Tasa-arvo työelämässä

Työntekijänä sinulla on oikeus työskennellä ilman syrjintää. Jos koet itse tai näet muita kohdeltavan epätasa-arvoisesti, kerro siitä työnantajallesi ja tarvittaessa yhdenvertaisuusasioita käsitteleville viranomaisille.

Työelämässä ketään ei saa syrjiä. Suomen tasa-arvolaki kieltää syrjinnän muun muassa sukupuolen ja sen ilmaisun sekä vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perustella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Työelämän tasa-arvoa on edistettävä etenkin palkkauksessa, työolosuhteissa, työsuhteen ehdoissa sekä urakehityksessä. Työnantajasi tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti rekrytoinnissa, perehdytyksessä, työtehtävien jaossa, ylennyksissä ja irtisanomistilanteissa. 

Työpaikalla voi esiintyä hyvin erityyppistä syrjintää. Se voi olla esimerkiksi työtehtävien epätasaista jakamista, seksuaalista häirintää tai epäoikeudenmukaista palkkausta. Syrjintä voi olla myös välillistä ja ilmetä esimerkiksi epäoleellisina tai asiattomina vaatimuksina rekrytoitavalle työntekijälle.  

Syrjinnästä ilmoittaminen ja sen ehkäiseminen 

Jos työpaikallasi ilmenee syrjintää, kerro siitä työnantajallesi. Voit keskustella aiheesta esihenkilösi kanssa esimerkiksi kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa. Jos epäilet kokeneesi syrjintää, mutta et ole asiasta varma, tai työnantajasi ei puutu havaittuun syrjintään, on useita tahoja, joihin voit ottaa yhteyttä. Esimerkiksi tasa-arvovaltuutetulta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta tai aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisilta voit saada neuvoa tilanteeseesi. 

Muistathan, että jos työpaikallasi on vähintään 30 työntekijää, on sille oltava laadittuna tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman laatimisessa on kuultava henkilöstön nimeämiä edustajia. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee käsitellä muun muassa rekrytointia, palkkausta, suoritusarviointia, vaikutusmahdollisuuksia ja työhyvinvointia. Pelkkä suunnitelma ei riitä, vaan tasa-arvosuunnitelmassa esitellyt asiat tulee viedä käytäntöön. Työntekijänä sinulla on oikeus tutustua tasa-arvosuunnitelmaan.

Päivitetty: