Nuoriso-ohjaaja

Ammatit Julkaistu

Nuoriso-ohjaaja työskentelee nuorten parissa ohjaustyössä. Tehtäviin kuuluu vapaa-ajantoiminnan suunnittelua, toteutusta ja edellytysten luomista. Nuoriso-ohjaajat tekevät useimmiten kenttätyötä nuorten parissa esimerkiksi nuorisotiloissa. Työpaikkoja on mm. kunnilla, seurakunnilla ja järjestöissä. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja vastuullisuutta.

Nuoriso-ohjaajia toimii kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa, yrityksissä, projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Vakituisten ja kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi alalla on paljon tuntityöntekijöitä.

Selaa avoimia työpaikkoja: Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaajana työskentely edellyttää kiinnostusta ihmisen kasvamiseen ja kehittymiseen. Ammatissa tarvitaan laaja-alaista tietämystä yhteiskunnan rakenteiden vaikutuksesta kehitykseen. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat vastuullisuus, luotettavuus, joustavuus, sosiaalinen herkkyys, motivointi- ja empatiakyky sekä taito hyväksyä erilaisuutta.

Ohjaajalla tulee olla valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön sekä kykyä luottamukselliseen ja luovaan vuorovaikutukseen sekä ohjattavien että muiden ammattilaisten kanssa. Ohjaajalta vaaditaan suunnittelu-, toteutus- ja arviointikykyä erilaisten toimintakokonaisuuksien ja palvelujen tuottamisessa. Nuoriso-ohjaajan on tunnettava paikallinen ja alueellinen hallinto sekä ymmärrettävä oman toiminnan ja ratkaisujen yleiset ja taloudelliset vaikutukset.

Työssä tulee tuntea järjestöjä sekä julkisen sektorin palvelut, nuorille suunnattuja opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksia sekä kansainvälisiä yhteistyötahoja.

Erilaisten harrastusalojen tuntemus ja monipuoliset taidot ovat eduksi.

Toisella asteella voi suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon, nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) voidaan suorittaa nuorisotyöhön suuntautuen.

Kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoisuuden antaa Diakonia-ammattikorkeakoulussa suoritettu sosionomi (AMK) - kirkon nuorisotyönohjaajatutkinto. Centria ammattikorkeakoulussa voi suorittaa yhteisöpedagogin amk -tutkinnon kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa, joka sisältää 90 opintopisteen laajuiset, kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoistavat opinnot.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

2529 €/kk

Yksityinen sektori

2691 €/kk

Julkinen sektori

2514 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat