Yrittäjän ja itsensä työllistäjän työttömyysturva

Jos toimit yrittäjänä tai työllistät itsesi muulla tavalla, työttömyysturvaa koskevat säännökset ovat kohdallasi erilaiset kuin palkansaajalla.

Jos toimit yrittäjänä tai työllistät itsesi muulla tavalla sivutoimisesti, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan, mutta tulosi vaikuttavat sen määrään.

Jos toimit yrittäjänä tai työllistät itsesi muulla tavalla päätoimisesti, säilytät yleensä oikeutesi työttömyysturvaan, jos työskentelysi on kestänyt keskeytyksettä enintään kaksi viikkoa. Tähän lasketaan myös esimerkiksi toimeksiantosuhteessa tehtävä työ. Työttömyysturva sovitellaan yritystoiminnasta tai toimeksiantosuhteesta saamasi tulon kanssa.

Yritystoiminta

Yritystoiminnan aloittaminen työttömyyden aikana

Jos olet työtön ja aloitat yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan, ilmoita siitä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Asiantuntijasi selvittää työttömyyden ja yritystoiminnan alkamisajankohdat.

Yritystoimintasi pää- tai sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta. Voit saada työttömyysturvaa näiden neljän kuukauden ajan, jos sen saamisen edellytykset täyttyvät. Sinun tulee esimerkiksi hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä ja pitää työnhakusi voimassa. Yritystoiminta ei ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävästä palvelusta. Kieltäytymisestä voi seurata korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoitteen asettaminen. Näiden neljän kuukauden aikana saamasi tulot vaikuttavat työttömyysturvan määrään. Sinun tulee ilmoittaa yritystoiminnasta saamasi tulot työttömyysturvan maksajalle. Sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan.

Jos yritystoiminnan arvioidaan neljän kuukauden jälkeen olevan päätoimista, oikeutesi työttömyysturvaan päättyy. Jos yritystoimintasi katsotaan sivutoimiseksi, sinulla voi olla oikeus soviteltuun työttömyysturvaan. Ratkaisu koskee vain ensimmäisen neljän kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä ole takautuvaa vaikutusta.

Arvioinnissa hyödynnetään tietoa yritystoimintasi tai oman työsi todellisesta työmäärästä, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatava tuloa tai voittoa neljän ensimmäisen kuukauden ajalta. Jos muuta näyttöä työmäärästä ei ole saatavilla, perusteena voidaan käyttää omaa selvitystäsi työmäärästä. 

Neljän kuukauden määräaika voi alkaa alusta, jos kyseessä on uusi yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen, kun olet täyttänyt työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja työttömyyspäivärahan enimmäisaika alkaa alusta.

TE-palveluiden työttömyysturvaneuvonta neuvoo sinua, miten tilanteesi vaikuttaa työttömyysturvan saamiseen.

Yrittäjäaseman arviointi

Kun yritystoiminnan tai oman työn aloittamisesta on kulunut neljä kuukautta, TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija selvittää, oletko työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. Arvio ei välttämättä ole samanlainen kuin esimerkiksi verotuksessa. Työttömyysetuuden maksaja eli KELA tai työttömyyskassa arvioi työttömyysturvan maksun edellytykset erikseen.

Arvioinnin alussa sinulle avataan selvityspyyntö, johon voit vastata Oma asiointi -verkkopalvelussa tai paperilomakkeella. Selvityspyynnössä voit kertoa tarkemmin tilanteestasi sekä liittää mukaan tarvittavat dokumentit.

Kun oikeuttasi työttömyysturvaan arvioidaan, merkitystä on muun muassa

  • YEL- tai MYEL-vakuutuksella,
  • työskentelyllä yrityksessä tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja
  • yrityksen omistusosuudella.

Omistusosuus koskee myös perheenjäsenten omistusosuuksia ja omistamista niin sanotun väliyhtiön kautta.

Itsensä työllistäminen

Jos olet työtön ja työllisytyt omassa työssäsi yli kahden viikon ajan, ilmoita siitä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun. Asiantuntija selvittää työttömyyden ja itsesi työllistämisen alkamisajankohdat.

Itsensä työllistäjiä ovat esimerkiksi apurahan saajat, freelancerit, omaishoitajat, työosuuskunnan jäsenet ja urheilijat. Yritystoiminnan tavoin myös omassa työssä työllistymisen pää- ja sivutoimisuus arvioidaan neljän kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta.

Freelancerina voit ottaa vastaan vähäisiä määriä työtehtäviä ilman, että menetät oikeuttasi työttömyysturvaan. Sinun tulee kertoa työskentelystä etukäteen TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijalle.

Työosuuskunnan jäsenenä voit saada työttömyysturvaa, jos työosuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä, joiden omistusosuus on alle 15 %. Jos omistusosuutesi on suurempi, sinut katsotaan työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi.

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta työskentely 

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä pidetään työsuhteena, jos olet tehnyt työsopimuksen laskutuspalveluosuuskunnan kanssa. Tällöin osuuskuntaa täytyy voida ylipäätään pitää työnantajan asemassa olevana. Se tarkoittaa sitä, että osuuskunta tarjoaa omissa nimissään niitä palveluja, joita teet työksesi. Osuuskuntaa ei pidetä työnantajana, jos se ainoastaan välittää tietoa työtilaisuuksista tai huolehtii jäsentensä tekemään työhön liittyvästä laskutuksesta. Näissä tilanteissa työsuhde voi syntyä vain laskutuspalveluosuuskunnan ja laskutuksesta huolehtivan henkilön välille.  

Laskutuspalveluosuuskunnan kautta tehtyä työtä ei yleensä tehdä työsuhteessa. TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija arvioi muun kuin työ- tai virkasuhteessa tehdyn työn vaikutuksen työttömyysturvan saamiseen työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien säännösten perusteella.  

Toimeksiantojen tekeminen laskutuspalveluosuuskunnan kautta enintään kahden viikon jaksoissa

Jos työskentelet laskutuspalveluosuuskunnan kautta yrittäjänä enintään kahden viikon kestoisia toimeksiantoja kerrallaan, sinulla on oikeus työttömyysturvaan. Huomaathan, että myös muiden työttömyysturvan saamisen ehtojen tulee täyttyä. Kun työllistyt yritystoiminnassa enintään kaksi viikkoa kerrallaan, sinulta ei selvitetä yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteesi saada työttömyysturvaa, eikä yritystoiminnan mahdollinen päätoimisuus estä työttömyysturvan saamista.

Sinun tulee ilmoittaa työllistymisestä työttömyysturvan maksajalle, joka tekee päätöksen oikeudesta työttömyysturvaan. Soviteltua työttömyysturvaa saadaksesi sinun on oltava työnhakijana. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä osaeläkkeenä, riittää, että haet osa-aikatyötä.

Muodollisten lopettamisedellytysten täyttymisestä huolimatta yritystoiminnan voidaan katsoa jatkuvan esimerkiksi silloin, jos pyrit selvästi kattamaan yritystoimintaan liittyvää taloudellista riskiä työttömyysturvalla. Tällöin sinulla voi olla useita samanaikaisia tai peräkkäisiä toimeksiantoja. Jos toimeksiannot seuraavat toisiaan keskeytyksettä ilman päivänkään katkosta, yritystoiminta ei ole päättynyt työttömyysturvalaissa tarkoitetulla tavalla.

Jos sinulla on useita enintään kahden viikon kestoisia toimeksiantoja, ole yhteydessä TE-toimistoon tai kuntakokeiluun.

Palvelut
Lue lisää
Aiheesta muualla

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Päivitetty: