Karenssi

Karenssi tarkoittaa sitä, että työnhakija menettää oikeuden työttömyysturvaan määräaikaisesti, koska on menetellyt työvoimapoliittisesti moitittavalla tavalla. Lainsäädännössä karenssista käytetään termiä korvaukseton määräaika. Tältä sivulta löydät tietoa yleisimmistä karenssin syistä.

Työvoimapoliittisesti moitittavat syyt eli milloin voit saada karenssin

Työllistymissuunnitelmassasi sovitaan työnhakuvelvoitteestasi ja palveluihin osallistumisestasi, jotka sinun pitää toteuttaa sovittuina aikoina.

TE-toimisto ja kuntakokeilu voi tehdä työnhakijalle työtarjouksia. Työtarjoukset ovat velvoittavia, jos työnhakusi on kestänyt kuusi kuukautta alkuhaastattelusta lähtien. Työtarjous ei ole velvoittava, jos olet ennen työtarjousta raportoinut hakeneesi sovitun määrän työmahdollisuuksia.

Jos esimerkiksi laiminlyöt asiointia, suunnitelman päivittämisen tai palveluihin osallistumisen, jätät toteuttamatta työnhakuvelvoitteen tai jätät hakematta velvoittavan työtarjouksen osoittamaa työtä toistuvasti 12 kuukauden tarkastelujaksolla, voit saada laiminlyönneistä eri pituisia karensseja.

Työnhakijan palveluprosessin laiminlyönti

Yleisimpiä karenssin syitä ovat esimerkiksi

 • työnhakuvelvollisuuden laiminlyönti,
 • TE-toimiston tai kuntakokeilun antamasta velvoittavasta työtarjouksesta kieltäytyminen,
 • alkuhaastatteluun, työnhakukeskusteluihin tai täydentäviin työnhakukeskusteluihin saapumatta jättäminen,
 • työllisyyssuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimisesta kieltäytyminen tai laiminlyönti ja
 • palvelusta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen.

Sinut asetetaan karenssiin myös, jos jätät toistuvasti sovitut ajat käyttämättä TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa tai et toimita työkykyysi liittyviä asiakirjoja sovitusti. Näiden myötä työnhakusi ja siten myös oikeutesi työttömyysturvaan katkeaa.

Porrastettu karenssi toimii seuraavalla tavalla. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus. Jos muistutuksen saamisen jälkeen et toteuta sovittuja työnhakuvelvoitteitasi, sinulle asetetaan seitsemän päivän karenssi. Jos vielä sen jälkeen laiminlyöt velvoitteitasi, sinulle asetetaan 14 päivän karenssi. Neljännestä laiminlyönnistä menetät oikeutesi työttömyysturvaan toistaiseksi kunnes täytät työssäolovelvoitteen. Tarkastelujakso on 12 kuukautta.

Huomaathan, että karenssi on eri kuin omavastuuaika. Omavastuuaika on työttömyyden alun seitsemän ensimmäistä päivää, joiden ajalta työttömyysturvan maksaja, eli Kela tai työttömyyskassa, ei maksa päivärahaa.

Lue lisää

Työstä kieltäytyminen

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija voi tehdä sinulle työtarjouksia. Työtarjoukset ovat velvoittavia, jos työnhakusi on kestänyt kuusi kuukautta alkuhaastattelusta laskien. Myös työnantaja voi tarjota sinulle työtä. Työstä kieltäytyminen voi johtaa työttömyysturvan määräaikaiseen menettämiseen.

Myös silloin, kun työsuhdetta ei synny omasta toiminnastasi johtuvista syistä, sinun katsotaan kieltäytyneen työstä.

Työttömyysturvalain työstä kieltäytymistä koskevia säännöksiä sovelletaan vain työ- tai virkasuhteessa tehtävään työhön.

 • Jos kieltäydyt ilman pätevää syytä työstä, johon sinut on valittu, karenssi kestää työsuhteen kestosta riippuen 30 tai 45 päivää. Työstä kieltäytymiseen perustuva karenssi alkaa 30 päivän kuluttua kieltäytymisestä. Jos löydät uuden työpaikan ennen karenssin alkamista, voit välttää siitä aiheutuvan taloudellisen haitan.
 • Jos kieltäydyt TE-toimiston tai kuntakokeilun sinulle tarjoamasta velvoittavasta työtarjouksesta, seuraa porrastettu karenssi. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus ja jos muistutuksen saamisen jälkeen et toteuta sovittuja työnhakuvelvoitteitasi, sinulle asetetaan seitsemän päivän karenssi. Jos vielä sen jälkeen laiminlyöt velvoitteitasi, sinulle asetetaan 14 päivän karenssi. Neljännestä laiminlyönnistä menetät oikeutesi työttömyysturvaan toistaiseksi kunnes täytät työssäolovelvoitteen. Tarkastelujakso on 12 kuukautta.

Työstä irtisanoutuminen tai irtisanominen

Jos irtisanoudut työstäsi ilman pätevää syytä, sinut asetetaan karenssiin työsuhteen kestosta riippuen 30 tai 45 päiväksi työsuhteen päättymisestä alkaen. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, karenssi kestää 30 päivää. Jos työ olisi kestänyt yli viisi päivää, karenssi kestää 45 päivää.

Jos olet itse moitittavana pidettävällä menettelylläsi aiheuttanut työsuhteesi päättymisen, sinulle asetetaan karenssi työsuhteen kestosta riippuen 30 tai 45 päivän ajaksi työsuhteen päättymisestä alkaen.

Palvelusta kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen

Jos kieltäydyt ilman pätevää syytä työ- tai koulutuskokeilusta tai muusta työllistymistä edistävästä palvelusta, seuraa porrastettu karenssi. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa muistutus, toisesta laiminlyönnistä seitsemän päivää, kolmannesta 14 päivää ja neljännestä laiminlyönnistä menetät oikeutesi työttömyysturvaan toistaiseksi kunnes täytät työssäolovelvoitteen.​ Tarkastelujakso on 12 kuukautta. Kieltäytymistä vastaa tilanne, jossa itse aiheutat sen, ettei sinua valita palveluun.

Jos keskeytät palvelun ilman pätevää syytä, seuraa porrastettu karenssi. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa muistutus, toisesta laiminlyönnistä seitsemän päivää, kolmannesta 14 päivää ja neljännestä laiminlyönnistä menetät oikeutesi työttömyysturvaan toistaiseksi kunnes täytät työssäolovelvoitteen.​ Tarkastelujakso on 12 kuukautta. 

Jos et osallistu kotoutumisaikana alkukartoitukseen tai kotoutumiskoulutukseen (ml. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna), seuraa tästä porrastettu karenssi. Se tarkoittaa sitä, että ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa muistutus, toisesta laiminlyönnistä seitsemän päivää, kolmannesta 14 päivää ja neljännestä laiminlyönnistä menetät oikeutesi työttömyysturvaan toistaiseksi kunnes täytät työssäolovelvoitteen.​ Tarkastelujakso on 12 kuukautta.

Päteviä työhön ja palveluihin liittyviä syitä eli milloin et saa karenssia

Työnhakijan palveluprosessi

Jos sinulla on este, jonka vuoksi et voi osallistua haastatteluun, työnhakukeskusteluun tai työllistymissuunnitelmaan laatimiseen, ilmoita siitä asiantuntijallesi. Jos este on sairaus, tapaturma tai muu sinusta riippumaton syy, karenssia ei aseteta.

Työstä irtisanoutuminen

Sinulle ei aseteta karenssia jokaisessa tapauksessa, kun irtisanoudut työstä, sillä sinulla voi olla myös pätevä syy irtisanoutumiseen. Sinulla voi olla pätevä syy irtisanoutua,

 • jos päivittäisen työmatkasi kesto on kokoaikatyössä keskimäärin yli kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin yli kaksi tuntia, sinulla on hyväksyttävä syy irtisanoutua kolmen kuukauden ajan työsuhteen alkamisesta,
 • jos muutat irtisanoutumisen jälkeen viikon kuluessa toiselle paikkakunnalle, jossa puolisollasi on toimeentulon turvaava pysyväisluontoinen työ tai yritystoimintaa ja jos päivittäisen työmatkan kesto ylittää muuton jälkeen kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia,
 • jos työsi suorittamispaikka muuttuu työsuhteen aikana niin, että päivittäisen työmatkan kesto uuteen työn suorittamispaikkaan ylittää kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia,
 • jos työ ei ole työkykysi huomioon ottaen sinulle sopiva,
 • jos sinulla on ns. nollatuntisopimus, eikä työtä ole 12 kalenteriviikon aikana ennen irtisanoutumista ollut tarjolla millään viikolla työssäoloehdon kerryttämiseen riittävästi eli pääsääntöisesti vähintään 18 tuntia tai
 • jos sinulla ei ole oikeutta soviteltuun työttömyysturvaan ja palkkasi on vähemmän kuin 1 283 euroa kuukaudessa.

