Tasa-arvo työelämässä

Työntekijänä sinulla on oikeus työskennellä ilman syrjintää. Jos koet itse tai näet muita kohdeltavan epätasa-arvoisesti, kerro siitä työnantajallesi ja tarvittaessa yhdenvertaisuusasioita käsitteleville viranomaisille.

Työelämässä ketään ei saa syrjiä. Suomen tasa-arvolaki kieltää syrjinnän muun muassa sukupuolen ja sen ilmaisun sekä vanhemmuuden ja perheenhuoltovelvollisuuden perustella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Työelämän tasa-arvoa on edistettävä etenkin palkkauksessa, työolosuhteissa, työsuhteen ehdoissa sekä urakehityksessä. Työnantajasi tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti rekrytoinnissa, perehdytyksessä, työtehtävien jaossa, ylennyksissä ja irtisanomistilanteissa. 

Työpaikalla voi esiintyä hyvin erityyppistä syrjintää. Se voi olla esimerkiksi työtehtävien epätasaista jakamista, seksuaalista häirintää tai epäoikeudenmukaista palkkausta. Syrjintää voi esiintyä myös ennen varsinaista työhönottoa, jos työnantaja asettaa valintakriteereiksi tai työpaikkailmoitukseen epäoleellisia tai asiattomia vaatimuksia rekrytoitavalle työntekijälle. Työhönottotilanteessa syrjinnästä on kysymys esimerkiksi silloin, kun työnantaja rekrytoi vähemmän ansioituneen henkilön ansioituneemman henkilön sijaan pelkästään sukupuolen perusteella.

Syrjinnästä ilmoittaminen ja sen ehkäiseminen 

Jos työpaikallasi ilmenee syrjintää, kerro siitä työnantajallesi. Voit keskustella aiheesta esihenkilösi kanssa esimerkiksi kahdenkeskisissä kehityskeskusteluissa. Jos epäilet kokeneesi syrjintää, mutta et ole asiasta varma, tai työnantajasi ei puutu havaittuun syrjintään, on useita tahoja, joihin voit ottaa yhteyttä. Esimerkiksi tasa-arvovaltuutetulta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta tai aluehallintoviraston työsuojeluviranomaisilta voit saada neuvoa tilanteeseesi. 

Muistathan, että jos työpaikallasi on vähintään 30 työntekijää, on sille oltava laadittuna tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman laatimisessa on kuultava henkilöstön nimeämiä edustajia. Tasa-arvosuunnitelmassa tulee käsitellä muun muassa rekrytointia, palkkausta, suoritusarviointia, vaikutusmahdollisuuksia ja työhyvinvointia. Pelkkä suunnitelma ei riitä, vaan tasa-arvosuunnitelmassa esitellyt asiat tulee viedä käytäntöön. Työntekijänä sinulla on oikeus tutustua tasa-arvosuunnitelmaan.

Aiheesta muualla

Päivitetty: