Vieraskynä: Ohjaamoiden merkittävä rooli TE24-uudistuksessa

Uutinen

Vuoden 2025 alussa työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille, ja samaan aikaan astuu voimaan laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä. Laissa oman pykälän on saanut nuorten työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteispalvelu. Sillä tarkoitetaan alle 30-vuotiaille suunnattua matalan kynnyksen palvelua, joka toimii nykyisen Ohjaamon kaltaisesti.

Nuorten monialaisen tuen yhteispalvelun sisällyttäminen lakiin on merkittävää, sillä Ohjaamoiden tuottamasta palvelusta ei ole aiemmin säädetty laissa. Tämä antaa kunnille mahdollisuuden tuoda toimivaksi todettu palvelu entistä vahvemmin osaksi nuorten työllistymistä edistäviä palveluita.

Nuorten yhteispalvelun vakiinnuttaminen on kannattavaa, koska Ohjaamot ovat osoittaneet arvonsa osana nuorten monialaisia palveluita. Ohjaamoiden toiminnasta on tehty erilaisia selvityksiä, jotka osoittavat muun muassa sen, että nuoret ohjautuvat Ohjaamojen kautta tarvitsemiinsa palveluihin nopeammin kuin perinteistä palvelureittiä. Lisäksi Ohjaamoiden toiminta lisää nuorten osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Moniammatillisuus ja palveluiden kokoaminen yhteen mahdollistavat nuorelle oikea-aikaisen ja joustavan tuen. Nuorten lähtökohdat huomioiva matalan kynnyksen palvelu on vertaansa vailla oleva edelläkävijä. Ohjaamo-konsepti on toiminut malliesimerkkinä siitä, miten EU:n nuorisotakuusuositusta voidaan toteuttaa, ja monet muut EU-jäsenmaat ovat soveltaneet sitä omilla alueillaan.

Lisäksi Ohjaamot tuottavat tutkitusti yhteiskunnallisesti merkittävää taloudellista hyötyä. Ne kattavat kulunsa julkisen talouden säästöillä, vähentävät työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia sekä kasvattavat työvoiman tuottamaa arvonlisäystä.

Ohjaamoiden toimivuus on kiistatonta, joten on tärkeää, että työllisyysalueet sopivat yhdessä palvelun kannalta merkittävien toimijoiden kanssa palvelun toteuttamisesta. Näin nuoret saavat mahdollisimman kattavat ja monipuoliset palvelut vuoden 2025 alusta alkaen.

Mitä uusien työvoimaviranomaisten tulee huomioida alueillaan nuorten yhteispalvelun osalta?

Työvoimaviranomaisten täytyy laatia arvio alueensa nuorten palvelutarpeista ja järjestää toimintaedellytykset yhteispalvelulle. Tarkoituksena on varmistaa, että Ohjaamot säilyvät ja kehittyvät edelleen monialaisina nuorten matalan kynnyksen palvelupisteinä. Jatkossakin Ohjaamo-toiminnasta vastaava taho voi olla myös jokin muu kuin työvoimaviranomainen, esimerkiksi nuorisotoimi.

Arviossa on hyvä huomioida alueen työmarkkinatilanne. Lisäksi on tärkeää kuulla nuorten yhteispalvelun kannalta keskeisiä toimijoita ja yhteistyötahoja, sillä yhteistyö eri palveluiden välillä on tärkeää yhteispalvelun rakentamisessa.

Arvion laatimisessa voi hyödyntää myös paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön ohjaus- ja palveluverkoston tuottamaa tietoa. Eri alueilla voi olla erilaisia palvelutarpeita, mikä on otettava huomioon arvion laatimisessa ja palvelun toteutustapojen suunnittelussa.

Arviossa on hyvä huomioida työllisyysalueen 

  • nuorten yleinen työmarkkinatilanne, 
  • rakennetyöttömyyden kehitys nuorten osalta, 
  • julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyörakenteet, 
  • keskeiset toimijat alueellisessa nuorten palveluekosysteemissä, 
  • NEET-nuorten tilanne sekä 
  • mahdollinen monikulttuurisen osaamisen tarve nuorten palveluissa. 

Työllisyysalueiden tulee neuvotella palvelupisteiden järjestämisestä yhdessä palvelun keskeisten toimijoiden kanssa, ja palveluiden tulee olla nuorille helposti saavutettavissa. Lisäksi on varmistettava, että yhteispalvelulla on toiminnasta vastaava henkilö. Vastuuhenkilö voi olla myös jonkin toisen organisaation edustaja, joka on yhteispalvelun kannalta merkittävässä roolissa.

Joillakin alueilla Ohjaamo-toiminta on vakiintunut niin hyvin, ettei uudistus välttämättä aiheuta suuria muutoksia. Jokaisella työllisyysalueella on kuitenkin TE24-uudistuksen myötä mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisen nuorten yhteispalvelun se rakentaa, jotta se palvelisi alueen nuoria parhaalla mahdollisella tavalla.

Toimivan palvelun pohjalla on toimiva yhteistyö

Nuorten yhteispalvelu on monialainen palvelu, jonka toteuttaminen vaatii eri alojen asiantuntijuutta. Yhteistyö eri toimijoiden välillä ei välttämättä synny hetkessä, vaan se vaatii työtä. Toiminnalle on hyvä asettaa yhteiset tavoitteet. Yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden välillä on tärkeä aloittaa hyvissä ajoin, jotta nuoret saavat mahdollisimman hyvää palvelua vuoden 2025 alusta. Niillä Ohjaamoilla, joiden toimintatavat ja yhteistyörakenteet ovat vakiintuneet, on TE24-uudistuksen myötä mahdollisuus reflektoida toimintaansa ja pohtia, voidaanko joitakin asioita tehdä jatkossa entistä sujuvammin.

Kirjoittaja

Erityisasiantuntija Eveliina Vainikka (TEM) on TE2024-uudistuksen valmisteluun osallistuvan Sote-yhdyspinnat -työryhmän sihteeristön jäsen. Työryhmä tukee TE24- ja KOTO24 -uudistusten toimeenpanoa ja sen valmistelua hyvinvointialueiden sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen, Kelan sekä uusien työvoimaviranomaisten yhdyspinnoilla.

Aiheesta muualla