Aikaa tarkasteltaessa otetaan huomioon joukkoliikenne, polkupyörän tai oman auton käyttö sekä mahdollisuus kävellä työmatka. Oman auton hankkimista ei edellytetä.

Pätevänä syynä irtisanoutua pidetään myös työsopimuslain mukaisia perusteita, kuten palkanmaksun laiminlyöntiä ja työturvallisuuden vaarantamista. Yritä kuitenkin ensin ratkaista ristiriidat työpaikalla. Voit keskustella esihenkilösi kanssa itse tai luottamushenkilön tai työsuojeluvaltuutetun avustuksella. Työsuojeluviranomainen voi auttaa sinua tietyissä asioissa.

Työstä kieltäytyminen

Sinulla voi olla pätevä syy kieltäytyä työstä ilman karenssia työnantajan sinulle yksilöidysti tarjoamasta tai itse hakemastasi työstä, johon sinut on valittu, jos kyseessä on

 • osa-aikatyö, jossa ansiosi jäisivät pienemmäksi kuin työttömyysturvasi, kun olet kokonaan työttömänä (kun työstä maksettava palkka ja soviteltu työttömyysetuus lasketaan yhteen ja summasta vähennetään työsuhteesta aiheutuvat kustannukset),
 • työ, joka on uskonnollisen tai omantunnon vakaumuksesi vastaista,
 • työ, jossa edellytetään epäasiallisten työtehtävien toteuttamista,
 • työ, johon liittyy ilmeinen väkivallan uhka,
 • työ, jossa esiintyy työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua,
 • työ, jota ei voida pitää sinulle sopivana työkykysi huomioon ottaen,
 • työ, josta ei makseta työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkka on alle 1 283 euroa kuukaudessa,
 • työ, josta maksettava palkka perustuu kokonaan provisioon, tai jos palkka perustuu osittain provisioon, kiinteä palkan osa kokoaikatyössä on alle 1 283 euroa kuukaudessa tai
 • työ, johon päivittäisen työmatkasi kesto ylittäisi kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia tai osa-aikatyössä kaksi tuntia.

Sinulla on myös ammattitaitosuoja, joka tarkoittaa sitä, että kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana voit kieltäytyä työstä, joka ei vastaa koulutukseesi tai työkokemukseesi perustuvaa ammattitaitoasi.

Voit kieltäytyä myös, jos sinulle ei ole varattu kohtuullista aikaa lastenhoidon tai muun sinusta riippuvaisen läheisen hoidon järjestämiseen sekä kulkuvaikeuksien ja muiden vastaavien rajoitusten poistamiseen.

Jos kieltäydyt työstä, johon olit itse hakenut ja johon olit tullut valituksi, sinulla on pätevä syy kieltäytyä työstä vain siinä tapauksessa, että et tiennyt edellä mainituista asioista työtä hakiessasi.

Yrittäjänä tehtävästä työstä voit kieltäytyä aina ilman seuraamusta.

Palveluista kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen

Voit kieltäytyä työllistymistäsi edistävään palveluun osallistumisesta tai keskeyttää palvelun ilman karenssia, jos

 • palvelu ei ole terveydentilasi tai työ- ja toimintakykysi huomioon ottaen sinulle sopiva,
 • päivittäinen matka palvelun järjestämispaikalle ylittää keskimäärin kolme tuntia,
 • palvelun järjestäjä olennaisesti laiminlyö vastuutaan palveluun osallistuvan työturvallisuudesta tai palvelua ei muusta syystä voida järjestää turvallisesti,
 • palvelun järjestäjä olennaisesti laiminlyö noudattaa palvelun järjestämistä koskevaa lainsäädäntöä tai palvelusta tehdyn sopimuksen ehtoja tai
 • palvelu poikkeaa olennaisesti työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa sovitusta.

Voit kieltäytyä tai keskeyttää työvoimakoulutuksen, jos alan työ ei ole terveydentilasi ja työkykysi huomioon ottaen sinulle sopivaa tai sinun ja huollettaviesi toimeentulo ei ole kohtuullisesti turvattu koulutuksen aikana. Kohtuullinen toimeentulo tarkoittaa sitä, että saat etuuksia sen verran kuin sinulla on oikeus saada työttömyysturvaa. 

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää liittyen karenssiin, ota yhteyttä työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalveluun.  

Lue lisää
Aiheesta muualla

Oliko tämä sivu hyödyllinen?

Anna palautetta sivun sisällöstä (webropol.com)

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Päivitetty: