Tarvitsen tukea työnantajuuteen

Työnantajana voit välillä tarvita apua erilaisiin tilanteisiin. Työmarkkinatorilta voit lukea, mistä saat palveluja, rahallista tukea tai neuvontaa. 

Työnantajana sinulla on monenlaisia lakisääteisiä velvollisuuksia sekä työntekijöitäsi että viranomaisia kohtaan.

Palkanmaksu ei ole ainoa velvollisuus, joka koskee sinua työnantajana. Sinun tulee myös tarjota työterveyshuolto, huolehtia työsuojelusta, vakuuttaa työntekijäsi ja laatia tasa-arvosuunnitelma. Jos toimialallasi on voimassa oleva työehtosopimus, tulee työehtojen olla sen mukaisia. Jotta työnteko olisi mahdollisimman turvallista, tarkkaile työympäristöä, työtiloja ja työtapoja. Muista hoitaa myös palkkaperusteiset ja muut ilmoitukset eri viranomaisille.

Työterveyshuolto parantaa työntekijöidesi työkykyä

Työterveyshuoltolaki velvoittaa sinut työnantajana järjestämään henkilöstöllesi työterveyshuollon, kun työntekijöitä on vähintään yksi. Työterveyshuolto kuuluu kaikille työntekijöillesi riippumatta heidän työajastaan tai työsuhteidensa kestosta. Työterveyshuollon tavoitteena on edistää työntekijöidesi terveyttä ja turvallisia työoloja, tukea työkykyä koko työuran ajan sekä ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia.

Työsuojelun avulla varmistat turvallisen työnteon

Työsuojelun tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen ja tuottava työpaikka. Työnantajana sinulla on velvollisuus tehdä työsuojelun toimintaohjelma. Lisäksi vastuullasi on arvioida ja vähentää mahdollisia vaaroja ja vikatilanteita.

Aiheesta muualla

Vakuutukset antavat turvaa tapaturmien varalle

Vakuutus antaa sinulle turvaa sen varalle, että työntekijäsi loukkaantuu työtapaturmassa tai työmatkalla tai sairastuu ammattitautiin. Voit ottaa vakuutuksen haluamastasi vahinkovakuutusyhtiöstä. Eri vakuutusyhtiöillä on erilaisia käytäntöjä, joten vakuutuksen tarkka hinta vaihtelee. Jos haluat, voit kilpailuttaa vakuutusyhtiöitä. 

Työntekijöille otettavia pakollisia vakuutuksia ovat työeläkevakuutus, työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, ryhmähenkivakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu. Jos haluat, voit ottaa lisäksi myös vapaaehtoisia vakuutuksia.

Työyhteisössä voi syntyä ristiriitatilanteita. Työnantajana sinun tulee tunnistaa työyhteisön haasteet ja yrittää ratkaista ongelmia.

Työntekijöilläsi on varmasti erilaisia näkemyksiä työn tekemiseen liittyen. Jos työyhteisössä ei voida käsitellä erilaisia mielipiteitä, voi syntyä erimielisyyksiä. Kuuntele ja ota huomioon työntekijöidesi ajatukset, sillä niiden avulla voit kehittää organisaatiosi toimintaa. Pyri luomaan työyhteisöstäsi paikka, jossa voitte keskustella luontevasti ja rakentavasti.

Ristiriidat voivat pohjautua myös syrjintään tai muuhun asiattomuuteen. Luo työyhteisöön ilmapiiri, jossa työntekijöidesi on helppo kertoa esimerkiksi työpaikkakiusaamisesta. Työnantajana sinun tulee puuttua syrjintään tai kiusaamiseen.

  • Kannusta työntekijöitäsi kertomaan avoimesti, jos he kohtaavat syrjintää, kiusaamista tai väkivaltaa työpaikalla.
  • Kun ratkot ristiriitatilanteita, kuuntele kaikkia osapuolia.
  • Pyri löytämään tilanteeseen kaikkia tyydyttävä ratkaisu yhdessä työyhteisösi kanssa. 
  • Selvitä, mistä ristiriita syntyi. Pohdi, millaisia muutoksia voit tehdä, jotta ongelma ei toistuisi.
  • Luo työyhteisösi kanssa ristiriitatilanteisiin toimintamalli, jos sellaista ei jo ole.

