Kääntäjä

Ammatit Julkaistu

Kääntäjä eli kielenkääntäjä työskentelee erilaisten tekstien parissa ja kääntää tekstiä kieleltä toiselle. Kääntäminen on kirjallista työtä, ja työskentelyssä korostuu kielitaidon lisäksi kulttuurintuntemus sekä hyvä yleissivistys. Kääntäjät työllistyvät usein käännöstoimistoihin, yrityksiin, julkishallintoon tai ovat ammatinharjoittajia ja freelancereita. Ammatissa tarvitaan kielitaidon lisäksi tekstintuottamistaitoa, analyyttisyyttä, tiedonhakutaitoa, omatoimisuutta ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen.

Käännöstoimistoissa, yrityksissä, yhdistyksissä, kansainvälisissä järjestöissä, julkishallinnossa, yliopistoissa ja oppilaitoksissa sekä ammatinharjoittajina tai freelancereina.

Selaa avoimia työpaikkoja: Kääntäjä

Kääntäjältä vaaditaan vahvaa kielitaitoa sekä äidinkielessä että muissa työkielissä. Kääntäjä tuntee kielen lisäksi myös työkieliinsä liittyvät kulttuurit ja osata huomioida kahden eri kielen ja kulttuurin erityispiirteet. Sujuvan tekstin kirjoittaminen edellyttää hyvää kirjallisen ilmaisun taitoa, kielellistä tyylitajua sekä eri tekstilajien tuntemusta.

Omatoimisuus, yhteistyötaidot, aktiivisuus ja hyvät tiedonhakutaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia kääntäjälle, sillä ammatti edellyttää eri alojen laajojen taustatietojen hallitsemista sekä ajankohtaisten tapahtumien aktiivista seuraamista. Käännöstyökalujen käyttö ja tekoälyn hyödyntäminen työssä edellyttävät myös teknologista osaamista. Uteliaisuus ja valmius uuden oppimiseen ovat kääntäjälle eduksi.

Ammattikääntäjä tuntee oman alansa toimintatavat, sopimuskäytännöt ja eettiset ohjeet. Kääntäjän ammattiin saattaa liittyä kääntämisen lisäksi muutakin asiantuntijatyötä, kuten oikolukua, termityötä ja tekstien kielenhuoltoa. Ammatissa tarvitaan myös stressinsietokykyä, sillä käännöstöiden aikataulut saattavat olla tiukat.

Ammatinharjoittaminen edellyttää yritystoiminnan perusteiden tuntemista sekä kykyä markkinoida omia palvelujaan. Oma aktiivisuus on tällöin ratkaisevassa asemassa.

Yliopistossa voi opiskella eri kieliä ja kandidaatin tutkinnon jälkeen voi hakeutua esimerkiksi kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmaan.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Kääntäjän ammatin harjoittamista ei säädellä lainsäädännössä.

Auktorisoidun kääntäjän kelpoisuudesta on säädetty auktorisoiduista kääntäjistä annetussa laissa (7.12.2007/1231). Auktorisoitu kääntäjä saa tehdä laillisesti päteviä käännöksiä, joita tarvitaan esimerkiksi viranomaisten ja oikeuslaitosten toiminnassa.

Mediaanipalkka

3533 €/kk

Yksityinen sektori

3481 €/kk

Julkinen sektori

3754 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto