Tarvitsen apua työkyvyn tueksi

Joskus voit olla tilanteessa, jossa mahdollisuutesi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi on heikentynyt. Voit saada apua esimerkiksi työhönvalmennuksesta tai kuntouttavasta työtoiminnasta.

Työkyvyllä tarkoitetaan jokaisen yksilöllistä kykyä pärjätä työssä. Siihen vaikuttavat muun muassa fyysiset ja psyykkiset voimavarat, asenteet ja osaaminen. Erilaisista palveluista saat apua työkykysi kartoittamiseen.

Joskus voit tarvita tukea työkykysi kartoittamiseen. Siihen on tarjolla erilaisia palveluita.

Jos tarvitset tukea työllistymiseen, tutustu "Palveluita työnhaun tueksi" -sisältöön.

Aiheesta muualla

TE-palveluiden asiantuntijat ja TE-toimistojen työkykykoordinaattorit

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijalla on vastuu ohjata sinut työ- ja toimintakyvyllesi sopiviin palveluihin.

TE-toimistoissa työskentelee nimettyjä työkykykoordinaattoreita, jotka auttavat työnantajia osatyökykyisten työllistämisessä sekä tukevat työnhakijoita työkykyyn ja työllistymisen liittyvissä asioissa. Työkykykoordinaattori on siis tukenasi kaikissa vaiheissa, jotka liittyvät työllistymiseen tai työelämässä pysymiseen. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi tukee sinua työkykyyn ja työllistymisen liittyvissä asioissa. Käytössäsi ovat myös puhelinpalvelut.

Työttömien terveystarkastus ja muut terveyspalvelut

Sinun kannattaa selvittää terveydentilasi, jos sitä ei ole pitkään aikaan tarkastettu tai siinä on mielestäsi tapahtunut muutoksia. Jos olet työtön, vastuu työ- ja toimintakykysi arvioinnin järjestämisestä on TE-toimistolla tai kuntakokeilulla. Tarvitset lääkärinlausunnon, jotta voit osallistua työkyvyn tukemiseen tarkoitettuihin palveluihin.

Terveydentilaasi voidaan selvittää

 • kunnan järjestämässä työttömien terveystarkastuksessa, jos olet työtön,
 • työterveyshuollossa, jos olet työssä käyvä tai
 • opiskeluterveydenhuollossa, jos olet opiskelija.
Aiheesta muualla

Ohjaamot

Jos olet alle 30-vuotias, käynti Ohjaamossa voi auttaa alkuun työkyvyn kartoittamisessa. Ohjaamosta saat tietoa ja ohjausta tarpeidesi mukaan esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa.

Kykyviisari®

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisari-kyselyn avulla voit selvittää omaa tilannettasi, keskeisiä vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi.

Osatyökykyisenä voit työllistyä erilaisten palveluiden avulla

Jos vamma tai sairaus rajoittaa työkykyäsi tai työkykysi on muuten heikentynyt, voit hyödyntää erilaisia palveluita, jotta saisit töitä. 

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Sinulla voi olla mahdollisuus päästä työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun eli TYP:iin, jos työllistymistäsi vaikeuttavat elämänhallinnan ongelmat tai toimintakyvyn rajoitteet tai työkykysi on muuten alentunut.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta voi olla sopiva ratkaisu silloin, kun työttömyytesi on pitkittynyt ja olet palaamassa työelämään, aloittelemassa uraasi tai kuntoutumassa sairaudesta tai vaikeista ajoista. Kuntouttava työtoiminta on suunnattu henkilöille, jotka eivät pysty osallistumaan TE-toimiston tai kuntakokeilun tarjoamiin palveluihin.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työpaikan saaminen tai sen säilyttäminen voi edellyttää muutoksia työpaikalla. Saatat myös tarvita apua joissakin työtehtävissä.

Työnantajalla on sekä velvollisuus että usein myös halu mukauttaa kohtuullisesti työtä ja työolosuhteita, jos se poistaa vamman tai sairauden aiheuttaman haitan työnteossa.

Työnantajalle voidaan myöntää tukea työolosuhteiden järjestelyyn. Keskustele TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voisiko työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos palkkaa sinut. Voit keskustella asiasta myös työterveyshuollossa, jos olet jo työssä ja nykyisellä työnantajallasi on tarve työolosuhteiden järjestelyyn. Jos tukea voidaan myöntää, sinun kannattaa mainita asiasta työnantajalle.

Kuntoutus

Kuntoutuksesta voi olla sinulle apua silloin, kun vamma tai sairaus vaikeuttaa opiskeluasi, työtäsi tai selviytymistäsi elämän eri vaiheissa.

Kuntoutusta järjestävät Kela, julkinen terveydenhuolto, työterveyshuolto, kunnan sosiaalipalvelut, vammaisjärjestöt, liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset sekä työeläkeyhtiöt. Kela tai liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset turvaavat myös toimeentulon siltä ajalta, kun ne järjestävät tai korvaavat monipuolista kuntoutusta.

Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua sopivan ammattialan valinnassa, työllistymään, pysymään työelämässä tai palaamaan sinne sairaudestasi huolimatta. Liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset, työeläkeyhtiöt ja Kela järjestävät lakisääteistä ammatillista kuntoutusta. Siihen pääsy edellyttää, että määrätyt vaatimukset täyttyvät.

Voit selvittää lääkäriltäsi tai Kelasta, minkä tahon järjestämään kuntoutukseen voit hakea. Myös TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija voi auttaa selvittämään mahdollisuuksiasi kuntoutukseen.

Aiheesta muualla

Todistus osatyökykyiselle työnhakijalle  

TE-palveluiden asiakkaana voit pyytää TE-toimistosta tai kuntakokeilusta todistuksen siitä, että sinut on merkitty TE-palveluiden asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Todistuksen tarkoituksena on helpottaa osatyökykyisen työnhakijan työllistymistä suurtyönantajille. Kun olet saanut todistuksen, toimita se työnantajalle.

Tukea työkyvyn ylläpitoon

Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä sitä, että olisit täysin työkyvytön. Työkyvyn ylläpitoon on tarjolla monipuolisesti apua ja palveluita.

Vamma tai sairaus ei yleensä vaikuta työn tekemiseen, työpaikan saamiseen tai alan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Kun valitset ammattia tai koulutusta, sinun täytyy kiinnostusten ja taipumusten lisäksi ottaa huomioon mahdolliset vammasi tai sairautesi aiheuttamat rajoitukset. 

Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä sitä, että olisit täysin työkyvytön. Mahdollisuuksiasi työskentelyyn ja sopivan työpaikan löytämiseen parantavat  

 • oikein valittu ja mitoitettu työ,
 • työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti,
 • riittävä osaaminen ja koulutus sekä
 • TE-toimistojen tai kuntakokeilun tarjoama tuki työllistymiseen.

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija auttaa sinua, kun tarvitset tietoa mahdollisuuksistasi saada työtä ja säilyttää työpaikkasi vammasta tai sairaudesta huolimatta. Käänny TE-toimiston tai kuntakokeilun puoleen, kun pohdit vastauksia seuraaviin kysymyksiin. 

 • Millainen työ tai koulutus minulle sopii? 
 • Voinko jatkaa työssäni vai pitäisikö minun harkita ammatin vaihtoa? 
 • Mikä taho on oikea tarjoamaan minulle kuntoutusta?
Aiheesta muualla

Työllistymistä ja työelämässä pysymistä voidaan tukea eri tavoin

Vammasta tai sairaudesta johtuva erityinen palvelutarve otetaan huomioon kaikissa julkisissa työvoimapalveluissa. Sinun ei tarvitse jäädä yksin. Voit pohtia työllistymiseesi liittyviä asioita vaikkapa yhdessä työhönvalmentajan kanssa. Myös kunnan sosiaalitoimen voi ottaa mukaan pohdintoihin.

Lisäksi saatat tarvita muutakin tukea ja kuntoutusvaihtoehtoja, jotta pääset työelämään tai voit pysyä työssäsi.

Jos työnhakusi on jatkunut puoli vuotta tai pidempään, eikä vielä työtä, koulutusta tai sinulle sopivaa työllistymistä edistävää palvelua ole löytynyt, TE-toimisto tai kuntakokeilu järjestää kanssasi työnhakukeskusteluja. Näiden keskustelujen avulla pyritään löytämään sinun tilannettasi parhaiten eteenpäin vievää syvennettyä työhakua tukevaa palvelua. Sinulle tehdään aktivointisuunnitelma, jonka tavoitteena parantaa työllistymisedellytyksiäsi ja elämänhallintaasi.

Lue lisää

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Sinulla voi olla mahdollisuus päästä työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun eli TYP:iin, jos työllistymistäsi vaikeuttavat elämänhallinnan ongelmat tai toimintakyvyn rajoitteet tai työkykysi on muuten alentunut.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta voi olla sopiva ratkaisu silloin, kun olet palaamassa työelämään pitkittyneen työttömyyden jälkeen, aloittamassa uraasi tai kuntoutumassa sairaudesta tai vaikeista ajoista. Kuntouttava työtoiminta on suunnattu henkilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt, joille on maksettu työttömyysturvaa tai toimeentulotukea määrätyn ajan ja jotka eivät pysty osallistumaan TE-toimiston tai kuntakokeilun tarjoamiin palveluihin. 

Ammatinvalinta ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta

Ammatinvalinta ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta auttavat selvittämään sinulle sopivia vaihtoehtoja esimerkiksi silloin, kun olet epävarma siitä, mikä olisi työkyvyllesi sopiva ala. Palveluista voi olla apua myös silloin, kun nykyinen työsi tai ammattisi ei enää sovellu sinulle tai haluat etsiä uudenlaisia tehtäviä muista syistä.

Palvelut

Työnhakuvalmennus ja uravalmennus

Työnhakuvalmennuksessa opit hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti. Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkeyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Palvelut

Työkokeilu

Työkokeilun avulla voit tunnustella työn kuormittavuutta ja selvittää sen soveltuvuutta työkyvyllesi.

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja auttaa sinua henkilökohtaisesti, kun etsit työkyvyllesi sopivaa ratkaisua.

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-palvelut voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta. Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea myös silloin, jos sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Keskustele TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voisiko työnantaja saada palkkaamiseesi palkkatukea. Jos tukea voidaan myöntää, sinun kannattaa mainita asiasta työnantajalle, kun haet työtä.

Kun sovit työnantajan kanssa palkkatukityöstä, kerro, oletko TE-toimiston vai kuntakokeilun asiakas. Työnantaja tarvitsee tiedon palkkatukihakemuksen tekemistä varten.

Jos olet työllistymässä palkkatukityöhön kotikuntaasi eli kunta on palkkatuen hakijana tai palkkatuki rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, palkkatuen myöntää TE-toimisto.

Työttömän terveystarkastus ja muut terveyspalvelut

Sinun kannattaa selvittää terveydentilasi, jos sitä ei ole pitkään aikaan tarkastettu tai siinä on mielestäsi tapahtunut muutoksia. Jos olet työtön, vastuu työ- ja toimintakykysi arvioinnin järjestämisestä on TE-toimistolla tai kuntakokeilulla. Tarvitset lääkärinlausunnon, jotta voit osallistua työkyvyn tukemista edistäviin palveluihin.

Terveydentilaasi voidaan selvittää

 • kunnan järjestämässä työttömien terveystarkastuksessa, jos olet työtön,
 • työterveyshuollossa, jos olet työssä käyvä tai
 • opiskeluterveydenhuollossa, jos olet opiskelija.
Aiheesta muualla

TE-palveluiden asiantuntijat ja työkykykoordinaattorit

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijalla on vastuu ohjata sinut työ- ja toimintakyvyllesi sopiviin palveluihin.

TE-toimistoissa työskentelee lisäksi nimettyjä työkykykoordinaattoreita, jotka auttavat työnantajia osatyökykyisten työllistämisessä sekä tukevat työnhakijoita työkykyyn ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Työkykykoordinaattori on siis tukenasi kaikissa vaiheissa, jotka liittyvät työllistymiseen tai työelämässä pysymiseen.

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi tukee sinua työkykyyn ja työllistymisen liittyvissä asioissa.

Käytössäsi ovat myös puhelinpalvelut.

Ohjaamot

Jos olet alle 30-vuotias, käynti Ohjaamossa voi auttaa alkuun työkyvyn tunnistamisessa. Ohjaamosta saat tietoa ja ohjausta esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa.

Kuntoutus

Kuntoutuksesta voi olla sinulle apua silloin, kun vamma tai sairaus vaikeuttaa opiskeluasi, työskentelyäsi tai selviytymistäsi elämän eri vaiheissa.

Kuntoutusta järjestävät Kela, julkinen terveydenhuolto, työterveyshuolto, kunnan sosiaalipalvelut, vammaisjärjestöt, liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset sekä työeläkeyhtiöt. Kela ja liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset voivat turvata myös toimeentulosi siltä ajalta, kun osallistut kuntoutukseen. Ne voivat korvata myös kuntoutukseen osallistumiseen liittyviä kuluja.

Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua sopivan ammattialan valinnassa, työllistymisessä, työelämässä pysymisessä tai sinne palaamisessa sairaudestasi huolimatta. Liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset, työeläkeyhtiöt ja Kela järjestävät lakisääteistä ammatillista kuntoutusta. Kuntoutukseen pääsy edellyttää, että tietyt vaatimukset täyttyvät.

Voit selvittää lääkäriltäsi tai Kelasta, minkä tahon järjestämään kuntoutukseen voit hakea. Myös TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija voi auttaa sinua selvittämään mahdollisuuksiasi kuntoutukseen.

Aiheesta muualla

Työkanava

Työkanava Oy on valtion omistama yhtiö, joka työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Yhtiö palkkaa työntekijät palvelukseensa työsuhteeseen ja välittää heidän työpanostaan yrityksille, järjestöille, julkisyhteisöille ja yksityishenkilöille, jotka tarvitsevat työntekijöitä.

Jotta voit hakeutua Työkanavan palvelukseen, sinun täytyy ilmoittautua TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija arvioi soveltuvuuttasi Työkanavassa työskentelyyn laissa määriteltyjen kriteerien perusteella. Päätöksen soveltuvuudestasi Työkanavaan tekee TE-viranomainen. Et voi hakeutua itsenäisesti Työkanavan palvelukseen.

Aiheesta muualla

Todistus osatyökykyiselle työnhakijalle  

TE-palveluiden asiakkaana voit pyytää TE-toimistosta tai kuntakokeilusta todistuksen siitä, että sinut on merkitty TE-palveluiden asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Todistuksen tarkoituksena on helpottaa osatyökykyisen työnhakijan työllistymistä suurtyönantajille. Kun olet saanut todistuksen, toimita se työnantajalle.

Aiheesta muualla

Kykyviisari®

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisari-kyselyn avulla voit selvittää omaa tilannettasi, vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi.

Työolosuhteita voidaan järjestellä vastaamaan työkykyäsi

Työnantajalla on sekä velvollisuus että usein myös halu mukauttaa kohtuullisesti työtä ja työolosuhteita, jos se poistaa vamman tai sairauden aiheuttaman haitan työnteossa.

Työn mukautukset

Jos sairaus tai vamma estää sinua tekemästä työtäsi, työpaikalla voidaan tehdä työn mukautuksia. Mukautuksilla tarkoitetaan työssä tehtäviä muutoksia, joilla työnkuvaasi ja tehtäviäsi muokataan vastaamaan ja tukemaan paremmin osaamistasi ja työkykyäsi.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työpaikan saaminen tai sen säilyttäminen voi edellyttää muutoksia työpaikalla. Saatat myös tarvita apua joissakin työtehtävissä.

Työnantajalle voidaan myöntää tukea työolosuhteiden järjestelyyn. Keskustele TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voisiko työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos palkkaa sinut.

Voit keskustella asiasta työterveyshuollossa, jos olet jo työssä ja työpaikallasi pitäisi tehdä muutoksia työkykysi tukemiseksi. Jos tukea voidaan myöntää, sinun kannattaa mainita asiasta työnantajallesi.

Työnteko osatyökykyisyyteen liittyvän eläkkeen tai tuen saajana

Voit halutessasi tehdä töitä ja ansaita palkkaa samaan aikaan, kun saat osatyökykyisyyteen liittyvää eläkettä tai tukea. Tässä tilanteessa sinun täytyy selvittää ansaintarajat. Ansaintarajat määrittelevät palkan määrän, jonka voit ansaita ilman, että palkka vaikuttaa eläkkeesi tai tukesi määrään. Jos haluat kokeilla paluuta työhön tekemällä töitä sen verran enemmän, että ansaintarajasi ylittyvät, sinulla on mahdollisuus jättää eläkkeesi lepäämään. Eläkkeen lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi.

Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Jos olet palaamassa työelämään, aloittelemassa uraasi tai kuntoutumassa sairaudesta tai vaikeista ajoista, kuntouttava työtoiminta voi olla sinulle sopiva ratkaisu.

Kuntouttava työtoiminta on suunnattu henkilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt, joille on maksettu työttömyysturvaa tai toimeentulotukea määrätyn ajan ja jotka eivät pysty osallistumaan TE-toimiston tai kuntakokeilun tarjoamiin palveluihin. 

Kuntouttava työtoiminta on hyvinvointialueen järjestämää toimintaa, jonka avulla voit päästä helpommin takaisin kiinni työelämään. Sen avulla voit löytää vahvuuksiasi ja saada rytmiä arkeesi.  

Kyse voi olla esimerkiksi yhdistyksen tai säätiön järjestämästä työpajasta tai seurakunnan toiminnasta. Myös hyvinvointialueet voivat tuottaa palvelua itse. Toiminnan on tarkoitus parantaa mahdollisuuksiasi päästä työhön tai koulutukseen sekä antaa keinoja elämänhallintaan.

Kuntouttavan työtoiminnan määrä ja sisältö mitoitetaan tarpeidesi mukaan. Jakso kestää vähintään kolme kuukautta ja kertoja on viikossa yhdestä neljään. Kuntouttavan työtoiminnan ajan sinulla on oikeus työttömyysturvaan, minkä lisäksi voit saada kulu- tai matkakorvausta.   

Jotta pääset mukaan kuntouttavaan työtoimintaan, tarvitset aktivointisuunnitelman. Tee suunnitelma yhdessä TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun TE-viranomaisen ja hyvinvointialueesi sosiaalitoimen kanssa. Jos haluat kuntouttavaan työtoimintaan, ota yhteyttä asuinalueesi TE-viranomaiseen.

Aiheesta muualla

TYP on toimintamalli, jossa TE-toimisto, hyvinvointialue ja Kela tarjoavat yhteistyössä apua tilanteeseesi.

Kun olet ollut pitkään pois työelämästä, sinun on mahdollista päästä mukaan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun eli TYP:iin. TYP voi olla juuri oikea palvelu sinulle, jos työllistymiseesi liittyvät vaikeudet eivät johdu vain työpaikkojen tai osaamisen puutteesta, vaan sinulla on elämänhallinnan ongelmia tai toimintakyvyn rajoitteita. Palvelu voi auttaa myös silloin, kun työkykysi on muuten alentunut.

TYP on malli, jossa TE-toimisto, hyvinvointialue ja Kela etsivät yhteistyössä ratkaisua tilanteeseesi. Palvelussa saat siis eri viranomaisten palveluja yhdestä paikasta. TYP:in kautta voit saada itsellesi sopivia sosiaali- ja terveyspalveluita, työvoimapalveluita ja kuntoutuspalveluita. Palvelun aikana voit pohtia ammattilaisten avustuksella mahdollisuuksia kouluttautumiseen tai työtoimintaan osallistumiseen. Kanssasi laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma.

TE-toimisto, hyvinvointialue tai Kela ohjaa sinut yhteispalvelun asiakkaaksi. Voit kysyä palveluun pääsystä omasta TE-toimistostasi tai kotikunnastasi.

Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Työnsaanti ei ole aina kiinni pelkästään omasta aktiivisuudesta. Työllistymisessä voi olla haasteita monista eri syistä – olet ehkä ollut kotona pienten lasten kanssa, työttömyys on pitkittynyt tai sinulla on työllistymistä hankaloittava vamma tai sairaus.

Työmarkkinoille pääsy voi vaatia henkilökohtaista ohjausta tai taloudellista tukea.

Ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta

Ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta auttavat sinua koulutus- ja uravaihtoehtojen pohtimisessa ja suunnitelmien selkeyttämisessä.

Palvelut

Työnhakuvalmennus 

Työnhakuvalmennuksessa opit hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti.

Uravalmennus

Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkeyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja auttaa henkilökohtaisesti, kun etsit sinulle sopivaa työpaikkaa. Valmentajan ohjauksella saat tuotua esille osaamisesi ja vahvuutesi työmarkkinoilla. Kun sopiva työpaikka on löytynyt, työhönvalmentaja voi auttaa sinua alkuun työpaikalla.

Työkokeilu

Ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämiseksi voit tutustua työelämään työkokeilun avulla. Työkokeilulla voidaan myös tukea paluutasi työelämään pitkän poissaolon jälkeen.

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto tai kuntakokeilu voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea myös silloin, jos sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Keskustele TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voisiko työnantaja saada palkkaamiseesi palkkatukea. Jos tukea voidaan myöntää, sinun kannattaa mainita asiasta työnantajalle, kun haet työtä.

Kun sovit työnantajan kanssa palkkatukityöstä, kerro, oletko TE-toimiston vai kuntakokeilun asiakas. Työnantaja tarvitsee tiedon palkkatukihakemuksen tekemistä varten.

Jos olet työllistymässä palkkatukityöhön kotikuntaasi eli kunta on palkkatuen hakijana tai palkkatuki rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, palkkatuen myöntää TE-toimisto.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on TE-palveluiden hankkimaa koulutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa. Työvoimakoulutuksen lisäksi voit hakea Rekry-, Täsmä- tai MuutosKoulutukseen. Ne toteutetaan TE-palveluiden ja työnantajien yhteistyönä.

Työvoimakoulutus tarjoaa ammatillisia valmiuksiasi ja työllistymistäsi edistävää koulutusta. Se voi olla

 • perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintotavoitteista,
 • tutkinnon osia,
 • jatko- tai täydennyskoulutusta,
 • yrittäjyyskoulutusta tai
 • kotoutumiskoulutusta.
Aiheesta muualla

RekryKoulutus

Etsitkö töitä, mutta sinulla ei ole sopivaa koulutusta, etkä haluaisi suorittaa vuosien opiskelua vaativaa tutkintoa? RekryKoulutuksessa hankit työnantajan tarpeeseen sopivan osaamisen ja työllistyt organisaatioon koulutuksen päätteeksi. Koulutukset toteutetaan TE-palveluiden ja työnantajien yhteistyönä. Niissä yhdistyvät oppilaitoksessa suoritettavat teoriaopinnot ja käytännön työssä oppiminen koulutusta järjestävässä yrityksessä.

RekryKoulutuksia toteutetaan useilla eri aloilla. Koulutukset on suunnattu työnhakijoille, jotka soveltuvat haussa olevaan työhön ja ovat motivoituneita kouluttautumaan alalle. Osassa RekryKoulutuksista tarvitaan aiempaa osaamista. Suurimmassa osassa koulutuksista opiskelijat kuitenkin koulutetaan uudelle alalle perusteista lähtien, eikä sinulta vaaditaa aikaisempaa osaamista. Jos olet vastavalmistunut tai palaat työelämään esimerkiksi vanhempainvapaalta, RekryKoulutus voi olla juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Katso, millaisiin RekryKoulutuksiin tällä hetkellä haetaan opiskelijoita.

Aiheesta muualla

Ohjaamot

Jos olet alle 30-vuotias, käynti Ohjaamossa voi auttaa alkuun. Ohjaamosta saat tietoa ja ohjausta tarpeidesi mukaan esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa.

Kykyviisari®

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisari-kyselyn avulla voit selvittää omaa tilannettasi, vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi.

Työn hakemisesta aiheutuvien matka- ja yöpymiskustannusten korvaukset ja liikkuvuusavustus

Lue myös, millaisia korvauksia ja avustuksia voit saada työn hakemisesta aiheutuviin matka- ja yöpymiskustannuksiin sekä työmatka- ja muuttokuluihin silloin, kun vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi.

Palvelut

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Työhyvinvointi on sitä, että voit tehdä työtä terveenä, turvallisesti ja tuottavasti. Hyvinvoivana työntekijänä koet työn tekemisen mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Työntekijänä vaikutat omaan ja työyhteisösi hyvinvointiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille työyhteisössä, sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan vastuulla on tarjota turvallinen ja toimiva työympäristö. Työntekijänä sinulla on vastuu oman työkykysi ja osaamisesi ylläpitämisestä.

Työhyvinvointi muodostuu sekä henkilökohtaisesta hyvinvoinnista että työyhteisön ilmapiiristä. Kun voit töissä hyvin, työnteko sujuu ja työ on sopivan haastavaa. Arki sujuu, pääset tavoitteisiin, saat tukea työhösi ja tunnet osaavasi.

Mitä voit tehdä työntekijänä?

 • Sovi työnantajasi kanssa selkeät tavoitteet työllesi.   
 • Kehitä osaamistasi esimerkiksi työnantajan tarjoamissa koulutuksissa.
 • Noudata ohjeita ja ilmoita työnantajallesi mahdollisista vioista ja puutteista.
 • Kohtele kaikkia työyhteisösi jäseniä tasa-arvoisesti.
 • Pidä huolta palautumisestasi ja terveydestäsi.
 • Pyydä tai hae apua haastaviin tilanteisiin hyvissä ajoin.
Aiheesta muualla

Työkyvyn ylläpito

Työterveyshuolto

Työnantajalla on velvollisuus järjestää vähintään ehkäisevän työterveyshuollon palvelut, esimerkiksi terveystarkastukset, jokaiselle työ- ja virkasuhteessa olevalle työntekijälleen.

Työterveyshuolto toimii yhteistyössä työnantajasi kanssa terveytesi ja työkykysi edistämiseksi.

Aiheesta muualla

Työn mukautukset

Jos sairaus tai vamma estää sinua tekemästä työtäsi, työpaikalla voidaan tehdä työn mukautuksia. Mukautuksilla tarkoitetaan työssä tehtäviä muutoksia, joilla työnkuvaasi ja tehtäviäsi muokataan vastaamaan ja tukemaan paremmin osaamistasi ja työkykyäsi.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työssä pysymisesi voi edellyttää muutoksia työpaikalla. Saatat myös tarvita apua joissakin työtehtävissä.

Työnantajalle voidaan myöntää tukea työolosuhteiden järjestelyyn. Jos työpaikallasi pitäisi tehdä muutoksia työkykysi tukemiseksi, keskustele asiasta työterveyshuollon ja työnantajasi kanssa.

Kuntoutus

Kuntoutuksesta voi olla sinulle apua, kun vamma tai sairaus vaikeuttaa työskentelyäsi tai tarvitset tukea työkykysi ylläpitämiseen tai työelämään palaamiseen.

Aiheesta muualla

Tukea työkyvyn ylläpitoon

Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä sitä, että olisit täysin työkyvytön. Työkyvyn ylläpitoon on tarjolla monipuolisesti apua ja palveluita.

Aiheesta muualla

Työturvallisuus koostuu siitä, että fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolosuhteet ovat kunnossa.

Työturvallisuuteen kuuluu

 • turvallinen työympäristö,
 • työntekijöiden työkyvyn turvaaminen ja ylläpitäminen ja
 • työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisy.

Työnantajan vastuulla on perehdyttää sinut, antaa ohjeistukset turvalliseen työn tekemiseen ja tarjota tarvittavat työvälineet.

Työntekijänä sinun velvollisuutesi on noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia työssäsi omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta.

Aiheesta muualla