Kainuulle ja Pohjois-Pohjanmaalle yhteinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä

Uutinen

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset ovat päivittäneet alueen linjauksen ulkomaisen työvoiman käytöstä. Uusi päivitetty linjaus astui voimaan 22.5.2024. Päivitetyssä linjauksessa on lueteltu ammattinimikkeet, joiden osalta työvoiman saatavuus alueella on arvioitu niin haastavaksi, ettei ulkomaista työntekijää palkattaessa erillistä saatavuusharkintaa tarvitse tehdä.

lähihoitaja avittaa henkilöä istumasta ylös

Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sen selvittämistä, onko tehtävään saatavissa työvoimaa Suomesta tai EU-alueelta. TE-toimisto kuitenkin selvittää työntekijän oleskeluluvan osaratkaisua tehdessään työsuhteen ehdot ja tarkistaa työnantajavelvoitteiden toteutumisen normaaliin tapaan myös niiden nimikkeiden osalta, jotka linjaukseen on kirjattu.

Linjaus koskee tehtäviä, joihin tyypillisesti haetaan työntekijän oleskelulupaa. Mm. erityisasiantuntijoille ja tutkijoille on oma lupakategoriansa, joten linjaus ei koske heitä.

Linjauksen päivitystarve tarkasteltiin yhteistyössä alueen TE-toimistojen sekä alueen maahanmuuttoasiaintoimikunnan kanssa. Maahanmuuttoasiain toimikunta on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asettama molemmat maakunnat kattava toimielin, jossa on edustettuina alueen kuntia, viranomaisia, työmarkkinajärjestöjä sekä oppilaitoksia. Alueellinen linjaus päivitetään vähintään puolen vuoden välein.

Muutoksia muutamien ammattinimikkeiden osalta

Päivitetystä linjauksesta poistettiin neljä ammattinimikettä: sähkö- ja automaatioinsinööri, ohutlevyseppä, moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat sekä puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät. Poiston syynä on muuttunut työmarkkinatilanne, osaavaa työvoimaa arvioidaan olevan saatavilla. Uutena ammattinimikkeenä työlupalinjaukseen lisättiin metsätalouden avustavat työntekijät. Metsätalouden avustavia työntekijöitä on jouduttu jo aiemmin rekrytoimaan kolmansista maista, joten tekijöiden saatavuudessa on ollut erityisiä haasteita. Ammattiryhmä pitää sisällään myös metsämarjojen poimijat, jotka EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta saapuessaan jatkossa tarvitsevat työntekijän oleskeluluvan. Muutoksen taustalla on ulkoministeriön tekemät muutokset luonnontuotekeruualan viisumikäytäntöihin. Kevään aikana luonnonmarjanpoimintaan on ollut runsaasti avoimia työpaikkoja haussa ja ELY-keskukset arvioivat, ettei työntekijätarpeeseen löydy tarpeeksi tekijöitä Suomesta. Muutoksella metsäalan avustaviin tehtäviin tulevien rekrytointiprosessi voi nopeutua vähintään 2 viikolla, kun tehtäviä ei ole välttämätöntä laittaa avoimeen hakuun.

Työvoimapula edelleen haasteena

Linjausta päivitettäessä käytiin läpi molempien maakuntien työmarkkinatilannetta ja sen lähiajan näkymiä. Tarkastelulla selvitettiin työvoiman saatavuutta eri nimikkeissä suhteessa avoimiin työpaikkoihin. Vaikka matalasuhdanne on aiheuttanut haasteita ja lisännyt alueen työttömyyttä, niin monilla aloilla koetaan edelleen työvoimapulaa. Myös kohtaanto-ongelma vaikeuttaa työvoiman saantia. Tällöin vapaana oleva työvoima ei kohtaa avoinna olevaa työpaikkaa esim. työpaikan sijaintiin, työehtoihin tai työntekijän työkykyyn liittyvien syiden vuoksi.

Edellisenä vuonna eniten tulijoita hitsaajien ja kaasuleikkaajien sekä lähihoitajien ammattinimikkeissä
Alueellisen linjauksen vaikutuksia seurataan työhallinnon tilastotietojen lisäksi aiemmin tehtyjen työntekijän oleskeluluvan osaratkaisujen määrien kautta. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueille tehtiin vuonna 2023 631 myönteistä tai osittain myönteistä osaratkaisua. Kainuussa eniten osaratkaisuja tehtiin vuonna 2023 ammattinimikkeille hitsaajat ja kaasuleikkaajat (95), lähihoitajat (73) ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (21). Pohjois-Pohjanmaalla eniten myönteisiä ratkaisuja oli nimikkeille ravintola- ja suurtaloustyöntekijä (84), lähihoitajat (59) sekä hitsaajat ja kaasuleikkaajat (45).

Aiheesta muualla

Kainuulle ja Pohjois-Pohjanmaalle yhteinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä (stt-info.fi)

Työlupalinjaus (pdf)

Osaavaa työvoimaa ulkomailta (youtube.com)