Vamman tai sairauden vaikutus työkykyyn (osatyökykyisyys)

Vamma tai sairaus ei yleensä vaikuta työn tekemiseen, työpaikan saamiseen tai alan valintaan. Joskus se voi kuitenkin heikentää mahdollisuuksiasi saada työtä tai säilyttää työpaikkasi. Kun valitset ammattia tai koulutusta, sinun täytyy kiinnostusten ja taipumusten lisäksi ottaa huomioon mahdolliset vammasi tai sairautesi aiheuttamat rajoitukset. 

Sairaus tai vamma voi alentaa työ- ja toimintakykyäsi, mutta se ei tarkoita välttämättä sitä, että olisit täysin työkyvytön. Mahdollisuuksiasi työskentelyyn ja sopivan työpaikan löytämiseen parantavat  

  • oikein valittu ja mitoitettu työ,
  • työtehtävien ja -ympäristön räätälöinti,
  • riittävä osaaminen ja koulutus sekä
  • TE-toimistojen tai kuntakokeilun tarjoama tuki työllistymiseen.

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija auttaa sinua, kun tarvitset tietoa mahdollisuuksistasi saada työtä ja säilyttää työpaikkasi vammasta tai sairaudesta huolimatta. Käänny TE-toimiston tai kuntakokeilun puoleen, kun pohdit vastauksia seuraaviin kysymyksiin. 

  • Millainen työ tai koulutus minulle sopii? 
  • Voinko jatkaa työssäni vai pitäisikö minun harkita ammatin vaihtoa? 
  • Mikä taho on oikea tarjoamaan minulle kuntoutusta?
Aiheesta muualla

Työllistymistä ja työelämässä pysymistä voidaan tukea eri tavoin

Vammasta tai sairaudesta johtuva erityinen palvelutarve otetaan huomioon kaikissa julkisissa työvoimapalveluissa. Sinun ei tarvitse jäädä yksin. Voit pohtia työllistymiseesi liittyviä asioita vaikkapa yhdessä työhönvalmentajan kanssa. Myös kunnan sosiaalitoimen voi ottaa mukaan pohdintoihin.

Lisäksi saatat tarvita muutakin tukea ja kuntoutusvaihtoehtoja, jotta pääset työelämään tai voit pysyä työssäsi.

Jos työnhakusi on jatkunut puoli vuotta tai pidempään, eikä vielä työtä, koulutusta tai sinulle sopivaa työllistymistä edistävää palvelua ole löytynyt, TE-toimisto tai kuntakokeilu järjestää kanssasi työnhakukeskusteluja. Näiden keskustelujen avulla pyritään löytämään sinun tilannettasi parhaiten eteenpäin vievää syvennettyä työhakua tukevaa palvelua. Sinulle tehdään aktivointisuunnitelma, jonka tavoitteena parantaa työllistymisedellytyksiäsi ja elämänhallintaasi.

Lue lisää

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Sinulla voi olla mahdollisuus päästä työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun eli TYP:iin, jos työllistymistäsi vaikeuttavat elämänhallinnan ongelmat tai toimintakyvyn rajoitteet tai työkykysi on muuten alentunut.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta voi olla sopiva ratkaisu silloin, kun olet palaamassa työelämään pitkittyneen työttömyyden jälkeen, aloittamassa uraasi tai kuntoutumassa sairaudesta tai vaikeista ajoista. Kuntouttava työtoiminta on suunnattu henkilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt, joille on maksettu työttömyysturvaa tai toimeentulotukea määrätyn ajan ja jotka eivät pysty osallistumaan TE-toimiston tai kuntakokeilun tarjoamiin palveluihin. 

Ammatinvalinta ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta

Ammatinvalinta ja uraohjaus sekä koulutusneuvonta auttavat selvittämään sinulle sopivia vaihtoehtoja esimerkiksi silloin, kun olet epävarma siitä, mikä olisi työkyvyllesi sopiva ala. Palveluista voi olla apua myös silloin, kun nykyinen työsi tai ammattisi ei enää sovellu sinulle tai haluat etsiä uudenlaisia tehtäviä muista syistä.

Palvelut

Työnhakuvalmennus ja uravalmennus

Työnhakuvalmennuksessa opit hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti. Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkeyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.

Palvelut

Työkokeilu

Työkokeilun avulla voit tunnustella työn kuormittavuutta ja selvittää sen soveltuvuutta työkyvyllesi.

Työhönvalmennus

Työhönvalmentaja auttaa sinua henkilökohtaisesti, kun etsit työkyvyllesi sopivaa ratkaisua.

Palkkatuki

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-palvelut voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta. Työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea myös silloin, jos sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus.

Keskustele TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voisiko työnantaja saada palkkaamiseesi palkkatukea. Jos tukea voidaan myöntää, sinun kannattaa mainita asiasta työnantajalle, kun haet työtä.

Kun sovit työnantajan kanssa palkkatukityöstä, kerro, oletko TE-toimiston vai kuntakokeilun asiakas. Työnantaja tarvitsee tiedon palkkatukihakemuksen tekemistä varten.

Jos olet työllistymässä palkkatukityöhön kotikuntaasi eli kunta on palkkatuen hakijana tai palkkatuki rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta, palkkatuen myöntää TE-toimisto.

Työttömän terveystarkastus ja muut terveyspalvelut

Sinun kannattaa selvittää terveydentilasi, jos sitä ei ole pitkään aikaan tarkastettu tai siinä on mielestäsi tapahtunut muutoksia. Jos olet työtön, vastuu työ- ja toimintakykysi arvioinnin järjestämisestä on TE-toimistolla tai kuntakokeilulla. Tarvitset lääkärinlausunnon, jotta voit osallistua työkyvyn tukemista edistäviin palveluihin.

Terveydentilaasi voidaan selvittää

  • kunnan järjestämässä työttömien terveystarkastuksessa, jos olet työtön,
  • työterveyshuollossa, jos olet työssä käyvä tai
  • opiskeluterveydenhuollossa, jos olet opiskelija.
Aiheesta muualla

TE-palveluiden asiantuntijat ja työkykykoordinaattorit

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijalla on vastuu ohjata sinut työ- ja toimintakyvyllesi sopiviin palveluihin.

TE-toimistoissa työskentelee lisäksi nimettyjä työkykykoordinaattoreita, jotka auttavat työnantajia osatyökykyisten työllistämisessä sekä tukevat työnhakijoita työkykyyn ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Työkykykoordinaattori on siis tukenasi kaikissa vaiheissa, jotka liittyvät työllistymiseen tai työelämässä pysymiseen.

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi tukee sinua työkykyyn ja työllistymisen liittyvissä asioissa.

Käytössäsi ovat myös puhelinpalvelut.

Ohjaamot

Jos olet alle 30-vuotias, käynti Ohjaamossa voi auttaa alkuun työkyvyn tunnistamisessa. Ohjaamosta saat tietoa ja ohjausta esimerkiksi opiskeluun, työllistymiseen ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa.

Kuntoutus

Kuntoutuksesta voi olla sinulle apua silloin, kun vamma tai sairaus vaikeuttaa opiskeluasi, työskentelyäsi tai selviytymistäsi elämän eri vaiheissa.

Kuntoutusta järjestävät Kela, julkinen terveydenhuolto, työterveyshuolto, kunnan sosiaalipalvelut, vammaisjärjestöt, liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset sekä työeläkeyhtiöt. Kela ja liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset voivat turvata myös toimeentulosi siltä ajalta, kun osallistut kuntoutukseen. Ne voivat korvata myös kuntoutukseen osallistumiseen liittyviä kuluja.

Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua sopivan ammattialan valinnassa, työllistymisessä, työelämässä pysymisessä tai sinne palaamisessa sairaudestasi huolimatta. Liikenne- ja tapaturmavakuutuslaitokset, työeläkeyhtiöt ja Kela järjestävät lakisääteistä ammatillista kuntoutusta. Kuntoutukseen pääsy edellyttää, että tietyt vaatimukset täyttyvät.

Voit selvittää lääkäriltäsi tai Kelasta, minkä tahon järjestämään kuntoutukseen voit hakea. Myös TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija voi auttaa sinua selvittämään mahdollisuuksiasi kuntoutukseen.

Aiheesta muualla

Työkanava

Työkanava Oy on valtion omistama yhtiö, joka työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Yhtiö palkkaa työntekijät palvelukseensa työsuhteeseen ja välittää heidän työpanostaan yrityksille, järjestöille, julkisyhteisöille ja yksityishenkilöille, jotka tarvitsevat työntekijöitä.

Jotta voit hakeutua Työkanavan palvelukseen, sinun täytyy ilmoittautua TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija arvioi soveltuvuuttasi Työkanavassa työskentelyyn laissa määriteltyjen kriteerien perusteella. Päätöksen soveltuvuudestasi Työkanavaan tekee TE-viranomainen. Et voi hakeutua itsenäisesti Työkanavan palvelukseen.

Aiheesta muualla

Todistus osatyökykyiselle työnhakijalle  

TE-palveluiden asiakkaana voit pyytää TE-toimistosta tai kuntakokeilusta todistuksen siitä, että sinut on merkitty TE-palveluiden asiakasrekisteriin osatyökykyisenä työnhakijana. Todistuksen tarkoituksena on helpottaa osatyökykyisen työnhakijan työllistymistä suurtyönantajille. Kun olet saanut todistuksen, toimita se työnantajalle.

Aiheesta muualla

Kykyviisari®

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisari-kyselyn avulla voit selvittää omaa tilannettasi, vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi.

Työolosuhteita voidaan järjestellä vastaamaan työkykyäsi

Työnantajalla on sekä velvollisuus että usein myös halu mukauttaa kohtuullisesti työtä ja työolosuhteita, jos se poistaa vamman tai sairauden aiheuttaman haitan työnteossa.

Työn mukautukset

Jos sairaus tai vamma estää sinua tekemästä työtäsi, työpaikalla voidaan tehdä työn mukautuksia. Mukautuksilla tarkoitetaan työssä tehtäviä muutoksia, joilla työnkuvaasi ja tehtäviäsi muokataan vastaamaan ja tukemaan paremmin osaamistasi ja työkykyäsi.

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työpaikan saaminen tai sen säilyttäminen voi edellyttää muutoksia työpaikalla. Saatat myös tarvita apua joissakin työtehtävissä.

Työnantajalle voidaan myöntää tukea työolosuhteiden järjestelyyn. Keskustele TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa, voisiko työnantaja saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos palkkaa sinut.

Voit keskustella asiasta työterveyshuollossa, jos olet jo työssä ja työpaikallasi pitäisi tehdä muutoksia työkykysi tukemiseksi. Jos tukea voidaan myöntää, sinun kannattaa mainita asiasta työnantajallesi.

Työnteko osatyökykyisyyteen liittyvän eläkkeen tai tuen saajana

Voit halutessasi tehdä töitä ja ansaita palkkaa samaan aikaan, kun saat osatyökykyisyyteen liittyvää eläkettä tai tukea. Tässä tilanteessa sinun täytyy selvittää ansaintarajat. Ansaintarajat määrittelevät palkan määrän, jonka voit ansaita ilman, että palkka vaikuttaa eläkkeesi tai tukesi määrään. Jos haluat kokeilla paluuta työhön tekemällä töitä sen verran enemmän, että ansaintarajasi ylittyvät, sinulla on mahdollisuus jättää eläkkeesi lepäämään. Eläkkeen lepäämään jättäminen tarkoittaa sitä, että työkyvyttömyyseläkkeen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen maksu keskeytetään työssäolon ajaksi.

Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Päivitetty: