Työkanava työllistää osatyökykyisiä ja tarjoaa ratkaisuja työvoimapulaan

Uutinen

Osatyökykyisten työntekijöiden työpanosta välittävän Työkanava Oy:n toiminta käynnistyi kokonaisuudessaan vuodenvaihteessa. Jotta työnhakija voi työllistyä yhtiön palvelukseen, hänen on täytettävä tietyt kriteerit. Työkanava auttaa työvoimaa tarvitsevia toimijoita räätälöimään työolosuhteet osatyökykyiselle työntekijälle sopivaksi, ja tukea on tarjolla vielä senkin jälkeen, kun työntekijä on aloittanut työskentelyn.

Osatyökykyisiä henkilöitä työllistävän Työkanava Oy:n toiminta on käynnistynyt vaiheittain syksystä 2022 alkaen. Työkanava on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka palkkaa osatyökykyisiä työntekijöitä palvelukseensa ja välittää heidän työpanostaan asiakkaille, joita voivat olla yritykset, järjestöt, julkisyhteisöt ja yksityishenkilöt. Työkanava välittää myös vuokratyötä.

Työkanavan tulemisesta markkinoille tiedettiin etukäteen melko laajasti, koska konseptia on kehitetty usean vuoden ajan. Aiemmin on selvitetty esimerkiksi eri toimijoiden näkemyksiä osatyökykyisten työllistämisestä. Yhtiö aloitti vuodenvaihteessa osatyökyisten henkilöiden työllistämisen ja yhteistyön työvoimaa tarvitsevien toimijoiden kanssa.

– Erityisen positiivisena pidän sitä, että olemme päässeet vierailemaan runsaasti erilaisten toimijoiden eli potentiaalisten asiakkaidemme luona kertomassa palveluistamme, kertoo Työkanava Oy:n asiakkuuspäällikkö Tuovi Maasio (kuvassa).

– Palautteen perusteella Työkanavaa pidetään hyvänä juttuna ja toimintamme koetaan tarpeelliseksi. Osittain teemme asioita, joita on tehty jo aiemmin, mutta teemme ne hieman uudenlaisella twistillä. Toivomme, että yhä useampi tietäisi, että emme ole vain lyhytkestoinen projekti tai hanke, vaan tavallinen työnantaja, jonka tavoitteet kohdistuvat kauas tulevaisuuteen, lisää työntekijöiden palveluesihenkilönä toimiva Kim Lautamo (kuvassa).

Työkanava tekee työntekijöidensä kanssa työsopimuksen, johon sovelletaan työsopimuslakeja kuten muissakin työpaikoissa. Työntekijöiden palkkaus on työehtosopimuksen mukainen. Työvoimaa tarvitseva toimija ostaa Työkanava Oy:ltä palvelun, jonka toteuttaa Työkanavan työntekijä.

Työllistymisen kriteereissä oma motivaatio korostuu

Työkanavaan työllistymisen kriteereinä ovat osatyökykyisyys ja TE-palveluissa asiakkaana oleminen. Työvoimaviranomainen tekee kokonaisarvioinnin työnhakijan tilanteesta. Jos vaikuttaa siltä, ettei työnhakijan työllistymismahdollisuuksia voida muilla toimenpiteillä merkittävästi lisätä ja työllistyminen toisen työnantajan palvelukseen on epätodennäköistä, Työkanavaan työllistäminen voi olla sopiva vaihtoehto.

– Työnhakijalla täytyy olla motivaatio työskennellä Työkanavassa, koska toimintamme ei ole kenellekään pakollista, emmekä ole palvelu, johon työvoimaviranomaiset velvoittavat työnhakijoita osallistumaan. Toivomme kuitenkin, että TE-palvelujen asiantuntijat muistavat kertoa tästä mahdollisuudesta osatyökykyisille asiakkailleen, Kim Lautamo huomauttaa.

Jotta voi työllistyä Työkanavaan, TE-palveluiden asiantuntija tekee arvioinnin kriteerien täyttymisestä. Jos kriteerit täyttyvät, Työkanavaan työllistämisestä tehdään kirjallinen päätös. Tämän jälkeen työnhakija siirtyy kokonaisuutta TE-palveluiden osalta hallinnoivan Pohjanmaan TE-toimiston asiakkaaksi, josta hän ohjautuu lopulta Työkanavan palvelukseen.

– Työkanavaan työllistyvillä henkilöillä on mahdollisuus sekä vakituisiin että määräaikaisiin työsuhteisiin. Tällä hetkellä tarjoamme vähintään kuusi kuukautta kestävän työsuhteen. Tavoitteemme on, että työsuhteen aikana saamme henkilön työelämävalmiudet parannettua sellaisiksi, että hän voi siirtyä avoimille työmarkkinoille, Tuovi Maasio kertoo.

Tällä hetkellä Työkanava suuntaa palveluitaan erityisesti aloille, joita koskee kohtaantohaaste. Näillä aloilla työ ja ammattiosaajat eivät kohtaa toisiaan riittävästi. Maasio ja Lautamo kuitenkin muistuttavat, että Työkanava on valmis välittämään työvoimaa myös muille aloille, joten kaikkien työvoimaa tarvitsevien toimijoiden kannattaa ottaa yhteyttä Työkanavaan.

Työ räätälöidään työntekijälle sopivaksi

Jos työvoimaa tarvitseva toimija on kiinnostunut osatyökykyisen henkilön työllistämisestä Työkanavan kautta, yhteistyö aloitetaan työtehtävien ja työskentelyolosuhteiden kartoittamisella. Näin on mahdollista selvittää, millainen henkilö pärjää tehtävissä parhaiten. Jos toimija on epävarma, onko sillä tarjota tehtäviä, jotka soveltuisivat osatyökykyisille työntekijöille, Työkanava Oy:stä voidaan tarvittaessa käydä paikan päällä selvittämässä asiaa.

– Tunnistamme ja tarvittaessa pilkomme olemassa olevia tehtäviä siten, että rakennamme niistä uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia, jotka soveltuvat osatyökykyisille. Esimerkiksi myyjän työhön kuuluu nykyisin paljon erilaisia tehtäviä kassatyöskentelystä kuorman purkuun. Jos vaikkapa kassatyöskentely on työntekijälle liian haastavaa, se voidaan jättää tehtävänkuvasta pois ja järjestää tilalle jotain muuta, Kim Lautamo kertoo.

– Aloitamme helpoilla toimenpiteillä, jotka eivät aiheuta rahallisia kustannuksia. Jos esimerkiksi työtehtävä on mitoitettu yhden ihmisen tehtäväksi ja aikaa sen tekemiseen on varattu neljä tuntia, Työkanava voi tulla tekemään tehtävän useamman ihmisen voimin kahdeksassa tunnissa. Pilkomme siis mieluummin olemassa olevia työtehtäviä kuin lähdemme muuttamaan työolosuhteita kokonaan, Maasio kertoo.

Lisäksi työpäivän tai -viikon pituutta on mahdollista räätälöidä työntekijän työkyvylle sopivaksi.

– Usein osatyökykyinen henkilö hakee työtä, jossa on mahdollisuus normaalia lyhyempään työaikaan, koska hän on saattanut olla kauan pois työelämästä, eikä tämän takia ole oman jaksamisensa tasosta täysin selvillä. Työajan räätälöinnissä pyritään aina työtehtävien tarjoajaa ja osatyökykyistä työntekijää tyydyttävään kompromissiin, Lautamo muistuttaa.

Kannattaa myös huomioida, että usein osatyökykyisillä henkilöillä on oikeus jo valmiiksi erilaisiin työntekoa tukeviin palveluihin, joten niiden järjestäminen ei kuulu työtehtäviä tarjoavan toimijan vastuulle. Esimerkiksi viittomakielisen henkilön oikeuksiin kuuluu viittomakielen tulkin käyttö. Jos osatyökykyisellä työntekijällä ei ole tietoa hänelle kuuluvista palveluista, Työkanava auttaa selvittämään ne. Lisäksi Työkanava voi olla mukana työntekijän perehdyttämisessä ja voi auttaa esimerkiksi perehdytysmateriaalin kuvittamisessa ja muiden vaihtoehtoisten perehdytystapojen kehittämisessä. Vuoropuhelu ja neuvonta Työkanavan ja palvelua ostaneen asiakkaan välillä jatkuu tarvittaessa vielä sen jälkeen, kun osatyökykyinen henkilö on aloittanut työskentelyn.

Joskus eteen saattaa työskentelyä helpottavista toimenpiteistä huolimatta tulla tilanne, ettei osatyökykyinen työntekijä kykenekään suoriutumaan työtehtävistään. Tällaisessa tilanteessa henkilö palaa työnhakijaksi TE-palveluihin. Työsuhteen päättyminen ei vaikuta henkilön työttömyysturvaan eli niin sanotun karenssin riskiä ei ole.

Enemmän tietoa Työkanavasta löydät yrityksen verkkosivuilta. Nykyiset verkkosivut ovat väliaikaiset, ja kattavammat sivut julkaistaan myöhemmin keväällä 2023. 

Työkanava (tyokanava.fi)

Lue lisää