Työturvallisuuskeskus tarjoaa kattavat oppaat työyhteisön ristiriitatilanteisiin. Niihin kannattaa tutustua, jotta tiedät, miten toimia vaikeissa tilanteissa.

Aiheesta muualla

Työnantajana tehtäväsi on tukea monimuotoista työyhteisöäsi ja erilaisia työntekijöitäsi.

Jokainen työyhteisö on monimuotoinen, joten kohtele henkilöstöäsi tasa-arvoisesti. Tee monimuotoisuudesta organisaatiosi voimavara ja kilpailutekijä. Kokemus tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta vaikuttaa työntekijöidesi motivaatioon ja työhyvinvointiin.

Muista yhdenvertaisuus kaikissa tilanteissa. Sinun tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti, kun rekrytoit, perehdytät, jaat työtehtäviä, ylennät tai joudut irtisanomaan työntekijöitä. 

Varmista, että myös työntekijät kohtelevat toisiaan kunnioittavasti. Jos syntyy ristiriitatilanteita, puutu niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Keskustele yhdenvertaisuudesta ja mahdollisesta syrjinnästä työyhteisösi kanssa. Varmista, että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaiset kielletyt syrjintäperusteet ovat koko työyhteisösi tiedossa. Kahdenkeskeisissä kehityskeskusteluissa sinulla on hyvä mahdollisuus selvittää, onko työyhteisössäsi tasa-arvoon liittyviä ongelmia.

Jos palveluksessasi on vähintään 30 työntekijää, sinun on laadittava vähintään joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelma henkilöstön nimeämien edustajien kanssa. Heillä on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee käsitellä muun muassa rekrytointia, palkkausta, suoritusarviointia, vaikutusmahdollisuuksia ja työhyvinvointia. Pelkkä suunnitelma ei riitä, vaan työnantajana sinun tulee huolehtia, että tasa-arvosuunnitelmassa esitetyt asiat tulevat osaksi työyhteisön käytäntöjä. Muista myös päivittää suunnitelmaa ja huolehdi, että työntekijäsi tutustuvat siihen.

Aiheesta muualla

Jos esimerkiksi sairaus tai vamma estää sinua tekemästä työtäsi, voitte tehdä työpaikallasi työn mukautuksia. Mukautuksilla tarkoitetaan työssä tehtäviä muutoksia, joilla työnkuvaasi muokataan vastaamaan ja tukemaan paremmin osaamistasi ja työkykyäsi.

Keskustele esihenkilösi kanssa, jos työkykysi heikkenee, et suoriudu nykyisistä työtehtävistäsi samalla tavalla kuin aiemmin tai sairauspoissaolojesi määrä ylittää sairauspoissaolorajan (yli 90 päivää). Myös esihenkilölläsi on vastuu nostaa asia esille, jos hän huomaa työkykysi heikentyneen.

Varhaisen tuen keskustelu, työterveysneuvottelu ja työkyvyn arviointi

Voit käydä esihenkilösi kanssa varhaisen tuen keskustelun, jossa pyritte löytämään ratkaisuja työkykysi tueksi. Keskustelua tilanteestasi kannattaa jatkaa työterveysneuvottelussa yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Työterveyslaitoksen Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön -oppimisohjelmassa on työntekijälle, esihenkilölle ja työterveyshuollolle suunnatut osiot, joista saatte tukea työterveysneuvottelujen käymiseen. Tutustu myös Työterveyslaitoksen Työterveysneuvotteluoppaan työntekijälle suunnattuun osioon, jossa on ohjeita muun muassa työterveysneuvotteluun valmistautumista varten, tietoa toimeentulosta ja esimerkkejä työn muokkauksesta.

