Vieraskynä: Monialaisesta palvelusta ekosysteemikumppanuuteen

Uutinen

Vuoden 2025 alussa työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille. Tämän myötä kuntien tulee keskittyä pelkän pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemisen sijaan alueensa elinvoiman ja työllisyyden edistämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

TE2024-muutoksen myötä työnhakijoiden työllistymistä tehostetaan nykyistä palvelumallia parantamalla. Avoimet ja piilossa olevat työpaikat tulee kartoittaa mahdollisimman perusteellisesti ja niiden on oltava saatavilla ensimmäisessä kohtaamisessa työnhakijan kanssa. Jos sopivaa työpaikkaa ei heti löydy työnhakijan osaamisen, työkyvyn tai muun elämäntilanteen vuoksi, täytyy tilannetta lähteä kartoittamaan syvemmin. Työnhakijan tilanteen kartoittamisessa voidaan hyödyntää erilaisia arvioinnin työkaluja sekä laajempaa ammatillista osaamista. Monialaista palvelua koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että siihen on mahdollista päästä jatkossa jo työttömyyden alkuvaiheessa.

Työnhakijan tilanteen selvittelyn aikana passiivisen työttömyyden ei pitäisi olla palveluvalikoimassa, vaan hänelle tulisi löytää heti työttömyyden alkuvaiheessa jokin tilannetta eteenpäin vievä palvelu tai toimenpide. Esimerkiksi yksilövalmennus, jonka avulla edetään kohti työtä tai koulutusta, sekä työkykyä kartoittava koordinointipalvelu, ovat hyödyllisiä palveluita. Mikään palvelu ei kuitenkaan täytä tehtäväänsä yksin, vaan tarvitaan laajaa kumppaniverkostoa ja sen palvelutarjontaa.

Jotta työllisyysalueet onnistuvat ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä, niiden kannattaakin tehdä hyvinvointialueiden ja Kelan lisäksi laajemmin yhteistyötä myös kuntien, oppilaitosten, työnantajien, sosiaali- ja terveydenhuollon, kuntoutuksen ja järjestötoimijoiden kanssa. Kaikkien eri toimijoiden asiantuntemusta tarvitaan jo ensimmäisessä tapaamisessa. Ekosysteemikumppanuudessa on kyse tästä.

Eri toimijoiden yhteistä, matalan kynnyksen palvelua on jo vuosia toteutettu nuorille suunnatuissa Ohjaamoissa. Ne ovat tarjonneet nuorille tukea silloin, kun hätä ei vielä ole suuri. On selvää, että samantyyppistä kynnyksetöntä palvelua tarvitaan myös aikuisille, jos työllisyysalueet ja kunnat haluavat ehkäistä työttömyyttä ja sen pitkittymistä.

TE2024-uudistukseen liittyvät tavoitteet ja odotukset kuntien elinvoiman lisäämiseksi ovat korkealla

Vuoden 2025 alussa myös työnantajapalvelut siirtyvät työllisyysalueille. Kuntien kannattaakin pohtia, miten ne yhdistävät työnantajapalvelut nykyisiin elinvoimapalveluihinsa, jotta ne voivat muodostavaa kohtaantoa edistävän selkeän kokonaisuuden. Monissa kunnissa onkin jo huomattu muutoksen tuomat mahdollisuudet elinvoimatyöhön. Muutoksen jälkeen kunnat voivat kehittää palveluitaan niin, että myös työnantajien tarpeisiin voidaan vastata entistä nopeammin. Olemassa olevien palveluiden ja lainsäädäntömuutosten myötä tulevien vaatimusten lisäksi työllisyysalueiden on kehitettävä omia uusia työkalujaan, jotta ne voivat saavuttaa uudistuksen asettamat tavoitteet.

TE2024-uudistukseen liittyvät tavoitteet ja odotukset kuntien elinvoiman ja työllisyyden lisäämiseksi ovat korkealla. Tavoitteita ei kuitenkaan saavuteta, elleivät työllisyysalueet ja kunnat panosta vaikuttaviin, lähellä asiakasta toteutettaviin työllisyyspalveluihin. Jotta tavoitteisiin päästään, toimijoiden tulee olla valmiita toimimaan lakisääteisiä velvoitteitaan laajemmin toistensa kanssa ja toteuttamaan ekosysteemikumppanuutta.

Kirjoittaja

Riikka Vartiainen toimii työllisyyspäällikkönä Joensuun seudun kuntakokeilussa ja on mukana TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanoa tukevassa Sote-yhdyspinnat -valmisteluryhmässä.