettaisiin samalla sääntelyjä, jotta työnantajan olisi helpompi ennakoida miten ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voisi saada ja nykyistä nopeammin. Samalla siirrytään kattavasti sähköiseen asiointiin.

Palkkatukipäätöksiä käsitellään sekä TE-toimistoissa että työllisyyden kuntakokeiluissa. Tavoitteena on, että sähköisiä hakemuksia olisi mahdollista jättää jo kuluvan vuoden lopussa ja hakemusten käsittelyyn päästäisiin heti tammikuussa 2023.

TE-palvelujen digitalisointi etenee

Työ- ja elinkeinopalvelujen digitalisaatio -hankkeessa uudistetaan ja sähköistetään valtion työ- ja elinkeinopalveluita. Rakentamistyössä on edetty siten, että nykyisiä Oma asiointi -palvelun kautta tarjottuja sähköisiä asiointipalveluja tuotetaan Työmarkkinatorille rakentuvaan järjestelmäympäristöön. Kuluvan vuoden joulukuussa otetaan käyttöön ensimmäinen osuus työttömyysturvaan liittyvien lausuntojen ja selvitysten käsittelyyn.

Tavoitteena on, että sekä TE-asiointipalvelu että asiakkuudenhallintajärjestelmä olisivat pääosin käytössä vuoden 2023 loppuun mennessä.