Esihenkilösi voi työterveysneuvottelun lisäksi ohjata sinut työkyvyn arviointiin, jos työssä suoriutumisessasi ilmenee vaikeuksia, joita ette saa korjattua työpaikan omin keinoin. Siinä arvioidaan kykyäsi suoriutua nykyisistä tehtävistäsi, toiminta- ja työkykysi kehitystä sekä mahdollisuuksiasi toimia työelämässä. Oman työterveyshuollon lääkäri on usein paras asiantuntija työkyvyn arviointiin, koska hänellä on tietoa työpaikan olosuhteista.

Suunnitelkaa mukautuksia

Sovi esihenkilösi kanssa tarvittavista työtehtävien muutoksista ja mukautuksista. Tehkää niistä myös kirjallinen sopimus. Sopikaa lisäksi, milloin tilannettasi arvioidaan uudelleen yhdessä esihenkilön ja työterveyshuollon kanssa.

Työaikajärjestelyt

Kun sovit työnantajasi kanssa työaikajärjestelyistä, saat päivittäiseen työskentelyysi joustavuutta.

Työpaikallasi voidaan sopia liukuvasta työajasta, kunhan järjestely noudattaa työaikalakia ja alanne työehtosopimusta. Työn alkamis- ja päättymisajat ovat siis tietyissä rajoissa sinun päätettävissäsi.

Voit tehdä työtä myös osa-aikaisesti. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat muun muassa osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, harkinnanvarainen osa-aikatyö sekä perhevapaisiin kuuluva osittainen hoitovapaa.

Etätyö on työtä, jota teet joko kotona tai muussa sovitussa paikassa varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Etätyö voi olla joko kokoaikaista tai osittaista siten, että olet esimerkiksi osan viikosta etätyössä ja osan normaalisti työpaikalla. Etätyötä voit tehdä myös kertaluonteisesti erikseen sovitun ajan verran.

Työtehtävien muutokset

Kun työtehtäväsi ja työprosesseja mukautetaan työkykysi mukaisiksi, jaksat työskennellä paremmin eri elämänvaiheissa.

Työnantaja voi järjestellä työtehtäviäsi uudelleen työpaikan sisällä tai sopeuttaa työaikojasi ja työnteon muotoja. Voitte tehdä työnjakoon joko määräaikaisia tai pysyviä muutoksia. Sopikaa muutoksista yhdessä koko työyhteisön kanssa.

Työtehtävien räätälöintiin voitte käyttää apuna esimerkiksi työanalyysia.

Työkierto taas tarkoittaa sitä, että siirryt määräajaksi toisiin toimintoihin tai yksiköihin työpaikallasi, minkä jälkeen palaat takaisin entiseen työhösi. Työkierron tavoitteena voi olla esimerkiksi työhyvinvointisi tai motivaatiosi lisääminen.

Työympäristön muutokset ja saavutettavuus

Saavutettava työympäristö on kaikille työntekijöille sopiva, yhdenvertainen ja helposti lähestyttävä.

Jos toimintakykysi on heikentynyt vamman tai sairauden takia, voit saada tukea esimerkiksi apuvälineistä. Apuvälineen käyttöönotto on yksilöllinen osa kuntoutus- tai hoitoprosessia. Perusterveydenhuollosta saat tavallisimpia liikkumista sekä päivittäis- ja aistitoimintoja tukevia apuvälineitä. Apuvälineiden järjestämiseen osallistuu kuitenkin useita eri toimijoita, joista jokainen on vastuussa eri osa-alueista.

Jos et vamman tai sairauden takia selviä tietyissä toimissa, voit tarvita henkilökohtaista apua. Avun järjestäminen on kunnan vastuulla, mutta siinä huomioidaan myös oma mielipiteesi, toivomuksesi, elämäntilanteesi ja yksilöllinen avun tarpeesi.

Jos tarvitset kuulo-, kuulonäkö- tai puhevamman vuoksi tulkkausta, asut Suomessa ja sinulla on käytössäsi jokin kommunikointikeino, voit käyttää Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua.

Työnantajasi on kehitettävä työoloja ja toimintatapoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Työnantajalle voidaan myöntää myös tukea työolosuhteiden järjestelyyn. Keskustele TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voisiko työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos palkkaa sinut. Voit keskustella asiasta myös työterveyshuollossa, jos olet jo työssä ja nykyisellä työnantajallasi on tarve työolosuhteiden järjestelyyn. 

Voit lukea lisää työn mukautuksista muilta verkkosivuilta.

Henkilöstösi muistamisella voit luoda positiivista työnantajakuvaa.

Yksi tapa, jolla voit työnantajana kertoa henkilöstölle, että heidän työpanoksensa on tärkeä, on muistaa heitä erilaisina merkkipäivinä. Esimerkiksi syntymäpäivä, joulu tai pyöreiden palvelusvuosien täyttyminen voivat olla hyviä hetkiä muistaa työntekijää lahjalla.

Tarjoa lahjoja tai etuja tasapuolisesti kaikille työntekijöille riippumatta heidän asemastaan tai työtuloksestaan. Lahja voi olla esimerkiksi esine, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti.

Muista selvittää, miten lahjat ja henkilökuntaedut tulee huomioida verotuksessa.

Aiheesta muualla

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 niillä alueilla, jotka ovat mukana työllisyyden kuntakokeiluissa. Kuntakokeilut päättyvät 31.12.2024.

Kuntakokeilujen aikana sinulle tarjotaan edelleen työnantaja- ja yrityspalveluita TE-toimistosta. Sinun kannattaa kuitenkin huomioida kuntakokeilun vaikutukset asiointiin, sillä osa työnhakija-asiakkaista on siirtynyt kuntakokeilussa mukana olevien kuntien asiakkaiksi ja osa on jäänyt TE-toimistoon. Siirtyvien asiakkaiden palveluista vastaa kokeilun aikana pääasiallisesti heidän kotikuntansa. Ne asiakkaat, jotka eivät siirry kuntakokeilun asiakkaiksi, jatkavat TE-toimiston asiakkaina.

Saat työnantaja- ja yrityspalveluita edelleen TE-toimistosta 

Kaikki TE-toimistojen työnantaja- ja yrityspalvelut ovat edelleen käytettävissäsi myös kuntakokeilualueilla. Voit ilmoittaa TE-toimistoon avoimen työpaikan sekä saada apua henkilöstön kehittämiseen, muutostilanteisiin ja työlupa-asioihin. Yritysneuvojien yhteystiedot löytyvät TE-toimistojen verkkosivuilta.

Aiheesta muualla

Voit ilmoittaa avoimen paikan sekä TE-toimistoon että alueen kuntakokeiluun 

Voit ilmoittaa avoimesta työpaikasta, sijoitusmahdollisuudesta tai työkokeilumahdollisuudesta edelleen TE-toimistoon. Mikäli alueellasi on kuntakokeilu, voit ilmoittaa paikan myös kokeilukuntaan. Poikkeuksena ovat vuorotteluvapaatehtävät, joita hallinnoi vain TE-toimisto.

Työnantajan Oma asiointi -palvelun kautta jätetyt yhteydenottopyynnöt, työpaikkailmoitukset, työkokeilumahdollisuudet ja palkkatukipaikat ohjautuvat aina TE-toimiston käsiteltäväksi.

Varmista, pitääkö sinun hakea palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta

Kun haet kuntakokeilun aikana palkkatukea, kannattaa huomioida, että alueellasi rekrytoitavat henkilöt voivat olla joko TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaita. Jos rekrytoit palkkatuella kaksi henkilöä, toinen voi siis olla TE-toimiston ja toinen kuntakokeilun asiakas.

Kun täytät palkkatukihakemusta, sinun pitää tietää, haetko palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta. Helpoiten saat sen selville, kun kysyt rekrytoitavalta henkilöltä, onko hän kuntakokeilun vai TE-toimiston asiakas. Mikäli asiakas on saanut palkkatukikortin, siihen on pitänyt kirjata oikea viranomainen. Epäselvissä tapauksissa pyydä rekrytoitavaa henkilöä selvittämään asia omalta asiantuntijaltaan tai henkilöasiakkaan puhelinpalvelusta.  

Palkkatukea kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista, sillä sinun pitää saada myönteinen palkkatukipäätös ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työssä.

Lue lisää
Aiheesta muualla